Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

Pochwalna rota dla ortopedy Tadzika z Peowiaków

Mała czar­na nag­rała mi na­wet or­to­pedę
do za­biegu
ta­kiego o którym pielęgniar­ki
z od­działu , niektóre pielęgniar­ki , jak naj­gorzej się wy­powiadały , 
w do­dat­ku o imieniu Tadzik [...] — czytaj całość

dziennik • 17 sierpnia 2017, 20:10

Do wiadomości matołom

Bu­tel­ka­mi za We­necją rzu­cał w sa­mot­ne ko­biety
Sta­nisława stań czy­ka na­jem­ca
z Ko-cudzy
pod na­mową swo­jej
ukocha­nej od­działowej
na­tomiast wczo­raj­szy tek­st wy­kaso­wałam
bo­wiem je­go treść zos­tała już [...] — czytaj całość

dziennik • 17 sierpnia 2017, 12:29

Polsko dokąd pójdziemy 2

W Pol­sce, można po­wie­dzieć, że pa­nuje us­trój ne­potyczno - ko­lesiow­ski i do pew­ne­go mo­men­tu wy­daje się być on w porządku, bo prze­cież zaw­sze jest tak, że każdy z nas ma tam kogoś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 08:01

Ocalona cd

Ali­ce doszła do skra­ju wios­ki, której na­wet nie znała. Pier­wsza pochy­lona chałupa wyg­la­dała prze­rażająco ale to za nią dos­trzegła swo­jego małego ur­wi­sa a za­raz go przy­woław­szy zro­biła straszną burę. Ma­lec się przestraszył [...] — czytaj całość

dziennik • 16 sierpnia 2017, 20:16

16.08.2017r.

Co jeszcze mówił ksiądz Piotr w swoim wczo­raj­szym ka­zaniu? Że na sta­rość nie ma kto szklan­ki wo­dy po­dać. Że jak wed­le za­sad i war­tości wycho­wamy dzieci, to o sta­rość możemy być spokojni. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 14:05

Trzeba wreszcie zrobić to, czego się wymaga od siebie, a nie to, czego wymaga od nas świat.

W grun­cie rzeczy ta­kie są myśli, ale ce­lowo je pow­strzy­muje­my, żeby nie roz­począć chaosu. Zresztą ciężko stra­cić wszys­tko, na co pra­cowało się ty­le cza­su i stra­ciło się ty­le nerwów, w co wierzyło [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 10:50

Polsko dokąd pójdziemy?

Zna­komi­te ka­zanie wygłosił wczo­raj pro­boszcz w mo­jej pa­rafii - ksiądz Piotr. Zwrócił uwagę na prob­lem emig­racji i te­go, że wy­jeżdżając z Pol­ski ludzie ci narze­kają, że nic im ten kraj nie dał, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 10:08

Prozmawiaj ze mną.

Roz­ma­wiaj ze mną
cicho, spo­koj­nie, ciepło
Roz­ma­wiaj ze mną
dzi­siaj, te­raz, zawsze
Roz­ma­wiaj ze mną
głośno, praw­dzi­wie, szczerze
Roz­ma­wiaj ze mną
zwyczaj­nie, po pros­tu, naprawdę
Roz­ma­wiaj ze mną
słod­ko, miło, najlepiej
Roz­ma­wiaj ze mną
jas­no, zro­zumiale, mocno
Roz­ma­wiaj ze mną
tam, tu, wszędzie
Roz­ma­wiaj ze mną
o wszys­tkim, o niczym
Roz­ma­wiaj ze mną
często, nieprzerwanie
Roz­ma­wiaj ze mną
mi­mo wszys­tko, wbrew wszystkiemu
Roz­ma­wiaj ze mną
proszę cię.

A.

Dobranoc 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 21:10

Rozmawiaj ze mną.

Zo­bacz słońce nie jest tak źle. Wciąż pow­tarzasz, że ktoś in­ny jest o wiele bar­dziej szczęśli­wy. Ciągle mi mówisz, że wszys­cy mają wszys­tko cze­go ty prag­niesz. Te­raz ci po­wiem jed­no: otwórz oczy. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 20:55

* * *

Do­tarłam dziś nad prze­paść. I w ciszy było głośno. Zrzu­całam ka­mienie. Nie siebie, nie przeszłość, nie doświad­cze­nia. Naj­cięższe jest to co pus­te. Zaklęcia, cza­ry i talizmany.

Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 16:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]

dzisiaj, 21:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st dom po­winien być jak [...]