Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8343 teksty.

16.09.2018r.

Przy­jecha­liśmy wreszcie do słoneczne­go ra­ju Su­tomo­re. Za­mel­do­waliśmy się, roz­pa­kowa­liśmy się, wy­piliśmy kawę i cze­kaliśmy na obiad ciesząc się sobą. Po obie­dzie przyszedł czas na re­kone­sans, więc wy­ruszy­liśmy pooglądać miej­sco­we gumno.

Prze­de wszys­tkim patrzyliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 września 2018, 12:08

Od biedy leczony

Naj­gorzej jak człowiek tra­fi na ko­nowała.
Gdy­by płaco­no le­karzom za wy­leczo­nego pac­jenta, to w Pol­sce ludzie by­liby zdrow­si i bogatsi...
o dob­re doświadczenia.
Wcis­kają pac­jentom od­pa­dy z ra­fine­rii, a człowiek się pod­pa­la, że może tym ra­zem zos­ta­nie wyleczony. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 września 2018, 11:16

Poezja życia

Poeta jest świat
dom. 

dziennik • 28 września 2018, 09:10

nic specjalnego, ale

W pew­nym mo­men­cie mo­jego życia zo­rien­to­wałam się, że to co nieg­dyś było moją Nar­nią, zniknęło za drzwiami codzien­ności. Nie pot­ra­fię już być tą samą osobą, co za­led­wie kil­ka lat wstecz. Jes­tem inna, [...] — czytaj całość

dziennik • 26 września 2018, 21:53

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 14:59

Krótka historia istnieniu we dwoje

Krótka sztu­ka o cyf­ro­wej miłości

Za­pisa­na w for­mie teatralnej

Narrator-ja
Występują:
Tęczo­wa Mgiełka- A
Mężczyzna-NN

Sce­na I

Pus­tka przes­trzeń nieok­reślo­na, niemająca ram przes­trze­ni ani cza­su miej­sce kreac­ji do­wol­nej, nag­le po­jawia się i wchodzi Tęczo­wa Mgiełka.

Tęczo­wa Mgiełka: hal­loooo, tu­piąc w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 września 2018, 06:51

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 10:37

Prawda, pierwsze słowo

Po­dob­no naj­ważniej­sze jest pier­wsze słowo, to ono przy­ciąga uwagę czy­tel­ni­ka, słuchacza lub rozmówcy. W tym przy­pad­ku będzie to słowo to związek fra­zeolo­giczny „szczęśli­wie smut­ny zbieg oko­liczności". Po­dob­no w życiu kiero­wać na­leży się [...] — czytaj całość

dziennik • 20 września 2018, 10:13

Pożegnanie

Mo­ja Droga,
Chciałaś bym była,
gdzieś obok,
w cieniu krążyła i pat­rzyła
na Ciebie, za­kocha­nymi oczami.
Lecz żyć w ten sposób nie potrafię,
nie chce, nie powinnam,
dla­tego żeg­nam się z Tobą mo­ja Miła.
Daw­no dałam Ci wolność [...] — czytaj całość

dziennik • 18 września 2018, 21:50

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

wczoraj, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia