Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

mikroopowiadanie piąte

Pa­ni Ja­siu, pa­nie Sta­nisławie, nies­te­ty wasza Ba­sia nie zak­wa­lifi­kowała się do nasze­go prog­ra­mu "PLAT­FORMA NO­WOCZES­NA", w związku z czym zgod­nie z wy­tyczny­mi Bruk­se­li pro­ponu­jemy państwu wy­jazd do en­kla­wy mu­zułmańskiej w Saint Denis [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 14:37

mikroopowiadanie czwarte

Pił smacznie her­batę i roz­ważał w ser­cu swo­jem po­nad­prze­ciętny ge­niusz gro­na pe­dago­giczne­go tu­tej­szej szkoły pod­sta­wowej, które to gro­no w trzech czwar­tych miało ty­tuł nau­czy­ciela dyp­lo­mowa­nego, bo miał porówna­nie z pewną szkołą w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 lutego 2018, 06:56

Don't kill me slow

-Czy masz ja­kiś po­mysł? - za­pytała niepewnie.
On rozłożył ręce w geście bez­radności, jed­nak na­wet na nią nie spoj­rzał. Przez mo­ment po­myślał, że to ona wy­pełni je­go ręce, a tym sa­mym tę pustkę, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 lutego 2018, 13:15

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wie­dział pan, że zimą na­wet ka­wa z auto­matu sma­kuje lepiej?
Miłe słowo og­rze­wają ser­ce inaczej niż latem..
A uścisk spra­wia, że już nie jest Ci tak zimno..
Bo ogólnie zimą dużo rzeczy wy­daje się być gor­sze, ale sztuką jest on­dna­leźć coś co spra­wi, że poczu­jemy się szczęśliwi. 

list
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2018, 18:11

Czciciele nauki

Prob­lem z czci­ciela­mi nauki jest ta­ki, że w swo­jej fas­cy­nac­ji idą tak da­leko, że naj­ważniej­sze py­tanie nauki "jak jest nap­rawdę" zastępują py­taniem "czy to jest naukowe".
To jest to sa­mo zja­wis­ko, które dotyczy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 12:08

09.02.2018r.

Gościem Ro­ber­ta Ma­zur­ka w RMFFM był dzi­siaj Wi­told Zem­baczyński i on tam mówił o pro­jek­ciee us­ta­wy o prze­mocy eko­nomicznej, no zaj­rzałem do źródeł i wychodzi na to, że nie wol­no wy­liczać babom [...] — czytaj całość

dziennik • 9 lutego 2018, 09:52

mikroopowiadanie trzecie

Daw­no daw­no te­mu, gdzieś w bar­dzo da­lekiej przyszłości , pe­wien euro­par­la­men­tarzys­ta spo­koj­nie i z dumą święto­wał spa­jającą naród tra­dycję jedząc pączki, a je­go trzej asys­tenci biegając od świ­tu po Bruk­se­li, spra­wili mu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 lutego 2018, 07:14

Wstałam.

Te­raz wstań, pod­nieś głowę i po­każ im.
Udo­wod­nij so­bie, że wszys­tko co do tej po­ry cię spot­kało wca­le nie jest przek­leństwem.
Udo­wod­nij so­bie, że życie na tym świecie jest cu­dow­ne. Spoj­rzałam dzisiaj [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2018, 14:53

mikroopowiadnie drugie

Tor­sje pochodzą od słowa tors, gdyż hen hen hen oneg­daj, pew­na szlachet­nie urodzo­na białogłowa, gdy zo­baczyła ma­syw­ny i owłosiony rzęsiście tors swo­jego przyszłego męża, to wpadła w pa­nikę i dos­tała spazmów oraz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 lutego 2018, 09:07

* * *

Ja­kież to dziw­ne od­czu­cie, gdy zna­lazłam się gru­pie Twoich "blis­kich zna­jomych", gdyż już daw­no jes­teśmy od­da­leni nie tyl­ko jeśli chodzi o od­ległość, ale co naj­ważniej­sze psychicznie. To zaszczyt... 

dziennik • 7 lutego 2018, 22:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]