Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8275 tekstów.

Catharsis

Zaczy­na się od drzwi. Zaw­sze, wszys­tko zaczy­na się od drzwi. Wys­tar­czy je ot­worzyć, lek­ko pchnąć. Nic nie wy­ważać, nie kom­bi­nować, nie wy­myślać. Zwykła pros­to­ta. Te­raz się wchodzi. W środ­ku ciem­ność, cisza. Więc [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 lipca 2018, 20:23

Uśmiech losu

W ob­liczu śmier­ci dołeczki.


(L) 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 19:40

Poezja życia

Trzy­mam fa­son,
a w nim kwiaty.


(L) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2018, 10:44

Proza życia poety

Poeta
wid­mo kto.


(L) 

dziennik • 29 lipca 2018, 09:35

Proza życia poety

Poeta jest po to, żeby się rozkładał
i pachniał.


(L) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2018, 07:41

Poezja życia

Chcąc być dla ko­goś całym światem,
stwórz mikroklimat.


(L) 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2018, 07:34

LETNIA GÓRSKA PRZYGODA 2

Oczy­wiście z Ha­li Kru­powej roz­ciąga się re­wela­cyj­ny wi­dok na Bes­ki­dy i Tat­ry. Widzi­my jed­nocześnie, że do­piero co tędy przeszły ow­ce i za­jadały się dziuraw­cem, że bunc te­raz po­noć ma w so­bie nutkę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 lipca 2018, 06:52

LETNIA GÓRSKA PRZYGODA

Wy­jecha­liśmy ra­no w pół do ósmej spod bu­dyn­ku Urzędu Gmi­ny i da­lej jecha­liśmy przez Żywiec Pe­wel Małą i Wielką, Pe­welkę, Lacho­wice, Stryszawę i po godzi­nie bar­dzo jaz­dy bar­dzo kręty­mi górski­mi dro­gami przyjechaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 lipca 2018, 06:28

mikroopowiadanie sto czterdzieste dziewiąte

Pa­ni Ha­niu, jak pa­ni to ro­bi, że jest pa­ni ta­ka piękna? 

opowiadanie • 26 lipca 2018, 20:26

Poezja życia

Ziemia nig­dzie nie jest obca.


(L) 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 lipca 2018, 06:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

dzisiaj, 12:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 11:54scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też jes­twol­nością. in­sp.sza­ry wilk

dzisiaj, 10:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Owacje na stojąco po­win­no [...]

dzisiaj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 10:04zofija sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj miłości o [...]