Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6248 tekstów.

List do Q drugi

Miłości Zdrój 05.06.2014r.

Cześć!

Pi­sałaś mi, że 20 lat po­niżania, wyz­wisk, bi­cia wszel­kiego, poświęce­nia prze­mie­sza­nego z pasją oraz wiary w cud znacznie nad­wyrężyło Two­je zdro­wie. Cho­rują sta­wy, ner­wy, a gdzieś w żąłądku zrobił [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 października 2014, 10:42

Żeby tylko to trwało...

Sie­działam na des­kach sce­ny, które trochę się już okurzyły i, kiedy w końcu wróciłam tu po kil­ku miesiącach nieobec­ności, gdy w końcu udało mi się ot­worzyć te piep­rzo­ne drzwi, które na­tychmiast kazałam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 października 2014, 08:59

Zmiany

Rok te­mu byłam pełna roz­paczy i frus­trac­ji, bo stra­ciłam mo­jego M. Bar­dzo szyb­ko przej­rzałam i te­raz widzę, że tęskniłam za kimś, ko­go nig­dy nie darzyłam uczu­ciem. Za­kocha­na w sa­mej teorii miłości, kiedy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 października 2014, 22:22

Szept.

Dnia które­goś zais­tniała kraina, kraina w której nie wszys­cy by­li szczęśli­wi jed­nak ci którzy by­li chcieli uszczęśli­wić in­nych, po­kazać im że dob­ro is­tnieje i ich szu­ka by za­gościć w ich nieco chłodnych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 października 2014, 21:53

`Donikąd

Nasza miłość nau­czyła mnie tyl­ko te­go, jak uk­ry­wać wszys­tkie uczu­cia, jak stać się obojętnym na ludzkie łzy i jak się pat­rzy na ludzkie cierpienie.
Każde­go dnia chciałam wie­rzyć, że wszys­cy ra­zem ze mną [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 19 października 2014, 14:58

* * *

Dob­rze jest wpat­ry­wać się chłodną nocą w roz­gwieżdżone niebo. Myślę so­bie wte­dy, że tak właśnie szu­ka się mądrości – pat­rząc w ciem­ność, wyt­rzy­mując chłód włas­nej bez­radności wo­bec su­rowości życia, wo­bec niepojętości cierpienia. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 19 października 2014, 08:53

jesteśmy.

jes­teśmy tyl­ko ludźmi i jes­teśmy stworze­ni do po­pełniania błędów,
jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo te błędy po­pełniać, lecz także ich naprawiać
jes­teśmy tyl­ko sza­rymi ludźmi żyjący­mi w świecie, gdzie czas płynie bar­dzo szybko.
jesteśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 października 2014, 15:20

List: MON(STER) cz 1.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś krótko i dyp­lo­matycznie, słowa­mi: „A jak myślisz?”.

Odtwórz

Dzień (1)/ mi­nus 266, no i stało się jest 6 lu­tego 2007 ro­ku. Jest [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 18 października 2014, 13:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99