Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6285 tekstów.

Puść

Miała dość te­go przytłaczające­go uczu­cia, które nie da­wało jej od­dychać. Pragnęła wyr­wać się.. Uciec z otaczającej ją pus­tki i po­kazać, że pot­ra­fi, że chce, że może. Nie chciała się pod­dać i czuła, że jest w trak­cie zbiera­nia sił, które poz­wolą jej ruszyć do przo­du. Ale ug­rzęzła tak bar­dzo w przeszłości, że każdy krok wy­magał nieludzkiego wy­siłku. Kiedyś by się pod­dała. Kiedyś. Nie teraz. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2014, 19:37

nocami

Nie mogę po­radzić so­bie z wszecho­gar­niającą mnie wol­nością. Z tym, że cza­su jest zbyt wiele i ludzi zbyt mało by go spożyt­ko­wać. Z tym, że świat jest luk­su­sowo za duży, że otacza [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 2 listopada 2014, 18:39

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 9
Założyłam na siebie wy­god­ny strój. Dżin­sy, bluzkę na krótki rękaw, bluzę i adi­dasy. Włosy związałam czarną gumką, w której umo­cowa­na była ko­kar­da. Zro­biłam lek­ki ma­kijaż i namówiłam oj­ca, aby nie tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 listopada 2014, 17:04

2 listopada 2014

Od kiedy pra­cuję w barze nau­czyłam się życia.
Po­kazał mi je prze­de wszys­tkim Pan J. .
W po­goni za je­go zain­te­reso­waniem, które kiedyś is­tniało, szu­kałam od­po­wie­dzi na py­tanie: dlacze­go tak szyb­ko wygasło?
Te­raz już [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2014, 16:30

Wyrwany

„Właśnie to lu­bię w zdjęciach – są do­wodem na to, że kiedyś, choćby przez chwilę wszys­tko układało się po naszej myśli” – Uz­nał w duchu człowiek zam­knięty w lochu. Lochu bez ścian, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 listopada 2014, 15:21

moja ukochana sylwio el.

tyś jest piek­na jak ten elf
kto­rego wq so­bei nosze
gdy swo­je mys­li rozpanosze
wteczas opisze di ciebie
ja kto­ry we mnie laj­dak a jed­nak wciaz kocha mciebie
jak mi­liony gwiazd nban niebie
tak ja pot­rze­buje ciebie 

list
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2014, 13:17

***

Chciałam byś uk­rył mnie przed światem w swoich ra­mionach. Chciałam byś chro­nił mnie. Nie będę stać na deszczu. Zbu­duje so­bie szałas bez­pie­czny, ściany ciepłem i ciszą ok­leję, w ok­nach kwiaty pos­ta­wię. Ciebie do niego nie wpuszczę, żeby ściany zno­wu szro­nem się nie pok­ryły, a kwiaty żeby mróz nie ściął. 

list
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2014, 19:44

Śiku

Nie pa­mięta się swe­go pier­wsze­go śiku. Ola pa­mięta in­ne śiku.
Poszła do zerówki pier­wszy raz. W ten pier­wszy dzień pośikała się ze strachu. Bo ma­ma ją sa­ma pier­wszy raz zos­ta­wiła. Mok­re raj­tu­zy nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 1 listopada 2014, 15:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama