Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

Na Palcu Mym

Ja­kaś dziw­na Sa­mot­ność żarzy się na czub­ku pal­ca me­go wska­zujące­go gdy zmęczo­nym kro­kiem po­konuję kałuże mias­ta zmęczo­nego jak ja. I pat­rzy się na mnie py­tającym wzro­kiem przeszy­wając (nie)śmier­telnie a ja tu umieram [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 lutego 2017, 00:16

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 18:05

10.02.2017r.

Życie toczy się da­lej. Ja­kaś różowa chmur­ka na niebie budzące­go się świ­tu - dar od wschodzące­go słońca. Ja­kieś gwa­ry kosów - samców, które chciałyby zaśpiewać już coś miłos­ne­go swoim sza­ropiórym wyb­rankom tymi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 08:51

Cel

Codzien­nie ktoś ko­goś za­wodzi. Ktoś jest roz­cza­rowa­ny zacho­waniem dru­giego człowieka. Wszys­cy pokłada­my różne nadzieję i tros­ki w in­nych ludziach. Jes­teśmy wręcz prze­kona­ni, że nie są skłon­ni do wyrządze­nia nam ja­kiej­kolwiek krzyw­dy. Tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 00:08

* * *

RZECZ O PUSZCZA­NIU PAWIA
CZWAR­TA ODSŁONA ODSŁONY TRZECIEJ

W pew­nym mo­men­cie zat­rzy­mała się us­ka­kując przed bar­wny­mi wy­mioci­nami pew­nej oku­lar­ni­cy i pos­ta­nowiła so­bie kil­ka ra­zy pod­skoczyć i wstrząsnąć całym ciałem, tak jak to ro­bią psy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 lutego 2017, 17:49

09.02.2017r.

Lu­ty jest zimą, wpraw­dzie tyl­ko ma z ra­na mi­nus sześć stop­ni Cel­sjusza, ale jed­nak to zi­ma, która spra­wia, że frag­menty ulic i chod­ników są bar­dzo za­marznięte i trze­ba bar­dzo uważać, aby nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 lutego 2017, 09:34

'Wyz(na)wanie

Całe życie upar­cie trwałam w prze­kona­niu, że mo­ja ma­ma pot­ra­fi tyl­ko mnie zdołować. Szczególnie gdy jes­tem wręcz ob­rzyd­li­wie szczęśli­wa. Tyl­ko, że przez kil­ka lat mo­je de­finic­ja szczęścia stała się niejas­na.
Myślałam, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2017, 16:30

SPACER NAD SOŁĄ CZ.2

Po­woli ruszył i po­myślał, że jeszcze w kios­ku ruchu przy sądzie ku­pi kar­ty do gry, bo jak Anioły przy­jadą, to dob­rze byłoby zag­rać w ty­siąca przy Ca­ber­ne­cie. Mi­jał się z ludźmi taszczącymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 lutego 2017, 14:35

***

RZECZ O PUSZCZA­NIU PA­WIA
TRZE­CIA ODSŁONA TRZE­CIEJ ODSŁONY

ZA Ja­kiś, ale dłuższy czas lej­di Glam­nis przy­wiozła pro­ku­ra­to­ra Wa­sa­ras. Ten po czter­dzies­to­let­ni fa­cet, jak zwyk­le pa­lił czer­wo­ne Mar­lbo­ro, których to wy­pa­lał do trzech paczek dzien­nie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 lutego 2017, 21:31

Obrazek

Mo­ment, w którym huk, wy­pełniający ci uszy od niemalże dwóch godzin, cichnie, za­miera z krótkim, po­jedyn­czym uderze­niem ser­ca… Mo­ment, w którym przechodzące obok ciebie oso­by – te zna­jome i nie zna­jome, te [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 lutego 2017, 23:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2