Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

Do Pana J

Pa­nie J
Jest ta­ka piękna je­sien­na po­goda, praw­dzi­wa złota jesień..
Jes­tem os­tatnio bar­dzo zmęczo­na, ale szczęśli­wa.
Za niedługo zno­wu wy­jeżdżam, da­leko tam gdzie szczęście sięga nieba..
Może i Ty tam będziesz?
Pta­ki dzi­siaj ra­no mi wyśpiewały, że się wybierasz..
To by była miła niespodzianka..
Kończę pa­nie J, bo wzy­wa mnie świat i je­go pięknego.
Słoneczne­go dnia 

list • 17 października 2017, 14:25

pytania

A może Cię nie słyszałam?
I poszłam nie tą drogą?
Czy zaw­sze zapłata za to będzie taką srogą?
A jeśli zawrócić już nie mogę, nie poz­wo­lisz mi być kim chce?
A jak być kimś kim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 października 2017, 10:53

kawa

Wy­pijesz ze mną kawę?
Usiądziemy w ka­wiaren­ce na ro­gu, uśmie­chniesz się znad filiżanki.
Pat­rzę te­raz w ok­no i uśmie­cham się pijąc swoją kawę. Zas­ta­nawiam się czy pi­jesz z cuk­rem i z mle­kiem, czy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 08:59

10.09.2017r.

Krótkie od­da­lenia w ludziach kochających się, wzma­gają moc da­wanej so­bie miłości. Tak, że cza­sem zwyczaj­na zmiana spod­ni po­wodu­je, że obo­je roz­bierają się "do ro­sołu".

Krótkie od­da­lenia spra­wiają, że ludzie kochający pragną ofiarować [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 października 2017, 08:19

Awalaria

Na ka­mieniu płas­korzeźby zlin­czo­wane morzem
ob­darte z twar­dej skały i skruszo­ne na piasek
który na dnie osiada
wsiąka w ziemie
w głębi tworzy wo­dy podziemne
i wy­rusza na po­wie­rzchnie, by pow­stały góry
które wy­nurzają się jak ry­by, gdy [...] — czytaj całość

dziennik • 16 października 2017, 17:02

* * *

lu­bię coś so­bie nas­kro­bać, a po­tem sie­dzieć i pat­rzeć, jak w mil­cze­niu słowa pok­ry­wają się złotem. a po­tem zno­wu lu­bię coś so­bie nas­kro­bać, pod­muchać, kiedy bo­li. gwiez­dny pył 

dziennik • 16 października 2017, 11:32

* *

masz dwie ręce i dwie no­gi, masz szczęście, niczym czte­rolis­tna ko­niczy­na. weź się w garść i je so­bie przynieś 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 10:52

50 wiosen Aurory

Fran­cuska ko­media obycza­jowa, na którą we Fran­cji poszło do kin tyl­ko około pół mi­liona osób. Dzi­wi mnie to, bo chy­ba jest ich dwa ra­zy ty­le co nas Po­laków, a film jest naprawdę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 08:04

09.09.2017r. cz.2

Mo­ja miłość jest nor­malna dla tej części Euro­py. Piękna , kształtna, żona, biała,blon­dynka, po­dej­mująca de­cyzję, od­da­na pra­cy, dzieciom, mat­ce, bra­ciom i mi. Sta­ram się jej re­wanżować moim dob­rem, ale czy umiem tego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 16 października 2017, 07:33

* *

zniosę każdy ból do doła i z pow­ro­tem do domu  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 października 2017, 21:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]