Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

WNIEBOWSTĄPIENIE

Laura przyszła jak zwyk­le przed siódmą ra­no do Fran­ciszki - swo­jej sta­rej już i bar­dzo scho­rowa­nej teściowej, która leżała już tyl­ko w łóżku i nie mogła się za bar­dzo po­ruszać. Weszła do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 maja 2018, 09:35

Niby oczywiste…

Odtwórz

Przy To­bie światło ma swój za­pach, a każda roz­mo­wa niesie ciepło. Odkąd Cię poz­nałam na­wet li­tery w książkach układają się w myśli o tym, co będzie gdy znów się spot­ka­my. Cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 2 maja 2018, 17:41

02.05.2018r.

Niebo dzi­siaj jest zachmurzo­ne, a tem­pe­ratu­ra świ­tu, tyl­ko, a za­razem aż czter­naście stop­ni, choć prze­cież my jak każde­go po­ran­ka gorący, na­miętni, szczęśli­wi, uśmie­chnięci, służący so­bie dob­rem i mod­litwą. Wy­piliśmy her­batę,zjed­li po Michaszku, [...] — czytaj całość

dziennik • 2 maja 2018, 10:46

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte szóste

Ju­raj Dzyn­dly­mir Dzyn­dzly­miro­wicz Oko­ron­wo, pre­zezes Sto­warzusze­nia Bes­kidzkich Poławia­czy Pe­reł w So­le i Po­za, w dniu święta pra­cy sie­dział so­bie nad brze­giem rozłożys­tym, ka­mienis­tym i słonecznym Soły, pił bar­szcz czer­wo­ny i jadł krokiety, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 maja 2018, 16:04

mikroopowiadanie dziewięćdziesiate piąte

Z tą muchą, to było tak, że wle­ciała do do­mu ta­ka wiel­ka czar­na i wkurzała swoim bzy­kiem bar­dzo, no to trze­ba było z nią skończyć, a więc zaw­sze to ro­biłem plas­ti­kową packą, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 kwietnia 2018, 13:49

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte czwarte

Sie­działa wczes­nym ran­kiem, już po wszel­kich ab­lucjach przy sta­rej zniedołężniałej teściowej i piła kawę ze szwag­rem, który przy­jechał się schro­nić pod ma­mine skrzydła przed życiem i pew­nie przed sobą, i opo­wiadała mu [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 kwietnia 2018, 13:35

To nic, że aż tak...

Czy czu­jesz jeszcze po­zos­tałości ze mnie?
Po­wiedz mi, jak zmienić to, co przeżywam?

Zbyt dużo os­tatnio za­haczyło się wrażeń. Po­woli za­miera we mnie to, co kiedyś roz­kosznie pul­so­wało w ser­cu. To ta­ki stan, mój [...] — czytaj całość

dziennik • 29 kwietnia 2018, 22:42

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte trzecie

Ob­serwując bo­gate życie małżeńskie swoich zięciów, wie­czne ich na­rażenie na per­ma­nen­tne fochy ich żon, w ilości około kil­ku do kil­ku­nas­tu dzien­nie, to przyszedł mu do głowy no­wy po­mysł wy­bor­czy dla Pra­wa i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 kwietnia 2018, 13:28

mikroopowiadanie dziewiędziesiąte drugie

- Jak my by­dum wyg­lu­nadły przed ludźmi?
- Nie wiem, no co?Ty się ogol, umyj zęby, głowę, uczesz ją, po­za tym, nie sądzę żebyś ty mógł le­piej wyglądać przed ludźmi. 

opowiadanie • 27 kwietnia 2018, 20:19

mentalizm dedykowany współpracownicy

W społeczeństwie przyjęto pe­wien ka­non, zgod­nie z którym nie przys­toi od­czu­wać pew­nych emoc­ji i uczuć. W niejed­nym do­mu wpa­jano, że nieład­nie jest mówić "nie sma­kuje mi", nie na­leży iry­tować się, niecier­pli­wić, nie [...] — czytaj całość

dziennik • 27 kwietnia 2018, 20:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]