Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8275 tekstów.

05.12.2016r.

O szóstej dwadzieścia na połud­niu rodził się świt. U pod­sta­wy był łoso­siowy, aby ciut wyżej zno­wu być ciemną szarzyzną, ale zno­wu nieco wyżej był ra­dos­nym je­sien­nym wrzo­sem. Nie było słychać żad­ne­go świegocącego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2016, 08:29

Lenin w KFC we Wrocławiu

Dro­gie dzieci, czy lu­bicie chodzić do KFC czy mc. Do­nal­ds' a pod­czas wy­cie­czki szkol­nej? Na pew­no tak. Wiem, że niektórzy wo­leli­by ku­pić so­bie jo­gurt i bułkę, bo to mniej burżuazyj­ne i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 4 grudnia 2016, 21:00

Nie warto tego czytać.

Kiedyś gdy­by ta­kie coś miało miej­sce, byłabym smut­na i zła jed­nocześnie. Miałabym ochotę się ja­koś odeg­rać. Od­bić piłeczkę. Pew­nie zna­lazłabym sposób - zaw­sze go znaj­do­wałam, choć do końca nie byłam te­go świadoma. [...] — czytaj całość

dziennik • 4 grudnia 2016, 19:01

* * *

To czym się przej­mo­wałam przez całe mo­je do­tychcza­sowe życie to jest nic. Złama­ne ser­ce, egza­miny, ma­tura, pier­wsza pra­ca, dru­ga pra­ca, li­cen­cjat, zda­wanie pra­wa jaz­dy, egza­min teore­tyczny i prak­tyczny na pielęgniar­stwie. To jest [...] — czytaj całość

dziennik • 3 grudnia 2016, 19:39

* * *

Odtwórz
Czy Lost się za­kochał, zwa­riował?
Nie. Daw­ko­wał szczęście miaro­wo i z rozsądkiem. Sma­ko­wał i de­lek­to­wał się myślą o Des, która jed­nak nie wi­siała na nim. Nie ma nic gor­sze­go jak ob­ciążanie, uwiąza­nie sobą, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 grudnia 2016, 15:23

02.12.2016r.

Dzi­siaj mo­men­ta­mi ma­my tu­taj praw­dziwą za­mieć śnieżną. Wiejący z półno­cy wiatr ma ten­den­cję do sza­leństwa, że są chwi­le , w których wi­dać tyl­ko ścianę na­pierające­go od półno­cy śniegu. Dość groźnie wyglądają szarpane [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 grudnia 2016, 14:52

* * *

Jes­tem zmęczona.
Ty­mi ciągłymi pre­ten­sja­mi do mnie i moim tłumacze­niem się,
ty­mi nadzieja­mi i rozczarowaniami,
i tym, że nasza re­lac­ja stała się ta­ka nijaka,
jes­tem zmęczo­na sta­raniem się,
za­biega­niem o Ciebie.
Jes­tem zmęczo­na tym zakochaniem,
tym ciągłym myśleniem...
jes­tem zmęczo­na moim nud­nym życiem, bezsensownym,
tak pięknym i tak bez­nadziej­nym jednocześnie.....
od­ci­nam się, uciekam, nie troszczę się, mam dość.

Niech się dzieje co chce. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2016, 20:56

* * *

W po­wiet­rzu pachniało wa­nilią, kiedy wszedł do po­koju sprzątała, właśnie skończyła przyrządzać cias­to z wa­niliowym nadzieniem. Des pla­nowała w myślach ten dzień, wieczór. Jeszcze nie wszys­tko było skończo­ne gdy nies­podziewa­nie wszedł i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 listopada 2016, 16:20

30.11.2016r.

Lu­bię usiąść w głębo­kim i miękkim fo­telu z kub­kiem gorącej ka­wy. Ku­bek roz­grze­wa mo­je dłonie, a ko­lej­ne łyki ka­wy cały or­ga­nizm. Lu­bię wte­dy zam­knąć oczy i w kom­plet­nej ciszy przysłuchuję się swoim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2016, 12:49

'Lepsze życie

Ktoś tam na górze wyb­rał dla mnie taką drogę, by mnie oca­lić. Bez tych wszys­tkich doświad­czeń, nie miałabym w so­bie ty­le siły. Nie miałabym dość wiary w lep­szy czas. Ciężko idzie mi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 29 listopada 2016, 20:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

dzisiaj, 12:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 11:54scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też jes­twol­nością. in­sp.sza­ry wilk

dzisiaj, 10:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Owacje na stojąco po­win­no [...]

dzisiaj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 10:04zofija sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj miłości o [...]