Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6194 teksty.

* * *

Wszedł po scho­dach niosąc go na rękach.
Al­ko­hol zro­bił swo­je,trzy­mał go niepew­nie ,szar­piąc 4 let­nie dziecko.
Ten szkrab był tyl­ko pre­tek­stem oj­ca,który za wszelką cenę chciał wtar­gnąć do po­koju na piętrze.

Będę pa­miętał za­pach tego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 września 2014, 22:51

Przypadkowo

Odtwórz
Na­wet gdy zer­kam, Ty to­niesz w moim spoj­rze­niu. Od­wra­cam się więc w nadziei, że znów przeszłam obok niezauważona. Nie raz jeszcze spot­kasz się z moim po­tokiem słów. Wiem, że zdołasz wyłowić z [...] — czytaj całość

list
zebrał 13 fiszek • 26 września 2014, 19:09

Złote Góry

Niebożę

Ra­zu jed­ne­go Niebożę wy­ruszyło w świat da­leki. Wędro­wało przez siódme góry, ósme rze­ki, gdzie mle­kiem płynące i miodem, cha­ty z pier­ników, wiszące og­ro­dy, złote płoty. Co tam za dzi­wy, cudy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 września 2014, 11:48

Szczery

„ W ki­nie w Lub­li­nie, w swet­rze w tramwaju”.

Kocha­nie Najdroższe 

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 25 września 2014, 20:51

...

I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ? 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 25 września 2014, 17:23

List do B.

WOL­NOŚĆ TO­TAL­NA 04.06.2014r.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 25 września 2014, 11:55

Owotyk I

Mała przes­trzeń, zag­ra­cona całą ko­lek­cją kiczo­watych an­tyków, przy­wodzi na myśl sta­re mu­zeum, w którym na co dzień gości je­dynie cisza. Rep­li­ka ręcznie zdo­bione­go, wik­to­riańskiego fo­tela stoi tuż obok prak­tyczne­go, składa­nego krzesła z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 września 2014, 19:02

On

Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech,
ani za poczu­cie humoru,
ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie,
ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować.
Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 września 2014, 16:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100