Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5906 tekstów.

Po Drugiej Stronie

Te­go wie­czo­ru jak zwyk­le o tej porze sie­działem przed kom­pu­terem i słuchałem mu­zyki. Z każdą ko­lejną piosenką łapałem co­raz to większe­go dołka. Każda piosen­ka kończyła się też fi­nal­nie ka­wałkiem cze­kola­dy. Nie jestem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 1 kwietnia 2014, 18:37

Małe traktaty o znajomości

BUDZI INTUICJE

Zna­jomość, początko­wo nieśmiała, zaczy­na swoją ek­span­sję. Jest świet­nym stra­tegiem. Szu­ka sil­nych sprzy­mie­rzeńców. Jej pier­wszym kro­kiem by­wa budze­nie najgłębszych in­tuic­ji. Nie łat­wo je z pow­ro­tem uśpić, oszu­kać, nie chcą się uciszyć, nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2014, 17:25

To nie koniec cz.1

Ko­lej­na łza mi­mowol­nie spłynęła mi po po­liczku. Czy oni nie wiedzą jak mnie ra­nią? Czy nie mogą zro­zumieć jak się czuję? Py­tania od­bi­jały się w mo­jej głowie, na które nie mogłam znaleźć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 kwietnia 2014, 17:05

Karta z pamiętnika - Wojna

30 mar­ca 2014r.

Odtwórz

Ten dzień był moją próbą. Wyg­rałam tę po­tyczkę z nałogiem, ale za jaką cenę!...
On zno­wu trak­tu­je mnie jak śmiecia. Znów w do­mu za­mie­szkał smog z oparów za­wiści. A ja, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2014, 18:37

Od teraz: "- dobrze."

Świad­kiem życia. Aku­rat. Oko wszechwie­dzy pat­rzy. Strzeż się każde­go ges­tu. Strzeż się kłamać. Bój się mówić prawdę. Czuj­nie ob­serwu­je. Wkrad­nie się w su­mienie, sącząc tru­ciznę w emoc­je, bar­wiąc zachodzące słońce w kolor [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 31 marca 2014, 16:02

Zaszczytna służba wojskowa czyli ciągłe stanie w kolejce. Ku chwale ojczyzny!

Rodzi­na, Bóg, pieniądze, oj­czyz­na. Sys­tem war­tości za­korze­niony w mo­jej fa­milii od cza­su gdy, na­si prap­rzod­ko­wie jeszcze ja­ko jed­no­komórkow­ce pływa­li w oceanie. Po­dana ko­lej­ność nie jest przy­pad­ko­wa. Choć oj­czyz­na znaj­du­je się tu na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 31 marca 2014, 11:32

Uwierzyć w marzenia cz.1

Joan­na Paw­lak
Uwie­rzyć w marze­nia


Po to, żeby spełniać swo­je marze­nia nie pot­rze­ba wiel­kich pieniędzy ani skom­pli­kowa­nych czynów wys­tar­czy tyl­ko od­wa­ga i wiara w to że na pew­no dasz radę spełnić je [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 marca 2014, 23:19

List: Detektywistycznie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz mi w liście, że sa­ma jeszcze nie wiesz, że trwają ne­goc­jację. : (

Odtwórz

( Jest nie­dziel­ne po­połud­nie, siedzę przed swoim biurkiem, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 30 marca 2014, 17:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100