Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6342 teksty.

po słowach jest już miejsce tylko na ciszę

John Mur­phy - The End
Odtwórz

Miałem so­bie dzi­siaj poz­wo­lić trochę bar­dziej na ten roz­koszny niebyt wśród gasnących la­tar­ni os­pałego mias­ta. I na­wet nie mu­siałbym roz­mieniać nicze­go na drob­ne, bo al­ko­hol to je­dyna próżność, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 18 fiszek • 28 listopada 2014, 23:33

Zusak Markus – Złodziejka książek: Moja opowieść o stronicach zapisanych wspomnieniami śmierci.

Wstępna uwa­ga. Rzad­ko płaczę pod­czas czy­tania. W tym przy­pad­ku mam jed­no sko­jarze­nie – jest to WZRUSZE­NIE. Wzrusze­nie nad słowa­mi, o których jest ta książka. Łza za łzą. Słowa mają w so­bie zbawienną, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 listopada 2014, 23:14

sztuka to subiektywne medium. widzimy to, co chcemy widzieć.

Odtwórz

I znikła. Jak niewiele trze­ba, żeby zat­rzeć os­tatni ślad. Po­zos­tał je­dynie nu­mer pac­jenta, choć nikt ich prze­cież nie liczył. Spłonęła w ka­tato­nii myśli i dźwięków. Dob­rze, że nikt nie poz­wo­lił się jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 15 fiszek • 28 listopada 2014, 13:47

I nie myśl sobie, że to ironia losu!

Połknęłam siedem pi­gułek. Jedną na sen, drugą na skołata­ne ner­wy, następną aby za­pom­nieć, czwartą w ce­lach pro­filak­ty­ki, ko­lejną dla święte­go spo­koju, po­tem w imię zdra­dy, a siódmą, żeby to­warzyszył mi w tej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 listopada 2014, 13:00

List do B ósmy

Miłości Zdrój 09.07.2014r.

Cześć!

Dziękuję za piękny opis Two­jego og­ro­du i dom­ku let­nisko­wego. No to jest wszys­tko o wiele bar­dziej uporządko­wane niż u mnie. Mnie po­rywają wszel­kie chaosy. Poz­wa­lam przy­rodzie na swo­bodę w [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2014, 12:21

To tylko facebook

Wchodzisz na Fa­cebooka jak zaw­sze po szko­le, w pra­cy, przed wykładem i w trak­cie, w tram­wa­ju, w po­ciągu, w ko­lej­ce w skle­pie, w szat­ni na ba­senie, leżąc w łóżku, siedząc w fotelu, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2014, 21:28

czytając między wierszami

Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je "kocham cie " wciąż oz­nacza przy­jaźń czy to uk­ry­ta nasza miłość ? Wyjdź z te­go cienia i naucz mnie czy­tać między wier­sza­mi te ziar­na prawdy 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 listopada 2014, 03:09

SZALEŃSTWA GINGERS - POCZĄTEK

Na­wet nie myślałam, że to się tak zacznie. Stał tam opar­ty o ścianę koło bud­ki te­le­fo­nicznej i ko­goś wy­pat­ry­wał. Był wy­so­kim szczupłym bru­ne­tem ub­ra­nym w biały pod­koszu­lek, skórzaną kur­tkę, kla­syczne dżin­sy i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 listopada 2014, 00:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100