Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

szaleństwo manipulacji

czym wo­lisz się zaciągnąć
ro­biąc wdech

roz­py­lane - za­myka życie
-aluminium
-bar
-stront
-tytan
-włókna polimerowe
-candida
-magnez
i in­ne do­dat­ki bakteriologiczne


Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz  

felieton • 14 sierpnia 2017, 22:19

Nie tylko osobiście obrażona

Ob­ra­zić nie oso­biście można tyl­ko ta­kiego kogoś
ko­go się trak­tu­je przed­mioto­wo ,
żeby nie po­wielić słów wycho­waw­czy­ni mo­jej córki
oraz jej słyn­ne­go ka­teche­ty i nie do­dać
tu [...] — czytaj całość

dziennik • 14 sierpnia 2017, 17:02

14.08.2017r.

Obudzi­liśmy i po­wita­liśmy siebie wza­jem uśmie­chem i dob­rym słowem, przy­tule­niem i gorącym po­całun­kiem oraz sta­nem szczęścia kocha­nych i kochających ludzi. Tak też przy­wita­liśmy ko­lej­ny cu­dow­ny ge­nial­ny dzień sier­pnia, pełen słońca, dob­rych wiatrów, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 09:22

SEN

Obudziłem się. Tak mi się przy­naj­mniej wy­daje. Zna­jome wnętrze, żyran­dol na su­ficie, światło ulicznej lam­py wpa­dające do po­koju przez niedokład­nie za­ciągnięte zasłony. Tak, to mój pokój, mo­je mie­szka­nie. Na­reszcie nie śpię. Niezrozumiałe, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 00:15

* * *

Wra­całem dziś po dyżurze autem do War­sza­wy, a że to półto­rej godzi­ny jaz­dy, to miałem czas, żeby myśleć. Wra­całem po dyżurze trud­nym - po ta­kim myśli się naj­więcej. Dyżuru trud­ne­go nie należy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2017, 22:33

Poezja w codzienności 21 wieku

Cóż na­pisać i tym po­dob­ne? Jes­tem uczes­tni­kiem forów in­terne­towych, a więc widzę przerzu­canie się na hasła wyjęte z tek­stów różnych wier­szy różnych poetów, a więc poez­ja jest codzien­nością w codzien­ności dwudzies­te­go pierwszego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:38

Pochwalny hymn dla zasług botoksu

Bo­toks złamał eme­ryt­ce z pre­medy­tacją nogę
a zro­bił to jak pra­wi se­ryj­ny nad wy­raz in­te­ligen­tnie ,
wy­korzys­tując do te­go ce­lu aż trzy osoby
w [...] — czytaj całość

felieton • 13 sierpnia 2017, 07:42

Opaia

Zer­knąłem przez ok­no. Na drodze as­falt prażył się od roz­grza­nego słońca. Wi­dok prze­latujących nieda­leko stojących świerków wróbli, pogrążył mnie w prze­rażeniu. Za zakrętem widziałem bla­de światło, a za nim nie widziałem już nicze­go. To tak jak­bym odet­chnął i za­raz łap­czy­wie łapał po­wiet­rze - suche i stęchłe zag­rzałe od słońca. Nic bar­dziej myl­ne­go. Za ho­ryzon­tem był zam­glo­ny i bla­dy niebies­ki świt. 

opowiadanie • 10 sierpnia 2017, 10:45

Ocalona cd

Ali­ce obudziła się po cza­sie, ja­kim? te­go nie wie­działa. Wie­działa jed­no nie było koło niej dziec­ka a to oz­naczało kłopo­ty. Ner­wo­wo biegała z po­tar­ga­nymi włosa­mi i wrzeszczała by przy­wołać te­go nies­forne­go malca. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 sierpnia 2017, 14:46

List: Po torze życia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Te­raz to już sa­ma nie wiem?”

Su­nie stal po sta­li, kiedyś się poznali.

Syczy i piszczy, te­raz się roz­sta­li.

Odtwórz

Morze, woda, [...] — czytaj całość

list • 8 sierpnia 2017, 20:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]

dzisiaj, 21:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st dom po­winien być jak [...]