Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

* * *

Le­piej gdy Cie nie ma, bo wte­dy umiem mys­lec roz­sadnie.
Ale gdy tyl­ko sie po­jawiasz i pat­rze na Ciebie... mog­la­bym od­dac wszys­tko by przed­lu­zyc ta chwi­le, by byc przy To­bie dlu­zej
....Dob­rze ze te­go nie chcesz,
bo gdy­bys chciala znow skoczy­labym w bez­denna przepasc 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2019, 17:32

WOLNOŚĆ NIE MUSI BYĆ NIEBEM

Umarł. Ciem­ność. Po chwi­li nies­te­ty oka­zało się, że jak naj­bar­dziej żyje. A więc jed­nak wie­czność. Moc­no do­cis­kał górne po­wieki do dol­nych, aż wreszcie prze­cierał oczy dłońmi. Szok! Da­lej trze­ba is­tnieć, a jednak. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 stycznia 2019, 07:46

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 18:07

mikroopowiadanie dwieście szóste

- Zap­ro­pono­wałam więc sze­fowi, żeby jeszcze ku­pił ob­rus na biur­ko, to tak ten for­nir nie będzie ule­gał wypalcowaniu.
- Cze­mu? Wy­pal­co­wanie jest świetne!
- Hahahahahahahahahahah.....
- A idź mu jeszcze po­wiedz, żeby ku­pił długi i sze­roki obrus.
- No, żeby mu tych różowych skar­pe­tek nie było wi­dać, hihihihi...
- Nie! Żeby nie było wi­dać kto jest pod biurkiem. 

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 17:50

Zabawa Zabawa(recenzja filmu)

To ko­lej­ny bar­dzo dob­ry film Kin­gi Dębskiej, zreali­zowa­ny w kon­wen­cji dra­matu obycza­jowe­go. Film po­rusza spra­wy dra­matyczne, ocierające się o tra­gizm, ale łagodzą na­pięcie za­war­te wątki ko­mediowe, choć jak się im dob­rze przyjrzeć, [...] — czytaj całość

felieton • 8 stycznia 2019, 07:18

Marzenia

Grób jest jak każdy grób. Z ka­mienia, z krzyżem, ze zniczem. Ale pocho­wani w nich in­ni. Każda dusza jest in­na, tak jak w cieles­nym życiu była in­na.
Są obok siebie dwa groby. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 19:42

06.01.2019r.

Wsta­jemy bar­dzo późno jak na naszą codzienną prak­tykę, ale ze względu na pog­rzeb księdza bis­ku­pa Pieron­ka, moją ko­misję le­kar­ską w Ka­towi­cach i kon­cert cha­ryta­tyw­ny w Spod­ku całkiem zmieni­liśmy na kil­ka dni nasze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 09:13

Przygody Dzwoneczka

Dzwoneczku…
Dzwoneczkuuuu…
Dzwoneczkuuuuuuu…

De­likat­ny głos próbo­wał wy­budzić ze snu małą is­totkę, która nieświado­ma nicze­go właśnie przew­ra­cała się w swoim ślicznym kwiato­wym łóżeczku na dru­gi bok.

Dzwo­neczku…Dzwo­neczku wstawaj…Dzwoneczkuuuuuu..Dzwoneczkuuuuuuuuuuuuu


-Ale coo, coo, coo…, cooooo się stało. Gdzie, jak, co…- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 stycznia 2019, 15:17

04.01.2019r.

Jes­tem po pięćdziesiątce i już daw­no eme­rytem i już daw­no ren­cistą i od bar­dzo daw­na in­wa­lidą,a jed­nocześnie widziałem i zro­biłem ty­le, że czu­je się sta­ry- sta­ry, ale i bar­dzo doświad­czo­ny, mądry "tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 15:02

mikroopowiadanie dwieście piąte

- Gdzie tak długo byłaś?
- U szefa.
- Co robiłaś?
- Ku­pił so­bie no­we biur­ko i ta­kie pla­my mu się ro­bią, źle to wygląda, to mu wyczyściłam, chłop to so­bie nie umie poradzić.
- A fro­tero­wałaś pier­siami i czy pośladkami? 

opowiadanie • 4 stycznia 2019, 11:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2