Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6083 teksty.

Herzensschatzi, komm X.

Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu.

Herzen­sschatzi, komm. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 lipca 2014, 00:16

* * *

To koniec.
Nic nas już tu nie trzyma.
Śmier­telny kielich zos­tał zniszczony.
Tak jak reszta symboli
Ale zos­tał jeden.
Bar­dzo różniący się od in­nych, jed­nak zniszczyć go można podobnie..
Prob­lem w tym, że on nie do końca jest mar­twym przed­miotem - fragment 

opowiadanie • 5 lipca 2014, 00:03

Kartka z pamiętnika - Umieranie

29 czer­wca 2014r.
https://www.youtube.com/watch/?gl=PL&hl=pl&v=WJTXDCh2YiA

Chy­ba właśnie w ta­ki sposób się umiera.
Nie pa­nuję nad sobą, nad swoimi rucha­mi. Nie mogę so­bie po­radzić z moim nałogiem. Paz­nokcie wędrują za­miast niej po skórze, zos­ta­wiając za sobą czerwone [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 lipca 2014, 13:22

Kochanie...

Zna­liśmy się od wielu lat. W końcu trud­no, żeby było inaczej. Jed­nak nie zwra­caliśmy na siebie uwa­gi. No dob­ra, myślałam o to­bie, ale wte­dy byłam zde­cydo­wanie za młoda, a os­ta­tecznie prze­padłeś, przewijałeś [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 2 lipca 2014, 01:15

~ James Frey 'Mój przyjaciel Leonard'

"- Cze­go ci brak?
- Wszys­tkiego. Rozmów z nią, jej opo­wieści o tym, jak minął dzień. Brak mi jej chro­pawe­go ciem­ne­go głosu, jej śmie­chu, listów, które do mnie pi­sała i które pi­sałem do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 lipca 2014, 01:06

~ Marek Hłasko

“Czuł ją ciągle przy so­bie; aż po czub­ki włosów wy­pełniony był owym dziw­nym, cięższym od ołowiu, bo­leśniej­szym od męki umiera­nia, słod­szym od naj­piękniej­szych wier­szy uczu­ciem, ja­kie da­je noc z kimś, na kogo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 lipca 2014, 20:58

Tęsknoty muśnięcie.

Słońce musnęło mój po­liczek jed­nym ze swoich pro­mieni o świ­cie, który wkradł się spod szczel­nie za­suniętej zasłony. Nie pod­no­siłam po­wiek, żeby nie roz­proszyć wrażenia, że jes­teś obok mnie. Niemal słyszałam Twój miarowy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2014, 19:35

Herzensschatzi, komm III.

Nab­rałem już te­go dziw­ne­go ma­nieryz­mu od­szu­kiwa­nia ciebie w każdym przed­miocie, oso­bie, zdarze­niu... gdziekol­wiek nie spoj­rzę –znajdę ciebie.

To jest już pe­wien rodzaj sza­leństwa, ob­sesji na twoim pun­kcie. Ona jest, tuż pod po­wie­rzchnią, a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2014, 22:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama