Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

Piękny dzień

Kocha­ny
Dzi­siej­szy dzień był nap­rawdę piękny. Poczułam coś co kocham w swoim życiu naj­bar­dziej - ra­dość z tych naj­mniej­szych rzeczy.
Śmiałam się do łez i był to naj­szczer­szy śmiech ja­ki mógł się [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 21 października 2016, 23:31

!

Nie chcę mi się wie­rzyć jak ten czas le­ci. Już przes­tałam liczyć, nieważne. To tak bar­dzo już nieis­totne. War­to było. Jeszcze lep­sza jest świado­mość, że mogę być wszędzie - mogę wszędzie zamieszkać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2016, 22:14

* * *

Mi­mo, że przez całe życie wma­wiała mi, że do nicze­go się nie nadaję,
że nig­dy nie po­wie­działa, że jest ze mnie dum­na, choć tak bar­dzo te­go potrzebowałam,
że nie oka­zywała nig­dy miłości,
że tak często [...] — czytaj całość

dziennik • 21 października 2016, 21:19

Czekam na pana

Kocha­ny pa­nie X
Szu­kam dro­gi, która zap­ro­wadzi mnie do miej­sca, w którym marze­nia staną się rzeczy­wis­tością, a sny prze­rodzą się w prawdę.
Pragnę, żebyś już nie był tyl­ko jed­nym z tych niereal­nych marzeń, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 21 października 2016, 15:08

1

Myślę, że nad­szedł czas, aby wyz­nać światu swoją dys­po­zycyj­ność. Ro­bię to, co chcę i to, co uważam za słuszne. Jest tyl­ko coś co mnie og­ra­nicza... Czas i ulot­ność chwi­li, no ale na to nie mam wpływu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2016, 12:12

21.10.2016r.

Mie­szkam w naj­bar­dziej za­nie­czyszczo­nym miej­scu na ku­li ziem­skiej, a jed­nocześnie jed­nym z naj­piękniej­szych miej­sc na naszym glo­bie. Do piękna te­go miej­sca swoją je­sienną szatę dos­to­sowała pnąca hor­ten­sja, której kwiaty przyb­rały te­raz barwę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 października 2016, 11:20

List: Jesień wznosi się i strąca jabłka.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Sma­kowała”- od­po­wiadasz krótko mi.

No i stało się nad­szedł ten czas.

Szar­lotki, tar­ty i cynamonu.

Odtwórz

Czas, kiedy bo­li to, co bo­leć nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 20 października 2016, 20:36

20.10.2016r.

Je­sień - paździer­nik. W pół do siódmej, to dzi­siaj była noc. Zim­na, deszczo­wa i wiet­rzna noc. Słychać było trzask - ni­by palących się szczap drew­na na og­nisku, ale to uderzał o dach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 października 2016, 08:16

Drogi nieznajomy,

Nikt tak, pięknie jak Ty nie mówił o miłości. O jej dos­ko­nałości. Dla Ciebie była ona czymś pros­tym, bez­wa­run­ko­wym. W Twoich us­tach była śliczna, słod­ka jak cu­kier. I choć się przed nią [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 19 października 2016, 20:42

* * *

Niektórzy nie ro­zumieją, że is­tnieją ludzie, którzy nie pot­rze­bują sławy, pieniędzy i luk­su­su do szczęścia. Którzy naj­większe szczęście czer­pią ze zwykłej codzien­ności, z pros­to­ty dnia codzien­ne­go.
Niektórzy chcą na siłę uszczęśli­wić tych [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 18 października 2016, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]