Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5908 tekstów.

A nurów krzyk wiatr na skrzydłach nocy niesie...

Czar­na noc przychodzi nag­le wi­tana uja­daniem psów...
I tyl­ko chłod­ny wiatr włóczy się śpiewa­jac pieśni po uśpionych wioskach...
I nic już nie zakłóca ciszy, która tka pol­ne mgły z człowie­czych snów...
I tyl­ko wędrow­ca niespokojna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 marca 2014, 02:06

z marców nieobecnych

Nie gniewaj się na mnie, mój świecie. Nie zap­la­miaj su­kien­ki wsty­dem. Nie co­faj dłoni ze wzgardą.
Jes­tem jasną kartą... wciąż jasną, choć nie białą.
Pi­sano już po mnie, kreślo­no, wy­maza­no gumką myszką. 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 28 marca 2014, 22:44

O samotności

Dzi­siaj na­pisał do mnie list,ktoś ta­ki zna­jomy nieznajomy.
Pi­sał o samotności.
Sa­mot­ność to wiel­ka trwo­ga, śpiewał Ry­siek Riedel i miał rację, bo czyż nie jest wielką trwogą płacz męzczyz­ny nocą w po­duszkę, płacz [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 28 marca 2014, 18:06

Internetowa wróżka

Rzecz się stała niesłycha­na, Pa­ni zbiła Pa­na - na szczęście, je­dynie z tro­pu. Przy­jem­ność - mniej niż bar­dziej wątpliwą - miałem os­tatnim cza­sy, przep­ro­wadze­nia krótkiej kon­wersac­ji - in­terne­towej bo in­terne­towej - z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 28 marca 2014, 11:24

dawca

Odtwórz

Pat­rzysz na ludzi z pew­ne­go dys­tansu. Trochę ja­ko ob­serwa­tor, a trochę ja­ko daw­ca. Daw­ca? Tak, jes­teś dawcą: uwa­gi, kom­ple­mentów, wnik­li­wego spoj­rze­nia, zachwy­tu, szczęścia. Zas­po­kajasz próżność, pot­rzebę oder­wa­nia się od rzeczy­wis­tości. Szyb­ko lokalizujesz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 22 fiszki • 27 marca 2014, 17:25

dla mojego najukochańszego przyjaciela, tatusia.

wiem....jak się wszys­tko zaczy­na układać,
to ja zaczy­nam za­pomi­nać o roz­mo­wie, spotkaniu.
wiem....nie po­win­nam, to nie grzeczne z mo­jej strony,
ale by­naj­mniej uczę się, że to nie tak­towne zacho­wanie w sto­sun­ku do Ciebie.
...człowiek sta­je się [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2014, 13:51

ZASŁUŻYĆ NA MIŁOŚĆ

Cisza roz­taczała się wkoło. Ser­ce łomo­tało ur­wa­nym ryt­mem w mo­jej pier­si. Łzy napływały mi nieus­tannie do oczu, a ja nie mogłam ich zat­rzy­mać choć tak bar­dzo pragnęłam. Sku­lona na ław­ce, op­lotłam rękoma [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 27 marca 2014, 09:36

Nicodkrywcze odkrycie

Zno­wu siedzę sam, no może nie całkiem sam, zos­ta­wiła ko­ta, ko­ta i bałagan w sy­pial­ni. Ko­lej­ne roz­sta­nie, ko­lej­na pożeg­na­na Pra­wie Żona. Jeszcze trochę i się przyz­wyczaję ha! Złud­ne nadzieje. Zab­rała pierścionek, zawsze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 26 marca 2014, 23:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100