Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

Sens

Korze­nie to pos­po­lita wiara w swo­je po­tom­stwo, gdzie nie za­nika, gdy odez­wie się w pot­rze­bie. Mam i wiem. To pros­te. Pod­chodze do noc­le­gu i płacę za dobę. A później śpie, to dla mnie od­poczy­nek. To wiem. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:37

* * *

Wysłuchałam ko­lej­nych Twoich wy­nurzeń. Jes­tem zbyt zmęczo­na, by ulec pro­wokac­ji i zbyt znudzo­na ich prze­widy­wal­nością, by zdo­być się na wy­siłek zaczep­nej in­try­gi. Dla Ciebie mogę być ko­lej­nym od­bi­ciem w lus­trze, strzępa­mi życia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 listopada 2017, 08:09

13.09.2017r.

Jeszcze raz mu­siałem opo­wie­dzieć swo­je życie i streścić wszys­tkie niepot­rzeb­ne, a za­razem za­winione prze­ze mnie śmier­ci ludzkie. Po­now­nie opo­wie­dzieć wszys­tkie podłości, których byłem świad­kiem i w których chcąc bądź nie wziąłem udział. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 listopada 2017, 11:46

NAJLEPSZY(recenzja filmu)

Za­powiedź fil­mu mówi dom­niema­nemu widzo­wi, że jest to dra­mat spor­to­wy, a ja do­dam, że jest ten film też ob­ra­zem edu­kacyj­nym i o dużych wa­lorach pat­riotycznych. Uważam, że po­win­ny się na ten film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 07:47

Zauroczenie

Przychodzi ta­ki mo­ment, że mi­mo tych wszys­tkich emoc­ji, mam ochotę się pod­dać. Ko­lej­ny raz chcę uciekać dopóki jest dokąd. Ko­lej­ny raz chcę uciekać za­nim wszys­tko zacznie się na dob­re. W ten sposób [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2017, 20:48

Krystyna Pawłowicz

Krys­ty­na Pawłowicz

Mam wiel­kie uz­na­nie do pa­ru osób w Pol­sce które to po­mimo niep­rawdo­podob­ne­go hej­tu czy­nią swo­je wiel­kie dzieło.
Oso­by te to: za­mor­do­wany Lech Kaczyński je­go brat Ja­rosław , An­to­ni Ma­ciere­wicz oraz [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 15:30

* *

duch mi przecieka 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 15:19

Annnailikn i

Na in­sta­lac­je sys­te­mu poświęciłem pół dnia. To nie mało, bra­kowało wy­siłku, bym zrzu­cił kom­pu­ter z czwar­te­go piętra. Po zain­sta­lowa­niu odet­chnąłem pełną ulgą. Później tyl­ko szpe­rałem po kom­pu­terze, przeglądałem fol­de­ry, pli­ki, i doszedłem do wnios­ku że wszys­tko jest szyfrowane. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 listopada 2017, 13:44

list

"Jes­teśmy lis­tem Bo­ga, Ciebie wysłał na mój ad­res, a mnie na Twój..."

Tak, to praw­da wierzę w to, bo cza­sem nie cu­da są pot­rzeb­ne, a słowo dru­giego człowieka.
Wiem, bo doświad­czyłam, wiem bo [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2017, 11:24

Amnezja...

Kiedyś się obudzę i poczuję, że jest inaczej niż wczoraj
Słon­ce nieśmiało zacznie zer­kać do mo­jego zim­ne­go serca
Poczuję pul­sujące skro­nie, szept krwi...żałoba minęła
Boję się te­go po­ran­ka, boję się szep­tu zmęczo­nej nocy
Widziałem prze­cież powóz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2017, 23:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***