Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5672 teksty.

ZAGUBIONE LATA (fragm.4)

Czesław, na­dal wpat­rzo­ny w stronę dziew­czy­ny, wzruszył ra­miona­mi i odez­wał się wreszcie, jak zbudzo­ny ze snu na jawie:
– Na ra­zie nie, ale mogę zachorować!
– Zacho­rować? Na co? – za­pytał Ryszard.
Czesław dotknął [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 7 stycznia 2014, 00:19

ZAGUBIONE LATA - < fragm. 3 >

Słychać było bar­dziej ofic­jalny, po­lityczny ko­men­tarz ob­chodów dożynek.
– Zno­wu styl zmienił wy­tyczne! – szepnął Czesław, a Ryszard tyl­ko ze zro­zumieniem po­kiwał głową.
Zeb­ra­ny na dożyn­kach tłum roz­ga­dał się. Ludzie nie kry­li się z [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 6 stycznia 2014, 15:08

Zakochany człowiek inaczej widzi

Od wielu po­koleń można usłyszeć, że jak człowiek za­kocha­ny to widzi inaczej. Nie zauważa wad dru­giej oso­by, cza­sami nie chce ich widzieć.
Świat widzi się w różowych bar­wach.

Ja jes­tem w związku [...] — czytaj całość »

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2014, 12:24

10 Kilogramów

Technicznie rzecz uj­mując...bra­kuje mi...bra­kuje dni. Ta­kich co ważą, po­wie­dzmy, ki­log­ramów dziesięć? To nie są ciężkie dni, nie..ta­kie bym po­wie­dział, lek­kie właśnie. Ta­kie cichsze od tych dni codzien­nych, przy­bitych, gwoździami, zar­dze­wiałymi, do ściany, [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 stycznia 2014, 03:11

ZAGUBIONE LATA (fragment 2)

jeszcze O Dniach, Które Nie Wrócą
Je­den po dru­gim w sze­regu, ciągną się młode dni życia.
Nikt nie pow­strzy­ma biegu i nikt nie przer­wie bycia.
Na­gość, sza­rość, za­wiłość – to­warzyszą smut­kom ser­decznym, a [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 5 stycznia 2014, 21:21

Rozdział Dwudziesty Czwarty

Wróciłam do do­mu i skiero­wałam się na górę do mo­jego po­koju. Przed­tem przy­witałam mo­jego pies­ka Ste­fana, na­kar­miłam go i na­lałam mu wo­dy do je­go mis­ki. W podzięko­waniu szczeknął i ra­dośnie za­mer­dał ogonkiem.

Kiedy [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 stycznia 2014, 21:03

Marzenie

Wielu twier­dzi że mo­je marze­nia są śmie­szne, moim zda­niem marze­nia nie mogą być śmie­szne mogą być za­baw­ne, we­sołe al­bo zwa­riowa­ne. Słyszałam również, że są pus­te lub pry­mityw­ne. A one są zwyczaj­ne, tak [...] — czytaj całość »

dziennik • 5 stycznia 2014, 20:03

"1,5 promila..."

… był to nie młody już mężczyz­na – niez­byt bo­gato ale porządnie i schlud­nie ub­ra­ny. Jak zwyk­le, zaszył się na fo­telach koło Ki­nop­leksu. Dzi­siaj jed­nak nie miał ze sobą żad­nej książki, czy [...] — czytaj całość »

felieton
zebrał 10 fiszek • 5 stycznia 2014, 15:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Aktywność

dzisiaj, 20:49 Ragroth sko­men­to­wał tek­st Nie wiń mnie za [...]

dzisiaj, 20:46 frut wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:46 Janya sko­men­to­wał tek­st Szaleństwo

dzisiaj, 20:45 marcelina1607 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:43 krysta sko­men­to­wał tek­st Szaleństwo

dzisiaj, 20:43 Klaudia Ko­piasz sko­men­to­wał tek­st When the rain Is [...]

dzisiaj, 20:41 czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Fantazje...  

dzisiaj, 20:41 frut sko­men­to­wał tek­st When the rain Is [...]

dzisiaj, 20:41 czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Potknęłam się oCiebie... bo chciałam [...]