Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7065 tekstów.

Obserwacja ze świata zewnętrznego #3

W miesiącu paździer­ni­ku dnia dwudzies­te­go i czwar­te­go pod­niosłem do góry głowę tyl­ko dla­tego gdyż do­wie­działem się że w dół pod­nieść się jej nie da bar­dziej dużo zas­koczo­ny zroz­paczo­ny i ogar­nięty po­rażką skoczyłem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 6 października 2015, 21:15

Drzwi

Długi, jas­ny ko­rytarz z niekończącą się liczbą drzwi. Drzwi z le­wej i pra­wej, brak możli­wość ewen­tual­ne­go cof­nięcia się. Tak zaczy­na się nasza przy­goda. Nasz mar­sz, ja­kim jest życie. Początko­wo kroczy­my sa­mot­nie. Błądzimy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 6 października 2015, 20:43

06.10.2015r.

No właśnie, czy­tam so­bie swój tek­st, opi­nie pod nim i łzy mi lecą ciur­kiem. To jest właśnie zna­lezienie włas­nej skóry. Nie mam już wsty­du, lęku przed tym , że mnie - faceta, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 23 fiszki • 6 października 2015, 08:14

* * *

Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. 

dziennik
zebrał 12 fiszek • 5 października 2015, 21:54

CMENTARZ 1.: ODDECH ŚMIERCI

Między gro­bami czu­je się jak śmierć, zza krzyży spoglądam na tych co po­leg­li. Wśród szu­mu tam­tej­szych roz­rzu­conych drzew, nie słychać już grzechów i śmier­ci ta­jem­nic. Ka­mien­ne, drew­niane i me­talo­we krzyże, za­rosły zapomniane, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 5 października 2015, 17:28

Spektakl miłości cz.3 - Zakończenie

Nie okłamałem Naj­piękniej­szej Ko­biety Świata, że się źle czuję. Jest do­rosła i świet­nie sa­ma so­bie po­radzi. Idziemy przez mias­to, które zno­wu spełnia swoją obiet­nicę. Roz­ma­wiamy, ona mówi, ja słucham, po­tem ja mówię, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 5 października 2015, 14:35

Tato..

Nie ro­zumiem Cię. Jes­teś wszechmogący, a nie dałeś mu żyć. Błaga­liśmy Cię, a Ty zro­biłeś to, z czym do dzi­siaj nie umiem się po­godzić. I po­godzę się ze wszys­tkim in­nym, ale nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 4 października 2015, 20:00

Spektakl miłości cz.2 - Rozwinięcie

Do bu­dyn­ku teat­ru weszliśmy w ideal­nym mo­men­cie. Wys­tar­czająco wcześnie, by po­witać wszys­tkich zna­jomych mo­jej par­tner­ki. Dos­ta­tecznie późno, by nie za­nudzić się włas­nym to­warzys­twem. Wielu poz­na­wałem z ga­zet i te­lewiz­ji, in­nych w tych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 4 października 2015, 19:38

Poradnik ZBycia #71

Postęp.
Do niego wciąż dążymy ja­ko społeczeństwo, jak również ja­ko każda osob­na jed­nos­tka. Dokłada­my wszel­kich sta­rań aby się roz­wi­jać i osiągać co­raz to now­sze, wyższe, lep­sze ce­le. Wi­tać to na każdym kro­ku m.in. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 4 października 2015, 17:47

Chandra

Idzie kot sa­motną uliczką. Idzie sa­mot­ny, być może trochę zmęczo­ny. Py­tam się go: Ko­cie, co ci jest? On od­po­wiada, że życie dało mu w kość. Mówi, że strasznie cier­pi i ma spleen, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 4 października 2015, 15:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 14:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 14:00shulag sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:56Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 13:45Cris sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 13:35Niusza sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy stu­diując zao­cznie można [...]