Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

Alianoa

Noc wstała równo o godzi­nie dwudzies­tej. Opa­ry dy­mu wychodziły z przyd­rożnych studzienek. Miałem na so­bie czarną skórzaną kur­tkę za­suwaną na za­mek, który za­cinał się zaw­sze w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie. Wyjąłem os­trożnie papierosa [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 sierpnia 2017, 19:11

08.08.2017r.

Budzi­my się ra­no,aby dać naj­bliższym szczęście i to szczęście prze­kazać po­zos­tałym, po­kazując im miłość, wol­ność i kon­sekwen­cje w swoich słowach i z nich wy­nikających czy­nach. Zno­wu będziemy ob­serwo­wać ludzki świat i stosownie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 08:38

W czarnym worku kumoterstwa

Wspom­nienie po­gar­dy zza gro­bu
na łamach dziura­wego men­talnie pa­rawa­nu
prze­deme­rytal­ne­go przy­pomi­na jak to 

oneg­daj ka­nap­ki po­dawa­ne małżon­ko­wi na drogę przed podróżą w zwykłej reklamówce [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 sierpnia 2017, 09:53

Bez tytułu

Każdy fa­natyk da­nej ideolo­gii jest niebez­pie­czny
Fa­natyk sek­su także .
Doświad­czyłam te­go zja­wis­ka na włas­nej skórze
i na włas­nych kościach , dosłow­nie .
Nie za­wahał się bo­wiem wspom­niany osob­nik
ani przez chwilę , aby [...] — czytaj całość

felieton • 5 sierpnia 2017, 17:01

* * *

cy­tato­we śmieci­fiszki, są dla cza­tujących ko­lek­cjo­nerów, tracących czas
na poszu­kiwa­nie rze­komych przyjaciół*
których nig­dy nie zobaczą

/możli­wość ka­sowa­nia wpisów, jest su­per narzędziem - szko­da tyl­ko że spóźnione
co naj­mniej... o całą dekadę/
 

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 12:21

Ciepłe słowa

Kocha­nA masz dwadzieścia trzy la­ta i całe życie przed sobą. Zrób WSZYS­TKO. Dosłow­nie WSZYS­TKO, co choć przez chwilę czy­ni cię szczęśliwą. Nie zas­ta­nawiaj się, nie ana­lizuj każde­go kro­ku, który do tej pory [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 21:17

Radecznicka fantasmagoria opłacana ze wspólnego worka podatników z enfozetu

Na poczu­cie głupo­ty w wi­nie ewi­den­tnej, gorący rajd szla­kiem roztoczańskim

Ca­sano­wa uk­radł le­ki włamując się do do­mu eme­ryt­ki literatki
na­tomiast świętoszki z działki w tym sa­mym cza­sie
wprowadzały [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 sierpnia 2017, 10:09

04.08.2017r.

04.08.2017r.

MOT­TO: "To, że ktoś jest wyk­ształco­ny, nie oz­nacza wca­le, że jest mądry".
Bis­kup Ta­deusz Piero­nek w ka­zaniu pod­czas mszy z okaz­ji sak­ra­men­tu bie­rzmo­wania w kościele pod wez­wa­niem święte­go Mar­ci­na w Radziechowach,

Dzien­nik dzi­siej­szy dedykuje [...] — czytaj całość

dziennik • 4 sierpnia 2017, 08:40

03.08.2017r.

Wyświet­la mi się rek­la­ma Wood­stoc­ko­wa po pra­wej stro­nie ek­ra­nu i przy­pom­niało mi się jak wczo­raj mówiłaś mi, że Ow­siak narze­ka, że koszty fes­ti­walu są tak duże, że chy­ba nie dadzą radę, bo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 3 sierpnia 2017, 09:00

PISZEMY TO TEŻ DO WAS CYTACIANIE

A TE­RAZ PO­NOW­NIE OB­WIE­SZCZE­NIE "NIEUS­TAJĄCO NIEUSTĘPLIWE":

REGULAMIN
IX EDYC­JI OGÓLNO­POL­SKIEGO OTWARTEGO
KON­KURSU LI­TERAC­KIEGO 2017 r.
„O RÓŻĘ KAROLINY”

1. Or­ga­niza­tora­mi kon­kursu są:
Na­mysłow­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, 46-100 Na­mysłów, Pl. Pow­stańców Śl. 2; Bib­liote­ka Pub­liczna w Na­mysłowie oraz is­tniejący przy [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2017, 10:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]