Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

07/03/16

Piję.
Os­tatnio bar­dzo często piję.
Pełne szklan­ki przechylam.
Dużo piję.
Lu­bię pić.
Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję.

Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam. 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2016, 16:56

' szczęście

Jes­tem na swój spo­sob szczęśli­wa. Nie pat­rzę już na to czy po­dobam się ludziom. Czy to ważne, że pat­rzą na mnie tak czy inaczej? Prze­cież nikt za mnie tu nic nie przeżyje. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2016, 00:01

Łowy cz. I - Początek

"Z przy­jaźnią spra­wa nie jest ra­ka pros­ta. Długo i z tru­dem sieją zdo­bywa, ale kiedy się już przy­jaźń po­siadło, nie sposób się od niej uwol­nić, trze­ba sta­wić czoła."
~ Al­bert Camus


Coś ciężkiego zwaliło [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 marca 2016, 22:34

Dzień z życia trupa.

Ciem­no. Zim­no. Cisza i spokój.
Zmiany. Mam no­wych sąsiadów.
Słońce nie og­rze­wa już mo­jej płyty w ten sam sposób. Prze­biśniegi ożywiły mar­twą ziemię wokół mnie. Lu­bię prze­biśniegi. Lu­bię życie.
Wi­taj­cie przyjaciele. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 marca 2016, 20:03

Alfabet...

Był czas kiedy tonęłam w niejed­nej łzie a sztukę pływa­nia, którą na­byłam w ok­re­sie dzieciństwa oka­zała się niep­rzy­dat­na. Czułam jak każda krop­la napływająca spod po­wiek zmusza mnie do czu­cia ja­kichkol­wiek emoc­ji - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 6 marca 2016, 17:42

List: Czarny kruk.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Mówisz, że te­raz przechodzisz znów na jo­gurt ser­ki i mat­che.

Za ja­kiś czas znów spot­kam się z blis­kością wo­dy, lecz bez [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2016, 16:08

Poradnik ZBycia #98

Uświadomienie.
Zda­nie so­bie spra­wy o ja­kimś dotąd niez­na­nym fak­cie. To jak wie­dza tyl­ko troszkę głębsza. W in­nym sta­nie naszej świado­mości. Jest to jak­by połącze­nie wie­dzy z emoc­ja­mi i naszy­mi doświad­cze­niami związa­nymi z uświadomionym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 6 marca 2016, 13:34

Poradnik ZBycia #97

Kontakty.
Lu­bimy je mieć gdyż im więcej ich ma­my tym więcej możemy załat­wić czy też w tych cza­sach osiągnąć, choć to za­leży od stop­nia, wiel­kości, za­leżności i wpływo­wości obu ze stron, ogólnie rzecz [...] — czytaj całość

felieton • 2 marca 2016, 23:59

Hymn o miłości

"Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów,
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2016, 19:56

Ktoś (3)

Do­jechałam do pra­cy, ale nie mogłam się na niczym sku­pić. Te­lefo­ny buczały jak sy­reny straży pożar­nej. Myślałam, że pęknie mi głowa. Szef na­wet coś do mnie mówił, ale nie wiem o czym. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 marca 2016, 18:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]