Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

07.02.2018r.

Kot też jeść mu­si, na­wet jeśli miał epi­zod kra­kow­ski, to­też wyb­rałem się zlo­dowa­cony­mi uli­cami i chod­ni­kami do skle­pu. Nikt tu pra­wie nie sy­pie solą czy choćby po­piołem dróg i chod­ników. Wieś nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 13:52

Życie piękniejsze od snów

Na Lecha tra­fiłem w dzień przed nocą sil­nych lu­towych mrozów. Stał w hi­per­marke­cie i był kom­plet­nie zielo­ny - pew­nie zmro­ziło go to po­niżenie , które­go dostąpił - on dum­ny Wiel­ko­pola­nin, je­go cena [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 lutego 2018, 12:36

ATAK PANIKI(recenzja filmu)

Zacznę kom­plet­nie nie­szab­lo­nowo, bo od mu­zyki, która mnie w tym fil­mie naj­bar­dziej por­wała, a którą na­pisał Radzi­mir Dębski, który ok­reślił ją sam ja­ko techno dla wy­magających. I rzeczy­wiście nie jest to klasyczne [...] — czytaj całość

felieton • 6 lutego 2018, 09:18

Zgnębiona Dusza

Spójrz jak można zgnębić duszę dru­giego człowieka...dop­ro­wadzając go na kres krętej dro­gi z której nie chce już zawrócić.
Kiedyś swoją nie-miłością,której sa­ma nie miałaś wys­tar­czająco dużo ,nie-zro­zumieniem,bo za­pat­rzo­na jes­teś tyl­ko w siebie i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2018, 19:38

Tęsknota jest równie głupia, co brednie, którymi daje się przekupić.

Nie muszę już mówić, że nig­dy Cię nie było. Byłeś. Byłeś całym sobą i każdym z osob­na, tym bez­radnym, spon­ta­nicznym, ma­rudą, byłeś na­wet tym, kim być chciałeś - kimś lep­szym. Byłeś stabilnym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 08:21

* *

nie lu­bię mieć ocho­ty, ale tęsknoty 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2018, 22:18

zrzędzenie losu

Są zacho­wania, które jak pi­gułka czy­nią mnie znie­czu­loną i dum­nie głupią. Jak­bym była po­nad wszys­tki­mi, a tam człowiek jest zbyt czuły, by poz­wo­lić so­bie na niepo­rad­ność. Wy­raźnie kreśli­my swój za­rys, otoczkę, jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2018, 19:43

12 :19 po trzeźwość

Spoj­rzał na ko­munij­ny ze­garek, co to miał siedem­naście je­wels i był ma­de in US­SR, a je­go cy­fer­blat po­kazy­wał, że dochodzi już je­denas­ta, więc po­woli swoją trzodkę zaczął kiero­wać do obo­ry, która była [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 lutego 2018, 09:02

KONSTYTUCJA

Kiedy skończył się seans w ki­nie za­padła cisza, a do­piero po chwi­li eli­ta ki­nomanów zaczęła się pod­no­sić z fo­teli, a część sie­działa da­lej, cze­kając na dys­kusję z mo­dera­tora­mi Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­wego. Nanet [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 lutego 2018, 08:04

Bajka

W piecy­ku żelaz­nym dziew­czyn­ka się scho­wała. Od­by­wała się bo­wiem se­lek­cja. Scho­wała się więc w tym piecy­ku. Cicho, cichu­teńko jak myszka sie­działa. Od­dech swój kon­tro­lowała. Zam­knęła ją w piecy­ku ko­bieta, która w obozie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 stycznia 2018, 22:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]