Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5961 tekstów.

Antidotum cz. II

Obudziłam się w nie­dziel­ny ra­nek, który był deszczo­wy i sza­ry, a na do­datek obudziłam się zu­pełnie sa­ma z da­la od wszys­tkiego co na­dawało mo­jemu życiu sens. Nie pa­miętam co mi się śniło [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 kwietnia 2014, 15:04

List: A jednak jest. “H^0”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Bar­dzo świet­nie so­bie z tym po­radziłaś, lecz to nie było trud­ne.

Miałem rację, że nadzieja to faj­na rzecz.

Odtwórz

( Jest niedzielne [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 kwietnia 2014, 12:34

Grzech

Gdzie się podziała ta cała ra­dość? No gdzie? Co się stało z tą, wy­dawałoby się, ele­men­tarną, pod­sta­wową wiarą? Z tą cu­downą, dziecięcą naiw­nością? Kto mi ją uk­radł? Dlacze­go wszędzie leży tłuczo­ne szkło? [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 kwietnia 2014, 11:30

Toksyczność.

Sie­działa w ciszy za­winięta w koc, ona sa­ma była ciszą.
Myśla­mi błądziła po sfe­rach, o których po­win­na już daw­no za­pom­nieć, nie sądziła, że aż tak trud­no będzie się jej roz­stać z kimś, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 kwietnia 2014, 11:07

Moja droga przyjaciółko-anoreksjo.

Mo­ja dro­ga przyjaciółko,
ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy...
Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz...
Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie... 

list
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2014, 19:44

Nie ma

Wróciłeś.
Przy­pom­niałeś so­bie o mnie, tak?
Teraz?
Cóż, mój dro­gi - trochę na to za późno.
Nau­czyłam się radzić so­bie bez Ciebie. Nie obyło się bez ran, krwi, łez, bólu... ale oto ja.
To właśnie ja.
Ta nowa.
Niezbudowana [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2014, 15:23

Trochę syfiastego realizmu w sobotnie południe czyli ciekawy fragment kiblowej publicystyki

"Zaw­sze dop­ro­wadzało mnie do szału to pol­skie eufe­mizo­wanie. To ro­bienie wszys­tkiego, żeby uniknąć słowa "ku­tas", które uważam za całkiem dźwięczne. "Ku­tas" ma swoją wyczu­walną ma­terię, na­tomiast "pe­nis", "członek"... "Członek" mi się kojarzy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 kwietnia 2014, 14:19

2014/04/10 Sadistic life.

Ko­rowód myśli podąża za­wiłą ścieżką me­go umysłu. Im­pulsy prze­syłane z ser­ca wciąż blo­kują drogę. Jest co raz trud­niej. Trze­ba dojść do ce­lu. Uporządko­wać ten sys­tem ; mecha­nizm, w którym wciąż jest bałagan. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 kwietnia 2014, 12:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100