Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6057 tekstów.

Poszukiwanie Szatańskiego Baranka (czyli przygody Michasia i moje część pierwsza)

Słońce chy­liło się ku zacho­dowi, a ja wciąż szu­kałam te­go piep­rzo­nego Micha­siowe­go ba­ran­ka.
Ba­ranek mierzący nie więcej niż dwadzieścia cen­ty­metrów, a ważący po­niżej pół ki­log­ra­ma, był moją i Micha­siową kością niez­go­dy od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 maja 2014, 20:36

Papieros

Późny wieczór. Właści­wie noc. Ze­gar już nie pa­mięta, kiedy wy­bił dwudziestą drugą.
Jest cicho. Idę na spa­cer chod­ni­kiem, tym koło par­ku. Nie wiesz na­wet, jak bar­dzo drze­wa prze­rażają o tej porze. Dla­tego nawet [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 maja 2014, 13:18

* * *

Za­dał jej tyl­ko jed­no bez­ce­remo­nial­ne pytanie.
- Czy kiedy­kol­wiek zdołam od­na­leźć sposób,by pojąć two­je sza­leństwo ? 
-Pos­ta­raj się.Roz­gość się w moim nie zro­zumiałym odo­sob­nieniu. Wy­bierz do­wol­ny kieliszek wi­no białe,czer­wo­ne ? Usiądź nad dowolnym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 maja 2014, 12:38

Wiatr

Świat opa­nowała ciem­ność. Czerń prze­lewała się przez mo­je na­gie ciało. Nieupięte włosy tar­gał lo­dowa­ty wiatr. Wszys­tkie kształty, które byłam w sta­nie dos­trzec po­woli roz­my­wały się... Raz po raz łzy z tru­dem wydobywały [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 maja 2014, 17:50

zaocznie

Oczy. Wszędzie oczy. Oko dnia, oko cyk­lo­nu, trze­cie oko, kątem oka, gołym okiem, oczko w głowie, w mgnieniu oka. Oczy­wiście. Więc wiszą. Lu­bimy na kimś za­wiesić oko. Na kimś (nie)ko­nie­cznie ład­nym, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2014, 15:40

powiedz mi dlaczego...

Zas­ta­nawiałam się dziś ja­kie bym miała nud­ne,bez­prob­le­mowe życie gdy­by ta ope­rac­ja się udała. Czy ja mogę być zdro­wa? Jak to jest być zdro­wym i spraw­nym? Jak to jest mieć spraw­ne no­gi? Wytłumacz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2014, 14:30

Biedny Świat.

Sprzeczność jest pod­sta­wowym ele­men­tem roz­wo­ju. Jak dob­ro które szu­ka zła, które może prze­mienić, jak zło które szu­ka dob­ra, które może zni­weczyć. Jed­no bez dru­giego nie is­tnieje, uzu­pełniając się wza­jem­nie tworząc równo­wagę. Biedny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 15 maja 2014, 10:59

plan awaryjny

Godzi­na 15:45. We­soła Zo­sia zmie­rza do kuchni od­grzać obiad. Prze­zor­nie zro­biła na dwa dni. Wsta­wia wodę na ma­karon, sos sięga z lodówki. Siada nap­rze­ciw go­tującej się wo­dy i... odpływa... Gdy wo­da zaczyna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 15 maja 2014, 08:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100