Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

Do Ciebie

Chciałam usłyszeć kil­ka pros­tych słów. Zo­baczyć je­den ni­by zwykły, ale dla mnie niez­wykły uśmiech. Poczuć ciepło bijące z Two­jego ciała i usłyszeć jak bi­je Two­je ser­ce.
Chciałam tak wiele, zno­wu się śmiać [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2016, 20:53

KOMU KIBICOWAĆ?

Nasza po­lity­ka jest jak piłka nożna .Na bois­ku grają dwie drużyny .Różnie to by­wa, gdy grają, uciekają się do różnych spo­sobów :wer­balnych i niewer­balnych. O tym de­cydu­je sędzia ( pre­zydent) .Zdarza się, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2016, 20:42

03.05.2016r.

Zno­wu święto i oczy­wiście z naszej stro­ny cu­dow­ny długi po­ranek od świ­tu ce­leb­ro­wany miłością, zachwy­tem nad życiem, zachwy­tem nad tym co słychać za ok­nem sy­pial­ni, zachwy­tem nad niez­na­nym pięknem ja­kie dzi­siaj nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2016, 08:34

Do przyjaciela

Do­gi przy­jacielu
Wy­ruszam w podróż. Da­leko od te­raźniej­szości. Do kra­ju, w którym łzy nie będę toczyć się po moim po­liczku. Naj­pierw od­wiedzę drew­niany do­mek wy­soko w górach i twarz ob­myję zim­nym górskim [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2016, 16:45

31.04.2016r.

Za­pytała Cię kiedy pla­nujesz te­goroczny ur­lop. Od­po­wie­działaś, że tydzień wy­bie­rzesz w ma­ju, a większą część we wrześniu, może w paździer­ni­ku. Wte­dy za­pytała Cię czy gdzieś jedziesz od­począć. Od­po­wie­działaś,że nad morze. Oczy­wiście zaraz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2016, 07:35

Różowo

Stoję na przys­tanku na Pla­cu święte­go Józe­fa. Auto­bus zja­wia się i nie po­jawia. Moją uwagę przy­ciąga mały ma­lut­ki chłopiec w niebies­kiej blu­zie i z dużym różowym ple­cakiem. Idzie to ta­kie małe, przechodzi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 maja 2016, 21:58

02.05.2016r.

Tak zwa­ny dzień fla­gi czy­li zwykły ro­boczy dzień, a więc Ty idziesz do pra­cy, a ja zos­taję w do­mu i piszę, dbam o ogród. O czter­nastej jedziemy na pog­rzeb. Na­liczyłem ja­kieś 60 [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2016, 08:00

Do nieznajomego

Niez­na­jomy
Kiedyś ktoś widząc, że piszę ta­ki list za­pytał się mnie " Dlacze­go piszesz "Niez­na­jomy" prze­cież to On, oso­ba, która jest Ci blis­ka" Wiesz wte­dy ją pop­ra­wiłam i po­wie­działam "była".
Przez minione [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2016, 22:26

Do Ciebie

Pisze list, bo mi­mo moich 26 lat nie pot­ra­fie do Ciebie dot­rzec, zwyczaj­nie brak mi juz sil, juz na­wet Twoj glos nie po­wodu­je mo­tyli w brzuchu i nie mo­ge sie docze­kac kiedy [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2016, 21:22

Takie samo

Pew­ne­go wie­czo­ru, kiedy na niebie po­jawią się pier­wsze gwiaz­dy, usiądę na tej sa­mej ław­ce, która ko­jarzy mi się z Tobą. Po­pat­rzę na gwiazdę, która tak jas­no świeci, a twarz obrócę do ciepłego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2016, 15:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]