Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

06.06.2016r.

Dziś dzień po­całun­ku. Pi­sałem, że po­całunek, to naj­ważniej­szy po­karm dla ducha, no i oczy­wis­tością jest, że to pod­sta­wowa pie­szczo­ta ciała. A to pro­wadzi do pros­te­go i naj­ważniej­sze­go wnios­ku, że is­tnieje tyl­ko życie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2016, 09:58

Boję się zapomnienia

Boję się za­pom­nienia.
Te­go, że pew­ne­go dnia już nie wspom­nisz mo­jego imienia.
"Nie za­pomnę" pow­tarzałeś. "Będę pa­miętać" jed­nak po cza­sie wędrówki i spo­tyka­nia wielu in­nych twarzy boję się, że mnie za­pom­nisz.
Już [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2016, 19:14

List: Olej do zardzewiałych szprych parasola.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz. „Tak.” Od­pi­sujesz też, że do­konują się powoli.

„Po­dob­no dziś już nikt nie słucha tek­stów
Słowa piosen­ki nie is­totne są 
Ja jednak [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 5 czerwca 2016, 13:50

Dziewczynka

Cały świat jest złożony z ludzi. To my go bu­duje­my, my jes­teśmy światem. Jes­teśmy drze­wami, morzem, niebem i oceanem. Jes­teśmy chmu­rami, słońcem i księżycem. Możemy być wszys­tkim, jeżeli te­go zapragniemy.

Pew­ne­go dnia, spotkałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 5 czerwca 2016, 01:41

Dzień Pierwszy

Jest le­piej, znacznie le­piej. Jes­tem szczęśli­wa - jeszcze nie daw­no te słowa były mi obce.
Zaczy­nam wie­rzyć, że życie nie składa się tyl­ko i wyłącznie z po­rażek, ale także sukcesów.
Skończyłam wy­marzo­ne stu­dia. Mam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2016, 01:39

Mężczyźni cz. 1

Mężczyźni...
To nap­rawdę skom­pli­kowa­ne is­to­ty. Pot­ra­fią wal­czyć o swoją ko­bietę na śmierć i życie, a później z łat­wością ja zdradzić lub zos­ta­wiać. Są żądni władzy. Wte­dy czują się pew­niej­si i bar­dziej męscy. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2016, 21:26

Kochał pan ?

Witam
Kochał pan kiedyś?
Tak nap­rawdę i cho­ciaż cały świat byłby prze­ciw­ko tej miłości to pan i tak będzie kochał?
Chciał pan jej. Kochał za uśmiech, śmiech i sposób by­cia. Za żart, które czasami [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2016, 20:45

Żegnam!

Piąty raz zaczy­nam od no­wa. Chcę oczyścić myśli. Mam całą noc dla siebie, od daw­na nie miałam ty­le cza­su by choćby się zas­ta­nowić nad tym czy to co ro­bię ma sens.
Bardzo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2016, 22:38

Razem jest lepiej

Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera.
Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej.
Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko.
I na­wet po­konać nasze słabości.
Chcesz tego? 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 czerwca 2016, 22:35

Moje marzenie

Nie chcę ko­goś kto będzie próbo­wał zro­bić dla mnie wszys­tko. Rzu­cić się w ogień, prze­nieść góry lub zmienić dla mnie świat.
Nie chcę sztuczności, ko­lac­ji w dro­giej res­taurac­ji, pierścion­ka za mi­liony lub złotego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 czerwca 2016, 21:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***