Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

10 przykazań katolickich

Kościół jest ocza­mi, usza­mi i us­ta­mi Bo­ga, który was wy­wiódł z do­mu niewoli

1. Nie będziesz miał kościołów cudzych przed nami
2. Dru­gie przy­kaza­nie jest nieak­tual­ne, bo kościół twój hołdu­je ob­ra­zy i rzeźby
3. Nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 18:09

eo

Już mi rozkłada­li kości, już mi szczęka od­pa­dała, ale ja­ka to przynęta, gdy drob­nos­tką jest, gdy zło wy­mięka, co nie

To komputer 

dziennik • 20 czerwca 2017, 06:50

LUCY

Lu­cyn­ka star­sza ko­biecin­ka, fi­lig­ra­nowa, cha­ryz­ma­tyczna, ek­scen­tryczna pa­cyn­ka? skąd pa­cyn­ka!, nie dała sobą manipulować!
Nig­dy nie chciała się przyz­nać, ile ma lat? Do­myślałam się, cho­ciaż brązo­we, krótkie, kręco­ne niesi­wiejące moc­no włosy sta­wiały duży znak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:58

...

Pa­miętasz la­tar­nie?
Pat­rzy­liśmy na nie z dachu wieżow­ca.
Wyglądały jak duże świetliki.
Pa­miętasz mo­tor?
Pędze­nie 180km/h przez noc?
Pa­miętasz ry­baka?
Łowił w ry­by w akom­pa­niamen­cie noc­nej ciszy.
Noc była naszym sprzy­mie­rzeńcem.
Dla Ciebie pokonywałam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:52

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.4

Po­woli dochodzi­li na szczyt po drodze z ażuro­wych be­tono­wych płyt. Po le­wej i pra­wej stro­nie mieli ba­jecznie ko­loro­we łąki kwieciem wszel­kim ar­cy cu­dow­nym, a do­dat­ko­wo upiększo­nym krze­wami kwitnących róż, a może to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:34

Niezapominajka

Kiedyś od­czu­wałam lęk i strach chodząc uli­cami, który­mi wcześniej chodziłam z tobą. Miałam dziw­ne uczu­cie, że cze­goś mi brak kiedy tak sa­mot­nie mi­jałam każdy zna­ny kąt.
Jed­nak os­tatni­mi cza­sy wspom­nienia się zacierają, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 23:05

Przy kasie

Byłam w su­per­marke­cie K. w mieście K. Ku­powałam jedną rzecz tyl­ko, już nie pa­miętam co. Prze­de mną stała młoda ko­bieta. Miała dużo za­kupów w wózku. Po­wie­działa, że mnie prze­puści z tą jedną [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 17:46

W niewoli pragnień i oczekiwań...

To list - wysłany do pra­wie niez­na­jome­go człowieka... Jest wdow­cem. Na­pisał mi o tym, że je­go priory­tetem jest zna­lezienie ko­biety - żony dla niego i mat­ki dla je­go dzieci. I że żyje [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 23:06

auuu(dycja)

fu­jarą i piórem
baw­cie się i zbaw­cie się
a ja, cóż ja
ja tyl­ko z me­lan­cho­lią
spoglądam na Górę...

Dobranoc. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 czerwca 2017, 22:30

Smak lata

Uważam, że po­dej­mując te­mat smaków i za­pachów la­ta, nie wol­no mi nie na­pisać o za­pachu i sma­ku trus­ka­wek, który te­raz na przykład w Żyw­cu do­minu­je na większości rogów ulic i zdo­mino­wał zdecydowanie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2017, 09:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł