Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

Los

Kocha­ny pa­nie X
Cza­sami los uśmie­cha się do nas iro­nicznie i z uśmie­chem ob­serwu­je jak zaczy­namy wątpić.
Przes­ta­jemy wie­rzyć w to co wie­rzy­liśmy od dziec­ka i uważamy,że to już nie ma sen­su bo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 lipca 2016, 22:59

...

Cze­go mam szu­kać więcej? Jeśli zna­lazłem to na co cze­kałem całe życie?
Jak mam nie cze­kać na Ciebie? Prze­cież tyl­ko Ty kiedy spoj­rzysz w mo­je oczy wiesz co myślę , wiesz co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 lipca 2016, 16:07

28 lipiec 2016

z krwa­wiącym ser­cem przyszłam po 
więcej jest
je­den wybór a wbi­ta w niego odwaga
to miecz obosieczny
ze strachu za­mykam oczy

stanęłam
przed kro­kiem bro­ni się każdy
mięsień mo­jego ciała

z upo­rem sta­wiam kropkę
nie ma kro­ku w tył

doniewidzenia 

dziennik
zebrał 14 fiszek • 28 lipca 2016, 13:14

* * *

28 lip­ca 2016r.

To będzie ko­lej­ny chmur­ny, duszny i pew­nie deszczo­wy dzień te­go la­ta. Szko­da, bo miałem w pla­nie pewną wyp­rawę na pewną górę. Tym­cza­sem jed­nak mie­czy­ki urosły og­rom­ne i przew­ra­cają się pod [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 lipca 2016, 11:43

Poradnik ZBycia #107

Starania.
Zaw­sze, czy też może.. zaz­wyczaj są one niesa­mowi­cie trud­ne, ciężkie do wy­kona­nia, męczące, upo­karzające.? Prze­cież to od nich za­leży osiągnięty wy­nik! Choć im bar­dziej człowiek się sta­ra tym bar­dziej ma pod górkę, [...] — czytaj całość

felieton • 28 lipca 2016, 09:49

'poddaję się

Nie mu­siałam usłyszeć je­go głosu. Wys­tar­czyło, że na­pisał i cały świat jak­by roz­padł się na ka­wałki. Mo­je ser­ce za­biło jak­by moc­niej - przy­naj­mniej tak mi się wy­dawało. Czy­tałam je­go słowa i łzy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 lipca 2016, 00:27

* * *

Trzy­małaś mo­je ser­ce w klat­ce ucze­pionej do naszyj­ni­ka - choć miłość już daw­no gdzieś poszła.
Kar­miłaś go sta­rymi praw­da­mi bro­niąc no­wych uczuć - choć miłość gdzieś odchodziła.
Ale jest ok bo wiesz, pew­ne­go razu [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 28 lipca 2016, 00:07

Ostatni list

Dro­gi pa­nie X
Pisząc ten list, łzy spływają mi po po­liczkach.
Gdzie jest ta nadzieja, która mnie podtrzymywała?
Wiaro gdzie jes­teś? Pow­tarzam w kółko to pytanie...
Jeszcze parę dni te­mu wszys­tko wy­dawało się być tak [...] — czytaj całość

list • 27 lipca 2016, 23:58

26.07.2016r.

Dzi­siaj Wiel­kie Święto - imieni­ny An­ny. Z tej okaz­ji jest bar­dzo słoneczny dzień i bar­dzo ra­dos­ny ja jes­tem. Z tej okaz­ji w pa­rafii jest od­pust i będzie w pew­nej ma­low­niczej kap­liczce koncelebra. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2016, 13:06

* * *

Bar­dzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie w sieci da­je wiele możli­wości. Jest nieoce­nionym źródłem in­formac­ji, roz­rywki i między­ludzkich kon­taktów. Pop­rzez sieć można się poz­nać, wy­mienić poglądy, zap­rzy­jaźnić. Dla wielu ludzi jest to je­dyne miejsce, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 18 fiszek • 25 lipca 2016, 13:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]