Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 5712 tekstów.

Pogoda

Po­goda. Sza­ra jak gryf w ołówku. Ta­ka smętna, me­lan­cho­lij­na. Zu­pełnie jak ka­wa w por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Stygnąca, bo ktoś o niej za­pom­niał. Czar­na ka­wa w białej fi­liżan­ce, pa­miętająca jeszcze cza­sy z pu­dełka. Po­goda. Nos­talgiczna jak pus­te krzesło nap­rze­ciw­ko Ciebie. Choć ta­kie spo­koj­ne-jed­nak sa­mot­ne. Po pros­tu pus­te. Krzesło zim­ne od bra­ku ciepła. A obok drzwi donikąd... 

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:01

Ból.

Wiele nas ra­ni, ra­nimy siebie na wza­jem, ra­nimy słowem, czy­nem. Ra­nimy obojętnością, bra­kiem zaan­gażowa­nia, bra­kiem wspar­cia.
Mnie też wiele bo­li, bo­li mnie to, że zaczy­nam dzień bez Ciebie, kładę się sa­mot­nie w [...] — czytaj całość »

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 stycznia 2014, 10:45

ZAGUBIONE LATA - < fragm.10 >

Od­czuł kop­nięcie sta­tyczne­go prądu. Po jej drgnięciu, wi­dać było, że też bo­leśnie od­czuła to zdarze­nie. Po­tem już nic nie strze­lało, tyl­ko z nad­gar­stka Ag­nie­szki pro­mieniowało ciepło do je­go dłoni. Dał jej jeszcze [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 13 stycznia 2014, 00:01

Myśli

Myśli roz­praszają się zaw­sze w naj­bar­dziej niekorzys­tnym mo­men­cie. Spa­dają na dno głowy jak os­tatnie czer­wo­ne krop­le wi­na w ciem­nej bu­tel­ce zielo­nej jak mor­ska ot­chłań. Cho­wają się tam w głębi­nach zakładając ławi­ce i [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 stycznia 2014, 22:57

Jacob'ie

Py­tałeś os­tatnio, czy pa­miętam tamtą noc. Mo­ja od­po­wiedź była wy­mijająca i obojętna jak­by to nie miało dla mnie znacze­nia. Pat­rzyłeś mi wte­dy pros­to w oczy. A ja odep­chnęłam to naj­piękniej­sze wspom­nienie w [...] — czytaj całość »

list
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2014, 22:28

Recede - coraz dalej od siebie

Prolog.

Prob­le­my. W ciągu życia człowieka otacza niez­liczo­na ilość prob­lemów. Ale sztuką nie jest ucieka­nie od nich. Sztuką jest roz­wiązy­wanie ich w sposób rozsądny i jak naj­bar­dziej korzys­tny. Nies­te­ty Ryan nie [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 stycznia 2014, 20:32

A ja milczę do tej pory

*Zaz­naczyłam 'opo­wiada­nie', jed­nak his­to­ria wy­darzyła się nap­rawdę. Dzi­siaj. 12.01.14. Za­pamiętam tą datę."


Pod­szedł do mnie star­szy człowiek. Ot, czyiś dziadek. Z siwą czup­rynką na głowie i z siwą, długą brodą. Pra­wie jak święty [...] — czytaj całość »

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 12 stycznia 2014, 17:14

tak cholernie boli.

Ni­by nic nie zro­biłeś, ni­by. Nie kochasz mnie. ok. ro­zumiem. Już wszys­tko zaczy­na być na dob­rej drodze. Próbuję od­puścić. Nie myśleć o tym. Więc dlacze­go po dzi­siej­szym wie­czorze łzy lecą mi po [...] — czytaj całość »

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2014, 03:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Aktywność

dzisiaj, 02:16 jupowy du­pek1 sko­men­to­wał tek­st Twoje zdro­wie!

dzisiaj, 02:00 Znajde.Cie do­dał no­wy tek­st Twoje zdro­wie!

dzisiaj, 01:48 schatten do­dał no­wy tek­st Mogłeś mieć mnie całą. [...] 

dzisiaj, 01:46 female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st Jak mała dziew­czyn­ka

dzisiaj, 01:39 zwax do­dał no­wy tek­st Będąc głową w chmu­rach, [...]

dzisiaj, 01:36 słońiczka do­dał no­wy tek­st Cyrk to nie miej­sce [...]

dzisiaj, 01:10 Znajde.Cie sko­men­to­wał tek­st W świąty­ni Go nie [...]

dzisiaj, 01:10 Spokojny człowiek do­dał no­wy tek­st Myśląc co mam.  

dzisiaj, 00:54 Krajgi sko­men­to­wał tek­st Lenistwo całkiem tak jak [...]

dzisiaj, 00:50 wdech sko­men­to­wał tek­st Lenistwo całkiem tak jak [...]