Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

16.05.2017r.

Przez pier­wsze piętnaście dni ma­ja dwa­naście było deszczo­wych, a trzy słoneczne. Dob­rze, że te os­tatnie dni cho­ciaż są ciepłe. Dzi­siaj jest prze­mien­nie, raz biorą górę chmu­ry, a raz słońce pięknie świeci, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2017, 12:24

Z zapałkami dziewczynka

Nikt nie za­pytał dziew­czyn­ki czy jej zim­no i czy głodem nie przy­biera jej żołądek, liczył się tyl­ko pieniążek który do rączek trafiał.

Można doj­rzeć tyl­ko kil­ka strączek za­pałek tak łat­wo było na­malo­wać na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 maja 2017, 09:55

Nieszczęśliwe dziecko

Nie­szczęśli­we urodziło się dziec­ko. Od wielu lat zma­gało się ze złem. Po­niewierało w tym strasznym życiu. Bo oto mała dziew­czyn­ka nie wie, co jej jest. In­ni też nie wiedzą. Wy­syłają, roz­syłają do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 maja 2017, 14:13

14.05.2017r.

O trzy­nas­tej obo­je stwier­dza­my, że chmu­ry, które to­warzyszyły nam w po­ran­nym spa­cerze i po­tem jeszcze pa­noszyły się przed połud­niem, ro­zeszły się i nasz plan wejścia na Gro­jec w słońcu i ciep­le, powinien [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 13:10

Do Pana J

Do sza­now­ne­go pa­na J
Jest ciem­no...
Wszys­tkie światła już zgasły..
Może były to światła nadziei?
We mnie też gaśnie nadzieja...
Nadzieja na to, że świat będzie lep­szy...
Wie pan co...
Kiedy idę uli­cami ob­serwuję smutny [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 14 maja 2017, 00:27

sa­mot­ność to jest
od­po­wied­ni czas i przestrzeń
na od­na­le­zienie poz­na­nie zaak­cepto­wanie po­kocha­nie swo­jej pier­wszej połówki  

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2017, 14:25

* * *

Obudziłam się w swoim po­koju. Sa­ma ze sobą. Gdzie jesteś?
Byłaś niemal zaw­sze, a te­raz wy­god­na cisza jest ta­ka iry­tująca.
Próbuję zasnąć. Dlacze­go nig­dy pier­wsza nie pot­ra­fisz te­go przer­wać.
Na­wet mój te­lefon traci [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 09:36

AQUARIUS - recenzja filmu

Bra­zylij­ski film Aqa­rius do Pol­ski tra­fił tyl­ko dzięki te­mu, że u nas jest sieć kin stu­dyj­nych i zde­cydo­wano się go wyświet­lać w ra­mach tak zwa­nego pro­jek­tu o naz­wie "Wios­na Filmów w Polsce", [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 08:30

Do pana J

Do sza­now­ne­go pa­na J.
Mo­je życie prze­pełnione jest pa­radok­sa­mi..
Wie­czny­mi nies­podzian­ka­mi, które cza­sami wy­buchają mi w rękach i mnie ra­nią..
Są też miłe nies­podzian­ki, ta­kie które pachną fiołka­mi.
Kocham fiołki i nieza­pomi­naj­ki.. Kojarzą [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 11 maja 2017, 20:35

11.05.2017r.

Dzi­siej­szy wczes­ny ra­nek był ta­ki bar­dzo słoneczny. Jas­ność hur­to­wo prze­walała się przez szy­by okien i roz­budzała ciepłotę, nas­ta­wiała do życia gorąco i czy­niła z nas chętnych, żeby za­mienić każdą se­kundę w szczęście. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2017, 08:46
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]