Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

* * *

Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał.

---
To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 31 stycznia 2016, 01:50

Dom nie do poznania

Jechałam auto­busem do do­mu. Długa tra­sa przez mój ukocha­ny Oszczek­lin i Raj­sko. Jechał miły kierow­ca, który na­wiązy­wał roz­mo­wy z pa­sażera­mi i żar­to­wał. Prze­jeżdżaliśmy obok pew­ne­go piękne­go do­mu, no­wo zbu­dowa­nego, swą no­wością lśniącego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 stycznia 2016, 19:18

Poradnik ZBycia #94

Stres.
Naj­gor­sza i naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia cho­roba z jaką zma­ga się świat w dzi­siej­szych cza­sach. Co­raz częściej korzys­ta­my z usług psycho­logów, psychoana­lityków, psychiaty(p)ków. Tab­letki na­sen­ne, drop­sy na miłość i ból bie­rze­my codzien­nie (Marika- [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2016, 17:05

Odnaleziony.

Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 29 stycznia 2016, 23:29

List do J - I

Nie wiem kim jes­teś. Nie znam Cię i na­wet po­wiem szor­stko nie chciałabym Cię poz­nać. Ub­liżasz, po­niżasz, oce­niasz. Uda­jesz kon­ser­wa­tywną, pełną za­sad. Wiem, jes­teś ano­ni­mo­wa. Błys­kasz w sieci i myślisz, że jes­teś [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2016, 23:07

* * *

In­fo­linia KIP dzień 17.01.2016 r. 
Jes­teś 52 w ko­lej­ce twój prze­widy­wany czas ocze­kiwa­nia jed­na 1 i 48 minut. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 23:52

Zabójca (część I)

Mi­ke ner­wo­wo obej­rzał się przez le­we ra­mię, lecz ni­kogo nie zauważył. Niebies­kooki mężczyz­na z ciem­ny­mi włosa­mi po­woli od­wrócił się do pop­rzed­niej po­zyc­ji. Sięgnął prawą ręką do włączni­ka ra­dia. Głośność ra­dia przes­koczyła z [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 stycznia 2016, 21:17

Jesień schizofrenika

Dlacze­go, kiedy uwiel­biany prze­ze mnie deszcz, zaczy­na umi­lać mi dzień - ja, op­la­tam ra­miona­mi no­gi aby bro­nić się przed tym? Cze­mu za­mykam po­wieki chro­niąc oczy, przed ukocha­nym wiat­rem, który o wol­ności przypomina? [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 14:36

Rzeka skuta lodem

W połowie opo­wiada­nia zo­rien­to­wałam się, że po raz ko­lej­ny bo­hate­rowie są ok­reśla­ni w ten sam sposób. Wy­baczcie :) ~ Lu­nae UmbramNig­dy nie lu­biłam zimy.

Miałam ku te­mu swo­je po­wody. Po pier­wsze, mój największy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2016, 22:17

* * *

Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł