Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

mikroopowiadanie dwieście czwarte

Nie szłam spać, bo bez ciebie nie mogę zasnąć, a po­tem z Tobą też nie zasypiam... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 11:36

mikroopowiadanie dwieście trzecie

Tak mi było zim­no, chciałam żebyś mnie og­rzał, a ty mnie rozgrzałeś... 

opowiadanie • 4 stycznia 2019, 11:35

Boże Narodzenie

Kiedy po­jed­li i wy­pili po­połud­niową kawę, to by­li pełni wer­wy i chętni do działania, a więc zbierało im się zde­cydo­wanie na wyjście na spa­cer po zaśnieżonej wsi. A po­jed­li ryb z Wigilii, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2018, 08:42

28.12.2018r.

Miałem dzi­siaj pi­sać o Wi­gilii, o Świętach,swoich oczy­wis­tych prze­myśle­niach z tym cza­sem związa­nych, ale Pol­ska po­niosła wielką stratę, a dla mnie w ja­kimś sen­sie, to stra­ta osobista.

Bis­kup Ta­deusz Piero­nek swoją twórczością ukształtował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 grudnia 2018, 06:47

Zawsze

I widzę wo­dos­pa­dy znaczeń i wy­naturzeń. To mo­ja dru­ga na­tura – wy­naturze­nie, bo trze­cią jest

baj­durze­nie. Ma­jacze­nie, ma­tacze­nie, ma­jacze­nie. Uk­ry­wanie diabłów.

W szczegółach. W po­jedyńczych sa­mo-(to częściej, uśmiech po­jawia się na us­tach mych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 grudnia 2018, 23:53

Krzyże

Krzyżować się po­win­ny dro­gi i nogi.
Wiązać ręce i fakty. 

opowiadanie • 27 grudnia 2018, 22:59

Los

Małe dziew­czyn­ki ba­wiły się na podwórku. Jed­na z nich jeździła ro­wer­kiem w kółko, dru­ga jej wtóro­wała biegnąc za nią i się śmiejąc. Za­bawę dziew­czy­nek zauważyła Rache­la. Przez ok­no ka­mieni­cy ob­serwo­wała je od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 grudnia 2018, 22:05

***

Le­ciała późnym wie­czo­rem czap­la na zachod­ni kieru­nek (widziałam, gdy le­ciała). Kiero­wała się w stronę zachodzące­go Słońca. Na po­marańczo­wym niebie wachlo­wała swy­mi skrzydłami. Czap­la była sa­mot­na (w życiu i na niebie). Z jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 grudnia 2018, 03:14

21.12.2018r.

Nie tyl­ko mu­zy­ka ma­ni­pu­lu­je ludźmi, ale i poślad­ki, a sa­ma ma­ni­pu­lac­ja może roz­re­gu­lo­wać człowieka, lecz też prze­ciw­nie roz­kręcić. Po­zos­tanę w tej dob­rej wie­rze, że i mu­zyka i poślad­ki roz­kręcają człowieka do radości [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 07:33

SMAKUJMY TREŚĆ WSPOMNIEŃ

Urodziła się w Przybędzy w 1915 ro­ku, a więc w pier­wszym ok­re­sie I woj­ny świato­wej. Rodzi­na była chłop­ska, wielodziet­na i jak to wte­dy bied­na. Mieli ka­wałek ziemi, który mu­siał ich wyżywić, ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 grudnia 2018, 10:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2