Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

XXXX

Byłam mężczyzną mie­szkającym w nad­mor­skiej wios­ce.
Widziałam tonących ludzi, którzy łama­li so­bie paz­nokcie chcąc wspiąć się na skalną półkę. Widziałam ich. Słyszałam krzy­ki. Mo­je ciało było sma­gane lo­dowa­tym wiat­rem. Byłam po­nad ni­mi.
Chciałam pomóc tonące­mu dziec­ku o brązo­wych oczach... nies­te­ty ja­kaś siła trzy­mała mnie w żelaz­nym uścisku.
Wszędzie krew, krzyk i ból... A po­tem wo­da. Słona wo­da we mnie. Stro­my brzeg. Skały. Płacz.

Aż wreszcie pustka. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2016, 15:37

Morderca Aniołów - III

Cześć dru­ga, bo cza­sem pot­rze­buje­my nienawidzić

TABB - Możesz wszystko
Na sza­rym niebie rozpędź chmu­ry złe,
Bez strachu bieg­nij w let­ni deszcz.
Naucz się u in­nych budzić śmiech,
Od­wa­ga prze­cież to nie grzech.


Święty spokój tra­fił szlak leśny [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 stycznia 2016, 00:28

Waga marzeń cz. 1

- A marze­nia jak się do te­go mają? – za­pytał Krzysztof z uśmie­chem na wi­zerun­ku próżności. Padł syg­nał, us­ta­lone hasło, słowo klucz „marze­nie” w for­mie do­wol­nej, mo­ja ro­la skrzydłowe­go za­kończo­na. Przy­witałem ten [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 1 stycznia 2016, 20:19

Nienawiść

Miałaś tak kiedyś że niena­widziłaś tak moc­no, że chciałaś za­bić? Ko­go zniena­widziłaś tak bar­dzo że wyob­rażałaś so­bie je­go śmierć? Co ten człowiek ma w głowie że dop­ro­wadził Cię do ta­kiego sta­nu? Jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 1 stycznia 2016, 13:48

ROZMOWA 1

- Jak to się stało, że zos­tał pocho­wany w tak ek­spo­nowa­nym i do­god­nym miej­scu?
- Wiesz, to właści­wie był zbieg oko­liczności. Rok wcześniej pocho­wa­liśmy teścia, a teściowa jak to teściowa, dała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 1 stycznia 2016, 12:35

Moja wychudzona miłość

Kocham cię, idioto.
Kocham. Na tym zaczy­na się i kończy cały ten dramat.
Kocham cię po­mimo: kłótni, niena­wiści, złości i krzy­ku. Kocham cię po­mimo tych wszys­tkich lat, które spędzi­liśmy osob­no i miesięcy bez słowa. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2015, 12:32

próba mikrofonu

spróbuj mnie zrozumieć.
wejść w mo­je wnętrze.
uj­rzeć mo­je serce.
dos­trzec mo­je marze­nia.
zauważyć moją obec­ność, zaw­sze gdy jej potrzebujesz.

zaw­sze, gdy wychodzę mówię: kocham cię, do zo­bacze­nia wie­czo­rem.
ale...
kiedyś odejdę, nag­le, bez pożeg­na­nia.
szko­da życia na kłótnie, wrzas­ki.

spróbuj od­puścić, gdy widzisz, że nie mam sił. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2015, 21:36

23.12.2015r.cz 3

Roz­całowa­ni,
Przy­tu­lający świ­ty - 
Duch przez cieles­ność.

Dochodzę do pier­wszej stac­ji Gol­go­ty Bes­kidów i wca­le nie mam za­miaru być gol­gotą pic­nic, ale sku­pieniem, za­dumą, zachwy­tem, za­myśle­niem, spo­ko­jem, ciszą, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2015, 07:07

Powrót

Cofnęłam się os­tatnio do przeszłości. Zap­ragnęłam zo­baczyć we śnie, jak to było kiedyś.
P rzed moimi oczy­ma roz­ciągał się piękny, zielo­ny las… Tak piękny, o ja­kim nig­dy nie śmiałam marzyć. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 grudnia 2015, 22:22

Opowieści świąteczno - noworoczne

Mam w ten zim­ny dzień ochotę na jazdę ro­werową. Niech to będzie sta­rego ro­ku pożeg­nalny wy­pad ro­wero­wy. Przez la­sy oszczek­lińskie. Wte­dy po­całowałabym każdą gałązkę świer­ku. Mo­ja poetyc­ka "Siekierezada".
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 grudnia 2015, 20:58
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]