Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6070 tekstów.

24.06.

I weź wytłumacz sześciolat­ce, że to nie są ociep­la­ne bu­ty i fron­tsi­de to coś więcej niż an­giel­sko brzmiące slowo.
Kiedy pra­ca i czas wol­ny zazębiają się z sobą, trze­ba łapać ty­le srok za [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2014, 00:43

"List"

Wi­taj wędrow­cze. Podróżujesz przez życie nie zaw­sze dos­trze­gając wszys­tko ta­kim ja­kim jest nap­rawdę. Pozwól się na chwilę zat­rzy­mać, chciałbym po­kazać Ci pewną his­to­rię. Tak. Chciałbym abyś ją zo­baczył, może wte­dy uda Ci [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 maja 2014, 23:21

List: „Czterysta siedemdziesiąt osiem stopni do wspólnej przyjaźni.”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

A więc mówisz, że to właśnie ten. Te­raz już wiem, że to ten.

I mam prośbę, aby nie sta­wiać ul­ti­matum, „ [...] — czytaj całość

list
zebrał 10 fiszek • 26 maja 2014, 16:52

Girl

Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów
Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko:
"On nie jest w twoim typie"
Nig­dy nie mają dość dep­ta­nia po mnie
I nig­dy nie będą wie­dzieć, kiedy się zjawię
I co znajdę
Nie pozwól im wyp­rać so­bie mózgu
Czy nie wiesz...

Ze, wkrótce będziesz kobietą
weź mnie za rękę
Wkrótce będzie ci pot­rzeb­ny mężczyzna 

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 25 maja 2014, 15:36

HISTORIA Z ŻYCIA WZIĘTA NICZYM W ,,TRUDNYCH SPRAWACH"

Pew­ne­go dnia, pew­na dru­go kla­sis­tka z li­ceum, poz­nała no­wo przy­byłą dziew­czynę, która chodziła do pier­wszej kla­sy. Do szkoły tra­fiły ,,świe­rzyn­ki", no­wi uczniowie. Dziew­czy­na z pier­wszej kla­sy, pos­ta­nowiła się zap­rzy­jaźnić ze star­szą kolerzanką. [...] — czytaj całość

dziennik • 25 maja 2014, 11:11

* * *

To­pię się w so­bie od dłuższe­go czasu.
Tak, to przez Ciebie i spoj­rze­nia słów wy­dos­tających się z warg.
Zim­nych i złud­nych, ale bijącym czymś, co było mi nie zna­ne.
Nie wiem, co to jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2014, 15:28

Zwiastun

- Mąż nie gwałci mąż spełnia obo­wiązki małżeńskie-

wy­cedził przez zęby

Wy­dawała się być nieobec­na kiedy tak wsłuchi­wała się w je­go głos .


-po­wołanie to prze­cież także namiętność- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 24 maja 2014, 08:14

Umowa

Łzy ciekły . Bo­lało ją piekiel­nie. Jed­nak nie mogła nic zro­bić. Tyl­ko wyt­rzy­mać. Wma­wiała to so­bie, sta­rając nie pat­rzeć mu w oczy.
Był bru­tal­ny, w tym ak­cie liczyła się tyl­ko je­go przy­jem­ność. Nawet [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 maja 2014, 21:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100