Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6013 tekstów.

Uśmiech

Idąc dziś ulicą poczułam syn­drom Pa­na M. Po­myślałam, że sko­ro on może całować autos­to­powiczki, to ja mogę... choć się uśmie­chnąć do ko­goś. Zaczęłam więc wyszu­kiwać po­ten­cjal­nej ofiary. Szedł chłopak. Młod­szy ode mnie, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 28 fiszek • 24 kwietnia 2014, 08:35

Zrozumiałam... chyba

Je­go do­tyk, tak ob­cy w świet­ne codzien­ne­go dnia, gdy błądząc po mym ciele czułam się jak przed­miot. Je­go po­całun­ki, a raczej brak po­całunków, gdy tyl­ko całował mą szyję - nie us­ta.
Gra [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 kwietnia 2014, 01:39

Rzecz więcej o niczym, niż o czymś, choć w zasadzie o wszystkim

Psycho­logia, matką wszys­tkich quasi nauk. Sza­nuję, każdy rodzaj roz­wo­ju umysłowe­go, ale psycho­logią szczerze gar­dzę. Dzie­dzi­na wie­dzy ni­komu niepot­rzeb­na, ba! Zbędna! Cze­mu tak uważam? Skąd to się wzięło? Ja­ko jed­nos­tka wy­bit­nie niewyjątko­wa, uważam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 23 kwietnia 2014, 23:11

Opowiadanie Nad Rozlewiskiem

W sta­rym do­mu, gdzie ciszę pogłębiał ty­kający star ze­gar
Lu­cia czy­tała opo­wiada­nie. Ja­kiś frag­ment wzruszył
młodą twarz ru­mieńcem i pochłonął cały wieczór.
Niedługo po tym opuściła dom nad rzeką. Doroślała.
Zmieniała szkoły pra­ce przyjaciół [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 19 fiszek • 23 kwietnia 2014, 17:06

"Dla Ciebie"

Weszła do po­koju, z szuf­la­dy gdzieś spod ub­rań wy­ciągnęła ko­pertę bez adresu.
Stanęła przy ok­nie, z ko­per­ty wy­ciągnęła za­pisaną kar­tkę,
zaczęła czy­tać pier­wsze słowa, na jej twarzy po­jawił się uśmiech po­mie­sza­ny ze smutkiem. [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 23 kwietnia 2014, 15:46

Wskazane umrzeć przed:

Gdy opuściłem taśmę pro­duk­cyjną, ot­rzy­małem szpetną ety­kietkę z nazwą gru­py, składem i ter­mi­nem żywot­ności. Na­wet opa­kowa­nie było ja­kieś ta­kie pok­raczne. Ety­kiet­ka już daw­no wyb­lakła, skład uległ prze­budo­wie, a da­ta żywot­ności cho­ler­nie się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 14 fiszek • 23 kwietnia 2014, 00:24

Gdy Gazujesz rodzinę policyjnym gazem - 7 Listopada 2013 21:20

Wróciłem do do­mu z roz­mo­wy ze wspólni­kiem. Udało mi się go po­zys­kać. „Ciągle muszę ro­bić wszys­tko sam, sam zro­biłem na ste­ryli­zac­je, sam, nic nie po­magasz” Jeszcze dob­rze butów nie zdjąłem. Ba. Kurtki [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2014, 00:11

Zapiski ze snu. Dzień #1.

Za­paliłam trzy świe­czki, jed­na z nich od ra­zu zgasła. Czy to coś oz­nacza? Nie wiem. Może czas. Świado­mość cza­su. Czas upływa... Czy już blis­ko do po­bud­ki? Za­daję so­bie to py­tanie odkąd tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 22 kwietnia 2014, 23:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100