Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6512 tekstów.

wróć niebawem...

Przyszłam gdy spałeś. Z ust zgarnęłam zły sen, z roz­grza­nego czoła wszel­kie niepo­koje, ok­ryłam Cię sta­ran­nie. Ułożyłam głowę na krawędzi łóżka, wsłuchując się w ko­lej­ny od­dech. Prze­budziłeś się. Cisza w akom­pa­niamen­cie półmroku [...] — czytaj całość

list
zebrał 21 fiszek • 7 lutego 2015, 19:53

M.

Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna.
Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie.
Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest.
Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie... 

opowiadanie • 7 lutego 2015, 16:41

List:MON(STER) Cz. 2.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że nie chciałaś zdradzić blis­kich i ura­zić bliższych.

Po bar­dzo długiej przer­wie wra­camy do opo­wieści z po­ligo­nu, do „ [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 7 lutego 2015, 16:24

18.01. z dziennika chwilowej bezsilności

Są ta­kie chwi­le, że pęka w To­bie każda komórka, pat­rze­nie na naj­bliższych spra­wia Ci ból, gdy dochodzisz do wnios­ku, że nie znaczysz tak wiele jak so­bie wyob­rażałeś. Co z te­go, że śnieg [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2015, 01:17

06.02.

Ko­lej­ny dzień z życia stu­den­ta. Budzik na 5.00 "bo trze­ba się uczyć, bo ses­ja"... szyb­ki ruch ręką i spokój.
Ech życie, trze­ba wsta­wać, a trzy teore­tyczne godzi­ny nauki już nie powrócą... może [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2015, 18:39

...

Kiedy jes­teś obok czuję się jak bym była "Trzy met­ry nad niebem" 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 lutego 2015, 16:44

* * *

Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie. 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 5 lutego 2015, 21:19

#10 Pamiętnik ukochanego

Przychodziłem do niej wie­czo­rami. Siadałem na brze­gu łóżka i wpat­ry­wałem się w jej błądzące po su­ficie ak­wa­mary­nowe oczy. Wy­dawała się tak od­legła. Nie chciała nic jeść, nic pić. Gdy pod­sta­wiałem jej po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 lutego 2015, 19:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama