Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

* * *

Zwyk­le nie wiemy gdy to sie zaczyna,
zauwa­zamy prob­lem do­piero wte­dy gdy jest juz za pozno.
Mys­la­lam ze jes­tem na ty­le sil­na ze be­de pot­ra­fila skon­czyc z al­ko­holem kiedy tyl­ko be­de te­go chciala, ze to jest ta­kie lat­we, ale nie jest I nie 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 21:27

mikroopowiadanie dwieście jedenaste

Myśląc o pier­wszej teściowej swo­jej żony, to w końcu skon­sta­tował ją przy­pomi­nając so­bie, że dok­tor Stros­smayer w fil­mie "Szpi­tal na pe­ryfe­riach" mówił do pew­nej pielęgniar­ki, że gdy­by głupo­ta mogła się uno­sić, to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 stycznia 2019, 09:06

mikroopowiadanie dwieście dziesiąte

Wsiadł do TLK "Soła" w Zwar­do­niu, po­całowaw­szy przed­tem na pe­ronie w dłoń zna­jomą za­kon­nicę, a kiedy wy­siadł na dwor­cu w Ka­towi­cach, to na pla­cu Szew­czy­ka do­wie­dział się o swo­jej le­gen­dzie, czy­li, że spełnił trzy­nas­tokrot­nie pub­licznie marze­nia ero­tyczne tejże za­kon­ni­cy, a sku­tek tej plot­ki ta­ki, że odtąd nie za­sypia sam. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 08:51

Żniwa

Było to w żni­wa. Maszy­na rol­nicza zeb­rała słomę i za­wiązała ją w bel­ki. Pow­stało wiele ta­kich be­lek. Wszys­tkie były zgrab­nie zwi­nięte. Wyróżniała się jed­na be­la. Była na uboczu, koło po­la ku­kurydzy. Jakaś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 12 stycznia 2019, 23:56

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lania się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 20:37

mikroopowiadanie dwieście dziewiąte

Dziś opo­wiem ci o tym, że pan ko­miniarz(cza­sem chciał, cza­sem nie chciał) był urządze­niem nag­ry­wającym, co czy­niło je­go żonę jedną z naj­lep­szych an­ten na­daw­czych w Unii Europejskiej. 

opowiadanie • 12 stycznia 2019, 20:08

mikroopowiadanie dwieście ósme

Wychodząc po­wie­działa - i pa­miętaj­my o tym, że pra­cuje­my za dwa ty­siące, pa­miętając jak przy­sięgała so­bie, że już nig­dy nie da się zapędzić w ko­zi róg depresji. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 16:40

Słonecznik i Słońce

Kiedyś pow­staną Pow­stańcy i prze­mawiać będą. Że to i owo się zdarzyło. A zdarzyło się wiele. Bo każda człowieko­dusza miała swo­je włas­ne myśli, swój włas­ny od­biór rzeczy­wis­tości, swój odrębny pogląd na to, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 11:14

11.01.2019r.

Sąsiad wiosną ściął czu­bek świer­ka, ale drze­wo nie dało za wyg­raną i gałęzie z naj­wyższe­go piętra drze­wa zaczęły się pod­no­sić do góry, że te­raz z na­wianym w nie śniegiem wyglądają jak skrzydła [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2019, 09:02

AJKA(recenzja filmu)

Film Aj­ka jest ka­zachskim kan­dy­datem do Os­ca­ra, po­par­tym złotą palmą dla naj­lep­szej ak­torki na fes­ti­walu Can­nes. Ale w rzeczy­wis­tości to między­naro­dowa pro­duk­cja, bo w je­go reali­zację zaan­gażowało się aż pięć świato­wych nacji, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2019, 06:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2