Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6050 tekstów.

Biedny Świat.

Sprzeczność jest pod­sta­wowym ele­men­tem roz­wo­ju. Jak dob­ro które szu­ka zła, które może prze­mienić, jak zło które szu­ka dob­ra, które może zni­weczyć. Jed­no bez dru­giego nie is­tnieje, uzu­pełniając się wza­jem­nie tworząc równo­wagę. Biedny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 15 maja 2014, 10:59

plan awaryjny

Godzi­na 15:45. We­soła Zo­sia zmie­rza do kuchni od­grzać obiad. Prze­zor­nie zro­biła na dwa dni. Wsta­wia wodę na ma­karon, sos sięga z lodówki. Siada nap­rze­ciw go­tującej się wo­dy i... odpływa... Gdy wo­da zaczyna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 15 maja 2014, 08:25

P...cdn

Wszys­tko zasłoniły łzy, a wszys­tko dookoła sku­piło się tyl­ko na nim. Do­piero po kil­ku mi­nu­tach odzys­kałam podświado­mość.-- Wróciłeś.- po­wie­działam-Tak , to ja - usłyszałam - pro­siłaś to jestem.
- Tęskniłam- po­wie­działam.-Bra­kowało mi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 maja 2014, 23:22

Czerwone podeszwy

Skow­ro­nek na­tar­czy­wie kwi­li, fa­lują łany jeszcze zielo­nego zboża,a wiatr niczym woźni­ca po­gania biczem chmu­ry. Pies drep­cze u mo­jego bo­ku,a ja pogrążona w roz­myśla­niach nad os­tatni­mi zdarze­niami na­wet nie zauważam,że w uszach mam [...] — czytaj całość

dziennik • 14 maja 2014, 18:09

...

~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~ 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2014, 22:57

Marzenia

Za ok­nem noc już świ­ta. Księżyc na ho­ryzon­cie wi­dać. Za szybą gwiaz­dy błyszczą. Nad sta­wem cy­kają świer­szcze. Wiatr de­likat­nym szu­mem pieści brzo­zowe lis­tki. Dookoła uno­si się za­pach bzów.
Leżymy w łóżku zu­pełnie nadzy. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 maja 2014, 17:26

* * *

Po­niekąd cza­sem te­go pot­rze­buję, roz­paść się na ka­wałki, ro­zer­wać na strzępy, ale mi­mo wszys­tko nie dać się podzielić. 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2014, 11:09

Mur...

Czy zdarzyło się Wam, że pragnęliście cze­goś na ty­le moc­no, by się te­go bać? Czy ba­liście się od­czy­tać wiado­mości, bo wie­dzieliście, że może być ne­gatyw­na?

Miłość... cu­dow­ne uczu­cie, ludzie pod jej wpływem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2014, 08:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100