Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5966 tekstów.

fragment

Jeżeli masz świe­czkę to ją te­raz wyj­mij i za­pal. Spójrz na płomień, który de­likat­nie tli się na kno­cie. Spróbuj doj­rzeć każdy po­jedyn­czy język og­nia łap­czy­wie wspi­nający się w górę. Te­raz spróbuj zrozumieć, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 16 kwietnia 2014, 19:39

Impuls*

Pot­rze­bowałam kla­row­ne­go zna­ku, jas­nej wskazówki. Cze­gokol­wiek, aby us­po­koić zmysły. Zaczęła się wios­na. Idąc szyb­kim kro­kiem sta­rałam się omi­jać kałuże. Bez­sku­tecznie. Z nieba pa­dały krop­le deszczu sple­cione z pro­mieniami słońca. Za piętnaście minut [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2014, 17:19

Trudne Życie

Każde­go dnia budzę się. Każde­go dnia wstaję i jem śniada­nie. Każde­go dnia wychodzę i wra­cam do do­mu. To wszys­tko zaczy­na mnie męczyć. Wciąż ro­bię to sa­mo. Tak jak­bym była ja­kimś zap­rogra­mowa­nym robotem. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 kwietnia 2014, 14:38

* * *

- Chcę, żebyś na­pisał ze mną tę historię
- Więc piszmy. Od cze­go zaczniemy?
- Może od prawdy.
- Od praw­dy? Ale czyjej?
- No tej je­dynej, która żyje.
- A która to, ta z lewa [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 16 kwietnia 2014, 08:27

* * *

Dob­rze...te słowa tłuką mi się po głowie jak niez­ro­zumiałe echo,które mnie prześla­duje.Dob­rze...słyszę i chce mi się płakać.Dob­rze...i nie wiem co myśleć.Dlacze­go to "dob­rze"stało się moim przek­leństwem,dlacze­go cier­pię słysząc ten wy­raz.Dlacze­go ono właśnie [...] — czytaj całość

dziennik • 16 kwietnia 2014, 08:19

15 kwietnia

"świat byłby ge­nial­ny bez mała, gdy­by głupo­ta po­tom­stwa nie miała."
Ju­lian Tuwim
Fra­za pow­szechnie bar­dziej niż mniej zna­na, ale od dnia dzi­siej­sze­go zos­ta­je moim mot­tem, hasłem, słowem pow­szechnym czy też pańskim, czy jak tą cho­lerę naz­wiemy, na każdy przyszły 15 kwietnia 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 15 kwietnia 2014, 21:37

* * *

Chciałem miłości, a miłość mnie nie chciała, a po­dob­no jest miłością, kto­kol­wiek. Nie tracę wiary, bo miłość to al­bo za mało, al­bo już wszystko. 

dziennik
zebrał 9 fiszek • 15 kwietnia 2014, 20:47

Kartka z pamiętnika - Z lękiem za pan brat

13 kwiet­nia 2014r
Odtwórz

Życie.
Do­ciera do mnie z każdą chwilą, jak kruche jest życie. Po­now­nie w mo­men­cie, gdy w pełni odzys­kuję chęć wal­ki o samą siebie, po­jawia się coś, co próbu­je mnie złamać. Za [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2014, 19:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100