Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte dziewiąte

Czas woj­ny...widzisz córcia, był ok­rutny dla dzieciństwa bab­ci, bo jej ma­ma zmarła młodo, więc jej rolę przejęły dzieci i nie było zmiłuj się, więc i ona, gdy miała trzy la­ta, to mu­siała prać, a gdy miała lat pięć, to szła już w po­lu za ko­niem i śmiało można po­wie­dzieć, że był to nap­rawdę pier­wszy krzyż(yk) w jej życiu, a po­tem było jeszcze osiem... 

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 14 maja 2018, 15:01

14.05.2018r.

Maj, więc bar­dzo dużo dzieje się w na­turze, w przy­rodzie, we faunie i we florze. Po­now­nie jest wiel­ki ru­mor w ko­cim to­warzys­twie - gru­pują się, przeg­ru­powują, zacze­piają, ga­niają, miauczą niczym głosy małych [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2018, 11:50

Poukładaj mnie

Raz na ja­kiś czas trze­ba zro­bić porządek w kon­taktach. Oczy­wiście nie liczą się zys­ki czy stra­ty, liczy się to jak ktoś ciebie trak­tu­je. Nie chodzi też o głas­ka­nie po głowie, kiedy tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 maja 2018, 22:05

Zak

Na roz­mach to rzucę młotem w dal, by roz­bił ka­mieni­ce jak ko­meta uderzająca w ziemie
To dla Ciebie prze­cież wiesz, że nie jes­tem pochleb­stwem, wiąże się nieus­tannie w su­peł i wy­pełniam nat­chnieniem, Ty [...] — czytaj całość

dziennik • 12 maja 2018, 11:09

W

Mi­moza ato­mizo­wa atom na roz­lewniach i w powietrzu. 

opowiadanie • 10 maja 2018, 09:08

Najcenniejszy uśmiech

Byłam na ry­neczku w mieście K. Moją uwagę zwróciło pew­ne stois­ko. Zo­baczyłam tam bo­wiem prze­pas­tny kar­ton z książka­mi. Zaświeciły mi się oczy, roz­grzało ser­ce. Eufo­ria niesa­mowi­ta. Moją uwagę zwróciły dzieła Pru­sa czy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2018, 20:28

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte ósme

Ko­ty zaw­sze fas­cy­nowały i in­try­gować będą swoim ni­by niesa­mowi­cie gnuśnym żywo­tem, więc po­rywały ludzi do poez­ji, pro­zy, ko­miksów, filmów: do­kumen­talnych, fa­bular­nych i wsze­lako ani­mowa­nych, a ja się zas­ta­nawiam, co one czują w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 maja 2018, 14:49

Drugie życie

Poz­na­li się przy­pad­kiem w in­terne­towym świecie,gdzie każdy może stać się kimś wyjątko­wym,bo pot­ra­fi tworzyć niesa­mowi­te his­to­rie o so­bie.Jed­nak w tym przy­pad­ku his­to­ria do­tyczyła praw­dzi­wej oso­by toczącej zwykłe pros­te życie na war­mińskich ziemiach.W [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 8 maja 2018, 11:42

mikroopowiadanie dziewięćdzisiąte siódme

Córciu, ja to so­bie myślę i ciebie nau­czam, że w Pol­sce gru­pa krwi, to prze­ważnie jest plus i mi­nus C2H5OH, przy czym plus to ta z kor­niszo­nem, a mi­nus te bez popitki [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2018, 10:23

Nowa infa

Za­nik mięśniowy dys­tro­fia to an­ty­wale­niowa za­sada po­zos­tała po pochod­niach in­wi­gilac­ji zain­stałej na an­te­nach, czy chodziło o mas­turbac­je, tu nie chodziło o to, tu chodziło o wa­lenie ko­nia, bo wa­lenie ko­nia wiąże się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 maja 2018, 11:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]