Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6039 tekstów.

Nowy rozdział

Spoj­rzałam na palący się ze­gar. Czy zro­biłam to umyślnie, wkładając go do og­nia? Nie miałam pojęcia. Wie­działam jed­no. Os­tatnie wy­darze­nia po­toczyły się tak szyb­ko, że nie zdążyłam zam­knąć pew­nych spraw, które w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 maja 2014, 11:02

* * *

Odkąd go znam, zaw­sze miał prob­lem z pat­rze­niem w oczy. Gdy roz­ma­wiał z in­ny­mi pot­ra­fił je­dynie tak prze­lot­nie zer­knąć, szyb­ko od­wra­cał wzrok. Kiedyś się go o to spy­tałam. Czuję się skrępo­wany..., odpowiedział.

Stała, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 5 maja 2014, 00:57

Zapiski ze snu. Dzień #13.

[...] Czas bieg­nie inaczej gdy od­licza się go wstecz. [...] 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 4 maja 2014, 19:49

Co noc.

Ko­lej­na mar­twa, ciem­na noc. Kroczę po bru­ku duszy swej, za­wie­szo­nej wy­soko gdzieś nad nieboskłonem. Dro­ga wyb­ru­kowa­na szor­stkim, zim­nym ka­mieniem, wokół niep­rze­nik­niona ciem­ność i tyl­ko ja- os­tatni bas­tion światła. Oświet­lam ścieżkę pochod­nią z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 4 maja 2014, 12:00

Furtka nadziei

Dzielił nas ocean, ona dziew­czy­na z in­ne­go świata, młoda, wyk­ształco­na z dob­re­go do­mu. Ja, doj­rzały już fa­cet, życiowy roz­bi­tek, sa­mot­nik z ba­gażem doświad­czeń i starą chatą na wsi. Zat­rzy­mywała się cza­sami przed [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 77 fiszek • 4 maja 2014, 08:25

Miłość

Przed godziną minął równy miesiąc, odkąd los przy­kuł Cię do łóżka… Tak niedaw­no biega­liśmy jeszcze po plaży śmiejąc się do wschodzące­go słońca… A dziś? A dziś leżysz i cier­pisz, bez­radnie cze­kając na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 4 maja 2014, 03:03

Iskierka

Naj­większą Twoją za­letą było to że po pros­tu byłeś przy mnie. Nie mu­sieliśmy ze sobą roz­ma­wiać aby wie­dzieć co się dzieje u nas. Naj­większą Twoją za­letą było to, myślałam że było... Że [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 4 maja 2014, 00:12

Bogactwo rąk moich

Garściami brałam...
Czas prze­ciekał mi przez pal­ce. Bez­sze­les­tnie tra­ciłam ko­lej­ne ato­my sa­mowys­tar­czal­ności. Dławiły mnie szczod­rze przydziela­ne wi­tami­ny na po­godę ducha. Tor­sje i ut­ra­ta przy­tom­ności były ceną za up­rzej­mość prze­mil­cza­nia razów.
Garściami brałam...
Bez­powrot­nie ut­ra­cona zdolność [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 maja 2014, 23:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100