Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6455 tekstów.

być jak Charles Bukowski

- Jeszcze raz to samo.
Bar­man po­pat­rzył na mnie, oce­niając skalę mo­jej niet­rzeźwości i żałości i na­lał mi ko­lejną whisky.
- Ale z colą, bo się porzygam.
Ko­lej­ny wieczór przy szklan­ce. W po­nurym pu­bie. Dym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 stycznia 2015, 15:23

Spadająca gwiazda... (2)

Obróciłam się w drugą stronę i poszłam. I nie wiem dlacze­go, ale bar­dzo chciałam, żeby za mną poszedł al­bo cho­ciaż za­wołał. A prze­cież go nie znam...
Do­tarłam do do­mu, kiedy wy­ciągnęłam kluczyk z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 stycznia 2015, 14:47

* * *

Gdy­by sztuczne światło które bi­je od niektórych po­sypać po­piołem
można by ich było na­wet bez udziału od­blasków pokonać 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 stycznia 2015, 08:19

gdy przypływ przynosi mnie z powrotem

Odtwórz

Stała od niego w od­ległości, która do­dawała pew­ności siebie. I kiedy drżącym głosem po­wie­działa, że chce odejść, oczy jej po­ciem­niały, skry­wając wszys­tkie prag­nienia i lęki. Zaczął iść w jej stronę. Zbliżał się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 15 fiszek • 14 stycznia 2015, 00:02

Pustka

I długo dusza twa będzie cier­pieć, gdy od­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nie. Czas nie ima się by Ci o tym nie przy­pom­nieć. Gra z umysłem Twą karą się stała, prędzej zdechniesz niż się rozpłaczesz. Płacz dla słabych. Wy­soką cenę płaci się, gdy łzy swe pow­strzy­mujesz; ceną du­ma, uno­sisz się nią, ska­zując ciało na nie możność poz­by­cia się żalu i wstrętu do ludzkiej fałszy­wej miłości...
Odtwórz 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2015, 23:20

Tylko w mojej głowie

Ty­le rzeczy po­wie­działam, tyl­ko nie na­dałam im brzmienia.




* cza­sem nie umiem wyjść ze swoim życiem na zewnątrz. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2015, 21:19

dużo myślę o tobie

Dużo myślę o Tobie.
Zas­ta­nawiam się... o czym myślisz, co ro­bisz, czy spra­wia Ci to przy­jem­ność, jak wyglądasz, czy masz związa­ne czy roz­puszczo­ne włosy, czy zmyłaś już ma­kijaż, jak pachniesz, co masz na [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2015, 19:35

Choinka

Szłam ulicą. Parę metrów prze­de mną szła mat­ka z sy­nem. Ko­bieta niosła drzew­ko świer­ko­we za­winięte w fo­lię. Drzew­ko było śred­niej wiel­kości. Nie wiem, czy było praw­dzi­we czy sztuczne. Uwagę moją przy­kuł chłopiec, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 13 stycznia 2015, 18:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100