Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8343 teksty.

TRANSATLANTYK

Gdy­by to było w teat­rze, to chy­ba de­korac­ja sce­ny mu­siała by być si­nymi i zielo­nymi fa­lami Bałty­ku nasze­go kocha­nego, bo błękit­nym morzem, a tym bar­dziej la­zuro­wym, to ono nie jest, a w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 września 2018, 10:27

CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ DON KICHOTA(recenzja filmu)

An­ge­lika jest wiej­ską prostą piękną cnot­liwą dziew­czyną, która mogłaby być kochającą żoną, wspa­niałą matką, dumą rodzi­ny i przykładem uczci­wego życia dla swoich ziomków pro­win­cjo­nal­nych, ale zos­ta­je za­rażona przez wrażli­wość współczes­nością, jej rzekomymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 września 2018, 06:01

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte szóste

Sięgną po ko­lejną brzos­kwi­nię leżącą na tra­wie, która zachęcała złocistą żółcią z jed­ne­go bo­ku, a og­nistą czer­wienią z dru­giego i poczuł pie­cze­nie w małym pal­cu le­wej dłoni, które na­tychmiast zaczęło się nasilać, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 14:35

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte piąte

Da­kota weszła do po­koju w tych swoich kow­bojkach na wy­sokim bar­dzo ob­ca­sie, w tych tek­sa­sach z wy­cyze­lowa­nym wy­tar­ciem i naszy­wany­mi dziura­mi na kie­sze­niach nie do końca więc zak­ry­wający­mi poślad­ki i jeszcze w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 13:35

10.09.2018r. cz.2

W swoim spa­cerze na Ma­tyskę dochodzi­my do nasze­go kościoła, w które­go wnętrzu są nap­rawdę, jak to się mówi za­byt­ki kla­sy ) i jest niesa­mowi­te piękno tych ma­lunków naścien­nych i su­fito­wych, a wszystko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 września 2018, 05:57

Krajanka

Ja­nek po­jechał na An­tar­ktydę i z tej podróży na pa­miątkę przy­wiózł do Pol­ski krę ...
Była to kra Janka. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 02:00

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte czwarte

- Zap­raszam na kawę!
- Po piętnas­tej nie ma już po­leceń służbowych. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 września 2018, 13:42

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte trzecie

- Wie pan co, zna­lazłem się w trud­nej sy­tuac­ji, klient mi nie zapłacił za pop­rzed­nią ro­botę, czy nie dałby mi pan zaliczki?
- Dam, ale ile?
- Proszę o 2 tysiące.
- Masz pan 4 ty­siące, tyl­ko mam po pięćset, wie pan sios­trze­niec jest księdzem i upłyn­niam mu in­ten­cje mszalne. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 września 2018, 10:07

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte drugie

- Nie zapłacę pa­nu za ro­botę, bo nie po­dobają mi się te płytki.
- Ale to pan zamówił te płytki?
- Tak, ale te­raz mi się nie po­dobają, więc nie zapłacę panu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 września 2018, 10:04

DYWIZJON 303BITWA O ANGLIĘ HURRICANE(recenzja filmu)

Żona za­suge­rowała mi, abym na­pisał tą lub tę re­cenzję po an­giel­sku, z dys­tansem, flegmą, może tyl­ko mazną iro­nią i tyl­ko iro­nią, ale na­piszcie mi w ko­men­tarzach jak można pi­sać o An­gli­kach bez [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2018, 05:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

wczoraj, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia