Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

mikroopowiadanie sto siódme

Podróże auto­busa­mi wszel­kich re­lac­ji zaw­sze przy­noszą jakąś wiedzę i tak tym ra­zem był mi­mowol­nym świad­kiem roz­mo­wy dwóch ko­leżanek, w której jed­na skarżyła się dru­giej na trze­cią ko­leżankę, która okłamy­wała ją la­ta całe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 maja 2018, 10:15

mikroopowiadanie sto szóste

W trak­cie pog­rze­bu roz­glądał się uważnie i doszedł do wnios­ku, że pog­rzeb w so­botę jest zna­komitą miarą człowie­czeństwa, a więc tyl­ko jed­nos­tki pot­ra­fiły usza­nować ko­legę i pójść w tym dniu na pog­rzeb je­go oj­ca, a po­zos­ta­li tłumaczy­li się, że ten pog­rzeb ko­lido­wał z ich planami. 

opowiadanie • 17 maja 2018, 10:09

mikroopowiadanie sto piąte

Córcia, mówisz o tych pa­niach na ka­sie, które kradną - jed­ne dziesięć dwadzieścia groszy, a in­ne dziesięć czy dwadzieścia złotych. Wy­daje mi się, że Bóg nie waży i po pros­tu krad­niesz, to krad­niesz - nie ważne ile, i tak sa­mo jest z kłam­stwem - nie ważne w ja­kiej spra­wie, po pros­tu kłamiesz. 

opowiadanie • 17 maja 2018, 09:58

mikroopowiadanie sto czwarte

Jed­ni rodzą się do nauki, drudzy rodzą się do pra­cy, a jeszcze in­ni la­wirują z wdziękiem - zaś ona urodziła się w czep­ku, w nie­dzielę, która była też wiel­kim świętem państwo­wym i kościel­nym, i his­to­ria jej życia do­wiodła do­piero, że ów cze­pek, to był kask, a na dłoniach miała też na pew­no ręka­wice bokserskie. 

opowiadanie • 16 maja 2018, 17:08

mikroopowiadanie sto trzecie

Pa­ni urzędniczka wczy­tywała się w treść pis­ma, przys­wa­jała, oce­niała i kal­ku­lowała, wreszcie po­myślała so­bie, że słow­nic­two wska­zuje, że na­pisał wniosek ja­kiś pros­ty wieśniak, który nie będzie wy­nikał w rzeczo­wość treśći jej de­cyz­ji, wy­da więc od­mowną, bo to tyl­ko jed­ne pis­mo, a kiedy zgodzi się na prośbę pe­ten­ta, to cze­ka ją wiele ko­lej­nej pra­cy biuro­wej, więc na­leży się poz­być chłopka. 

opowiadanie • 16 maja 2018, 15:22

mikroopowiadanie sto drugie

Śpiewając "Oto jest dzień, który dał nam Pan, we­sel­my się i ra­duj­my się" , jed­nocześnie myślał, że ta treść po­win­na być pod­sta­wowym dog­ma­tem Kościoła, a nie treścią okaz­jo­nalną, żeby ludzie wstając rano [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 maja 2018, 14:23

mikroopowiadanie sto pierwsze

- A pa­ni...pa­ni..., co by w so­bie zmieniła?
- Rzeczy, a tym bar­dziej ludzi dos­ko­nałych się nie zmienia, bo można je tyl­ko popsuć. 

opowiadanie • 16 maja 2018, 14:00

16.05.2018r.

Pa­mięć o ludziach, pa­mięć o przod­kach jest rzeczą bar­dzo ważną, a tak często gro­by po dwudzies­tu la­tach zni­kają wraz z pa­mięcią o człowieku. Nie wiem czy właści­ciele cmen­tarzy, zarządzający ni­mi, ich opiekunowie [...] — czytaj całość

dziennik • 16 maja 2018, 13:51

15.05.2018r.

Zim­ni og­rodni­cy i Zośka są w tym ro­ku raczej słoneczni i dość ciep­li, choć na bal­ko­nie za­cina północ­ny wiatr, więc le­piej jest prze­nieś po­połud­niową kawę w nasłonecznione miej­sca w og­rodzie i tam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2018, 11:59

mikroopowiadanie setne

Biorąc wie­czo­rem prysznic, myślał jak zmyślny­mi są in­sta­lac­je so­lar­ne, które przet­warzają ener­gię słońca w gorąc wo­dy, który mu te­raz ta­kim dob­rodziej­stwem, a to nap­ro­wadziło go jeszcze in­nych ref­lek­sji - roz­myślał, czy gdyby [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 maja 2018, 11:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]