Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

KOBIETA?

Man­tra skro­bania szyb w aucie ze szro­nu, lo­du, ko­jarzy mi się os­tatnio nieuleczal­nie z moją zna­jomą , czy­li człowiekiem płci prze­ciw­nej. Tu nad­mienię, że połącze­nie się ludzi prze­ciw­nych płci w jed­ność, to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 2 grudnia 2017, 20:53

02.12.2017r.

Grud­niowa so­bota, czy­li ko­lej­ny dzień, żeby być dob­rym, szczęśli­wym, we­sołym i uśmie­chniętym, może jeszcze uczyn­nym i w ogóle po to by po­zytyw­nie go przeżyć do ko­lej­nej wspa­niałej no­cy, w której na­bie­rze­my sił [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 grudnia 2017, 12:45

Futurologia Epickiego Millenium

2033; Rok zmian, ska­nowa­nie Sta­rożyt­nych za­bytków do VR i no­woczes­na kon­serwac­ja piramid.
2036; Ten rok przy­niesie og­romne prob­le­my z wyżywieniem Azji.
2055; Pre­miera GTA X No­wa ja­kość gry w wir­tual­nej rzeczywistości.
2045; Ag­resja Stanów wobec [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 06:08

Jeśli pewnych myśli nie dopuszczamy do głosu, jakże mamy nabrać do nich zaufania?

Nau­czy­liśmy się siebie na pa­mięć. Po kil­ku pier­wszych słowach roz­pozna­jemy uczu­cia, które je układały, reagu­jemy emoc­ja­mi, tłumacząc dum­nie, że to nasz wybór. Tak kiedyś myślałam... Te­raz zas­ta­nawiam się gdzie to właści­wie jest [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2017, 10:48

30.11.2017r.

Ze trzy dni te­mu po­wiesiłem si­kor­kom ki­lo słoneczni­ku w spec­jalnym do­zow­ni­ku i opy­liły całość! Mają ape­tyt i cały czas ich pełno przy po­jem­ni­ku. Dzi­siaj za­wiesiłem im dla od­miany me­nu w dwóch miejscach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 16:04

ŁAGODNA(recenzja filmu)

Kil­ka dni te­mu w jed­nym z ty­god­ników przeczy­tałem wy­wiad z księdzem pra­cującym na mis­ji w Ros­ji i tam użył on tra­giczne­go ok­reśle­nia na Ros­jan. Miano­wicie po­wie­dział, że są ludźmi nieludzki­mi. Wy­dało mi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 07:27

Dzień dobry wszystkim

Szczęście, nie pa­miętam już jak sma­kuje, ale od kil­ku dni krąży w mo­jej głowie ta piosen­ka i życzę by każdy ją w myślach nu­cił:) i uśmie­chał się do ludzi, zwłaszcza w tym [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 30 listopada 2017, 06:57

* * *

Mo­ja de­likat­ność współgra z siłą cha­rak­te­ru i sta­now­czością. Czuję się od­ważna i zde­ter­mi­nowa­na, cieka­wa świata i wol­na w myślach. Sta­ram się mieć ot­warty umysł i przes­tron­ne ser­ce. A jed­nocześnie są ta­kie dni, [...] — czytaj całość

dziennik • 29 listopada 2017, 22:10

Marzyłem o lataniu

Marzyłem o lataniu
Wiatr uderzał we mnie raz po raz, gdy spoglądałem w prze­rażającą twarz prze­paści, wyk­rzy­wioną szu­mem fal obi­jających się z krzy­kiem o zęby skał. Czułem strach. Strach, który mógłby mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 listopada 2017, 22:08

Latająca hodowla

Z ko­loro­wych zórz czer­wco­wego świ­tu wyłaniała się Kra­sula - ho­len­der­ska kro­wa mleczna, która jak co dzień le­ciała z Bes­ki­du Sądec­kiego na zbocza Ma­tys­ki w Bes­kidzie Żywiec­kim, żeby pod­dać się po­ran­ne­mu udo­jowi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***