Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6101 tekstów.

Jabłko

Czy wiecie jak bar­dzo jest ono po­dob­ne do nasze­go świata. Jak wiele jest między ni­mi ana­logii? Różni­ce wy­nikają tyl­ko ze ska­li perspektywy.

*
Tak bar­dzo po­wie­rzchnia naszej Pla­nety po­dob­na jest do skórki jabłka, która [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 lipca 2014, 06:06

Tonący w (Bez)Nadziei Cz II (Ostatnia)

Słońce po­woli cho­wało się za la­sem. Sie­działem na we­ran­dzie, wpat­rując się w żonę za­topioną w lek­turze książki. Na jej ko­lanach usnęła nasza kil­ku­let­nia córeczka. Po­ciągnąłem łyk her­ba­ty. Ciepło na­poju po­woli wy­pełniło moje [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 lipca 2014, 17:20

Zupa porowa i odkurzacz

Mat­ka idzie do skle­pu. Idzie coś ku­pić na śniada­nie dla swych dzieci. Dos­tała ko­bieta wypłatę, więc będzie coś lep­sze­go do jedze­nia. Bo wczo­raj zjed­li zupę po­rową. I jest im niedob­rze ja­koś. Odbija [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lipca 2014, 10:47

Góry

Czy zdarzyło się Wam kiedyś, sa­mot­nie, wędro­wać przez góry? Pot­ra­ficie uz­mysłowić so­bie jak wiele prze­ciw­staw­nych uczuć pot­ra­fi Was wte­dy ogarnąć?

*
Jak potężnie czu­jemy się stojąc na szczy­cie właśnie zdo­bytej góry. Rozkładając sze­roko ręce [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lipca 2014, 06:48

Przypadkowy świat marzeń.

Czy są na świecie przy­pad­ki? Daw­niej myślałam, że służą tyl­ko do od­miany.

Dzi­siaj usiadłam na pa­rape­cie, tak bar­dzo to lu­bię. Ku­bek her­ba­ty, dres i koszul­ka. Oko­lica ani trochę się nie zmieniła. Ci [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 lipca 2014, 01:27

Tajemnice niebieskiego szaleństwa

Stał Pan prze­de mną w niebies­kiej koszu­li. Uwiel­białam ją, bo prze­cież nie dało się nie zauważyć przy niej Pa­na niebies­kich oczu. Wpat­ry­wałam się w nie może trochę zbyt długo. Pan pat­rzył też [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2014, 22:36

Przyszłość

Grac­ja ot­wiera oczy. Widzi og­romny, mi­nima­lis­tycznie urządzo­ny pokój. Pro­mienie słońca, prze­nikając przez szkla­ne ściany, od­bi­jają się od kryształowe­go żyran­do­la, tworząc na śnieżno­białej podłodze mo­zaikę ko­loro­wych kształtów. Po­za nią, łóżkiem z czer­woną pościelą [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 lipca 2014, 19:31

Wigilia Zielonych Świąt cz.6

Skręci­liśmy na wy­sokości og­romne­go bu­ka do par­ku. Szliśmy obok niego i pod nim, podzi­wiając je­go sze­rokie i gru­be ko­nary z mnóstwem bu­raczko­wo - bo­rowych liści. Wuj Stach przy­tula się do niego i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2014, 09:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100