Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

nie up­ra­wiam miłości
nie po­rywam się z mo­tyką na słońce
miłość jest wolna
przy­jem­ność dzi­ko rosnąca 

dziennik • 20 maja 2017, 11:57

Błędne koło

Lęk rodzi gwałt
gwałt rodzi odzew
odzew rodzi lęk

in­sp lo­kal­ny ma­tecznik przekrętów 

dziennik • 20 maja 2017, 10:10

bez znaczenia

...te­raz, kiedy usiadł bezwład­nie na pe­ronie mógł pat­rzeć na toczące się obok zdarze­nia ale wszys­tko to było zam­glo­ne, po­wol­ne, bez wy­razu, bez znacze­nia. Mu­siał tak przy­siąś bo krew zaczeła się w nim go­tować. Raz kiedyś też w nim zaw­rzało, kiedy na wojnę od mat­ki oder­wa­ny kroczył. Te­raz ruszył a nie była to woj­na a wal­ka o być al­bo nie być. Wstał. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2017, 07:36

umowa

No widzisz, nie możesz be­ze mnie wyt­rzy­mać. Nudzi ci się, kocha­nie? Nie przyz­nasz się, no jas­ne. A ja tak, po­wiem to, po­wiem, że mi ciebie bra­kuje, że tęsknię, że myślę często o [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 maja 2017, 18:22

chciałabym zrzu­cić skórę na wiosnę
rzu­cić mięsem
krew i kośćmi 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2017, 09:19

strzępy

... i wbiegł na pe­ron a po­ciąg ruszył, wie­dział że nie zdąży po­biec, wie­dział że nie zdążył. No­gi się mu ugięły, scho­wał twarz w dłoniach brud­nych, zmęczo­nych, złych. Chciał chwy­cić tę twarz i ro­zer­wać na strzępy bo ni­kogo wokół nie było. Zos­tał sam. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2017, 08:12

powszedniość

Poez­ja ma to do siebie że pot­ra­fi opi­sać rzeczy których niedos­trze­gamy lub po­mija­my na co dzień. Poez­ja da­je nam luk­sus, kom­fort po­rozu­miewa­nia się pew­nym ko­dem, mową śpiewną, sfałszo­waną, Poez­ja poz­wa­la poczuć się [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2017, 23:03

Handel żywymi emocjami

Kiedy łączą nas le­we in­te­resy
choćby i te zza cmen­tarza
w lip­kach umoczonych
po sy­ryj­skim pry­musie na uczel­ni
mu­simy ludziom przed ka­merą
wcis­kać każdą bred­nię
aby na­dal trzymać [...] — czytaj całość

felieton • 18 maja 2017, 09:54

Spanikowany pseudoautorytet

Kiedy po­zor­nie niewin­ne dzień dob­ry nieopo­dal cmen­tarza wo­jen­ne­go
ma być dla ciebie os­trzeżeniem
to oz­nacza tyl­ko jed­no iż gwałt na two­jej oso­bie
oba­wia się praw­dy nie swo­jej
choć był tak moc­no za­pat­rzo­ny
we włas­ne ego 

dziennik • 18 maja 2017, 09:28

zaściankowa errata

Ki­ka osób od gmin­nej kon­ku­ren­cji mnie na spa­cerze pil­no­wało abym cho­ciaż wier­szy­ka na po­lu nie na­pisała ale myślę że te zielo­ne złote kwad­ra­ty i ten rze­pako­wy tu­nel i tak będzie dla [...] — czytaj całość

dziennik • 17 maja 2017, 13:34
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]