Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6705 tekstów.

Szczerość.

Wielu ludzi mówi, że ją ce­ni. W końcu kto by chciał być oszu­kiwa­ny? Kto prag­nie żyć w kłam­stwie i obłudzie niepew­ny żad­nej in­formac­ji, które ot­rzy­muje od świata?

No właśnie. A oka­zuje się, że [...] — czytaj całość

felieton • 3 lipca 2015, 20:02

"Co ja paczę" - słów kilka o komunikacji

Jak to łat­wo wytłumaczyć so­bie - nie ro­zumieją mnie. Oni. To ich wi­na czy od­po­wie­dzial­ność. I nie ma znacze­nia kim są ci - Oni. Wy­socy czy ma­li. Ot ludzieńki. Całe ich mrowie. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2015, 14:51

Idealny moment

Wiesz jak to jest, cza­sem cię po pros­tu do­pada. Nie wiado­mo kiedy i gdzie (mnie na przykład pod pryszni­cem). I przy­pomi­nasz so­bie coś, co po cza­sie znaczy tak wiele, cho­ciaż wte­dy było [...] — czytaj całość

dziennik • 3 lipca 2015, 00:16

tajemniczy przyjaciel

dzi­siaj pa­ni weszła do kla­sy z bar­dzo za­gad­kową miną.
- czy pot­ra­ficie docho­wać ta­jem­ni­cy ?
- tak !  [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 lipca 2015, 19:08

Oczekiwania.

Zaw­sze ja­kieś od­czu­wamy, a prze­de wszys­tkim w swoją stronę. Ocze­kują od nas byśmy by­li uczyn­ni, pra­cowi­ci, pun­ktual­ni, porządni, po­moc­ni, ak­tywni. Ale bądźmy ze sobą szczerzy. My też wy­maga­my. Ja­ko rodzi­ce sza­cun­ku, jako [...] — czytaj całość

felieton • 1 lipca 2015, 15:07

* * *

Sie­działa sku­lona, w ciem­nym zim­nym kącie.
Ner­wo­wo przeglądała kar­tki pa­miętni­ka szu­kając choć jed­ne­go za­pis­ku szczęścia, choć kar­teczki prze­pełnionej ra­dością.
Nie zna­lazła.
Sie­działa w opuszczoną głową, pochłonięta bólem, zat­ra­cona w roz­paczy.
Krop­le wody
 [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 czerwca 2015, 19:17

przed balem

- za­raz zo­baczy­cie, jak wygląda nasza sa­la balowa.
- och, ja­ka piękna ! - zachwy­cają się wszyscy.
- czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 czerwca 2015, 17:23

/

Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. 

felieton
zebrał 3 fiszki • 29 czerwca 2015, 17:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama