Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

10.05.2017r.

Budzi­my się, a pokój wy­pełnia jas­ność słońca. Ro­bi się więc w naszych duchach ciepło i uśmiech mi­mowol­nie ot­wiera us­ta, a oczy tak bar­dzo chcą pat­rzeć na ten cu­dow­ny Boży świat, który przede [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2017, 08:30

Palisanealatia

Gdy­bym dzi­siaj zaszył swo­je us­ta i w ten sposób ucichł tak, bym nie wy­powie­dział już nig­dy ani słowa, byłabyś stęksniona za moim głosem; pod­rażnionym od pa­pierosów, które palę codzien­nie. Miałabyś wil­gotne łzy. Z tym bólem przyszłabyś do mnie i rzekłabyś ze smut­kiem, żalem, i gniewem - że zu­pa nie zos­tała posolona. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2017, 07:27

Drogi przyjacielu

Dro­gi przyjacielu,

Chciałabym się z Tobą podzielić tym, co os­tatnio od­kryłam. Wiem, że nig­dy te­go nie przeczy­tasz, ale prze­cież między na­mi nie pot­rze­ba słów, prze­cinków ani wielok­ropków. Zacznę więc.
Jes­tem nie­rzeczy­wis­ta. Choć w nierzeczywistości [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2017, 02:32

* * *

Dro­gi D,
Cóż mam ci powiedzieć?
Chciałabym wrócić do ciebie i tych chwil, bo te­raz tyl­ko trzęsą mi sie dłonie. Tak, to te dłonie których do­tykałes każde­go dnia z miłością i pasją. Dłonie, które [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2017, 00:54

Nasze Zwierzęta

- Choć tu­taj szyb­ko do łazienki!
- Co tam dob­re­go widzisz?
- No choć tu!
- Już biegnę!
Po czym dał kil­ka susów kierun­ku ok­na w łazience.
- Widzisz je tam na traw­ni­ku! Te dwa przy warzywniku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 maja 2017, 14:25

Dzień Zwycięstwa - Wstydliwa Rocznica?

Na zachodzie ob­chodzo­ny 8 ma­ja, choć właści­wie już nie ob­chodzo­na, bo to niezręcznie przy­pomi­nać he­gemo­nom Euro­py, że oni sa­mi i ich oj­co­wie wy­myśli­li naj­bar­dziej bes­tial­ski sys­tem społeczno - po­lityczno - gos­po­dar­czy w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2017, 13:36

30.04.2017r.

Ze­gar te­lefo­nu komórko­wego budzi nas o godzi­nie szóstej. Naj­ważniej­sze, że jest słonecznie, że głowy kierują us­ta do po­całunków, ra­miona dają poczu­cie blis­kości, ciepła, szczęścia i pew­ności siebie, bo to jest stan bycia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2017, 11:11

o jajach

Niejed­na kastruje,
po­tem płacz i żale,
iż jaj chłopu brakuje

Z ja­jami w związku, re­lac­ji dam­sko-męskiej jest jak z pro­wian­tem w da­leką drogę. Na początku ciąży, często przeszkadza, za­wadza, ale gdy się zgłod­nieje, zaczy­na bra­kować sił w tej drodze jest bar­dzo przy­dat­ny. Z cza­sem go uby­wa i jest lżej­szy i cza­sem trze­ba uzu­pełnić za­pasy.
Mądra ko­bieta dba o ja­ja (swo­je też !). 

felieton
zebrał 6 fiszek • 8 maja 2017, 21:27

wie­czna to jest miłość
wiosną je­sienią zimą
la­ta­mi nie możesz ot­rząsnąć się z trze­po­tu mo­ty­lich skrzydeł 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2017, 14:00

Zanim chwycisz pióro

Krok*1

Spróbuj przeżyć coś w życiu, ja­kiś sen­sowny dra­mat który pochłonie two­je ser­ce wy­rywając w nim otwór
zak­le­jając całość mgłą duszy..

Krok*2

Usiądz po pra­cy jak zwyk­le w fo­telu, ale przed­tem weź długą zimną kąpiel tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 8 maja 2017, 11:07
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]