Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6547 tekstów.

* * *

- Wiesz, naj­bar­dziej bo­li do­tyk, które­go nig­dy już nie poczuję. Spoj­rze­nie, które nig­dy nie spot­ka się z moim, uśmiech, uśmiech miała ta­ki piękny...był moim światłem. Od­mieniła mnie, nap­rawdę wy­ciągnęła mnie z bagna, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 4 marca 2015, 14:11

Dla wrześniowej Doroty

Był piąty września. Jak każde­go po­ran­ka wyszedłem z Pa­nem Mi­kim na spa­cer. Kom­bi­nowałem życze­nia dla zna­jomej so­leni­zan­tki i zas­ta­nawiałem się, cze­go może pragnąć ta­ka wrześniowa Do­rota. Wtem owionął mnie wiatr i zaczął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 4 marca 2015, 11:54

* * *

Nie jes­teśmy wca­le ta­cy nie wrażliwi
Nie jes­teśmy ta­kim po­kole­niem, ja­kie so­bie wyob­rażacie.
Myśli­cie, że pot­ra­fimy tyl­ko pić, pa­lić i puszczać głośną mu­zykę.
Myśli­cie, że to wszys­tko co ro­bimy jest na pokaz.
Że tniemy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 marca 2015, 23:39

* * *

Z przy­jaźnią na od­ległość jest trochę tak jak z sie­dze­niem w więzieniu, gdzie Cię nie kar­mią. Dopóki za kra­tami nie stoi ta­lerz pysznie wys­mażonych fry­tek nie myślisz tak bar­dzo o tym, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2015, 17:44

nieswojo

Wróciłam.
I choć znów jes­tem i choć po­win­no mi być dob­rze to tak mało mnie pośród te­go co mo­je. Tak bar­dzo za­gubiona po­między ściana­mi wspom­nień, szep­ta­mi pustki.

Pu­kam do drzwi mo­jego domu:
- przep­raszam dzisiaj [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 1 marca 2015, 22:37

List: W odległości, myśli bardziej bliskie tym nam najbliższym.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś mi, że pra­we wszys­tkie, naj­bar­dziej te nie ja­jeczne i „al den­te”.

„Jeżeli mówi­cie do­rosłym: "Widziałem piękny dom z [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 1 marca 2015, 15:32

* * *

My­cie rąk w męskiej toale­cie mi­ja się z ce­lem, bo i tak co dru­gi chuj do­tyka klamki. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 1 marca 2015, 12:03

List do B - dwunasty

Czas Pa­mięta­nia 03.09.2014r.

Cześć!

Udało mi się spoj­rze­niem ciepłym od­cza­rować mgłę w przej­rzys­tość atomów po­wiet­rza. Że widząc moją uczciwą dziś pos­tać, chmu­ry, z ociąga­niem bo z ociąga­niem, ale roz­pie­rzchły się w końcu w ciepłe [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 marca 2015, 10:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama