Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 6196 tekstów.

Niepokalana naiwność.

Czułam za­pach roz­wiązłego wieczoru,
wśród chmur, mgły, mi­gających świateł
stałeś nap­rze­ciw­ko mnie, na­wet nie pat­rząc mi w oczy.
Widziałam zażeno­wanie, wstyd, strach, ból, roz­pacz, lęk,
prze­cież nikt nie po­wie­dział, że się boi...
Krótkie słowa, zwięzłe zda­nia, nóż [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 23:44

O rzecznikach miłości.

Często zas­ta­nawia mnie, jak wy­sokie trze­ba mieć mniema­nie o swo­jej oso­bie, by sta­rać się w słowach uj­mo­wać miłość. Jak pus­to u człowieka w głowie, gdy tyl­ko je­den te­mat wciąż ciśnie się po [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2014, 21:34

List: Szesnaście (czytać siedem) melodii z Montany, które rozświetliły ciemności PRL.

"Ten głos na­wie­dzał mnie
przy­bywał w snach
wy­mawiał imię me
aż nas­tał brzask
I chy­ba da­lej śnię
lecz ra­zem z nim
To on 
to upiór tej opery
ma we władzy sny"

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 20:53

Cierpliwie, dzień po dniu...

Pus­te, so­bot­nie po­połud­nie.
Pla­cebo - "Spe­cial needs".
Czas płynie tak wolno.
Czuję, że za­raz ek­splo­duję z tęskno­ty.

Dlacze­go nie możesz przy­jechać następnym po­ciągiem i po pros­tu po­nudzić się ze mną?
Dlacze­go nie możesz przyjść [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2014, 14:37

upadam

Dlacze­go tęskni­my za Ty­mi co ból za­dają naj­dot­kliw­szy, dlacze­go boimy się ut­ra­ty po­zor­nie nieważnych rzeczy, a rzeczy is­totne dla in­nych nas nie ob­chodzą..dlacze­go żyje­my przeszłością, dlacze­go sen­ty­ment wżera się w nasz krwioobieg [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 30 sierpnia 2014, 11:37

Z satyrycznego punktu widzenia.

Wszys­tkie dro­gi pro­wadzą do le­karza. Cho­ciaż nie mam żad­nych większych up­rzedzeń, ani nie wy­wołują u mnie niepo­koju - ewen­tual­nie wkur­wienie. Pier­wszą sprawę po­win­nam załat­wić już daw­no, no ale cóż. Szyb­kie życie, młode [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 sierpnia 2014, 16:05

O bolączkach psychicznych.

Nie będę pi­sał o cier­pieniu fi­zycznym. Re­cep­to­ry - im­puls - ro­zez­na­nie, bo SCN9A, jest po to by uczyć, chro­nić etc. Wsze­lakie psychiczne udręki, to na swój sposób kom­fort spa­dania. Cze­mu kom­fort? O [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 29 sierpnia 2014, 14:30

Pusta skrzynka

Usiadła, łzy napłynęły jej do oczu, po­myślała, że za­raz pęknie ze szczęścia. Ra­dość i piękno ją roz­pierało. O nie, wca­le nie dla­tego, że miała łat­we i pros­te życie, al­bo dla­tego, że wydarzyło [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 sierpnia 2014, 13:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100