Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

31.01.2018r.

Uważam, że Po­lacy, którzy wsta­wiają te­raz pos­ty prze­ciw no­weli­zac­ji us­ta­wy i IPN, to są niesa­mowi­tym non­sensem - jak­by chcieć w miej­scu ka­tas­tro­fy smo­leńskiej zbu­dować sy­nagogę. Kiedyś oglądałem bo­dajże na "Pla­net­te" film dokumentalny, [...] — czytaj całość

dziennik • 31 stycznia 2018, 10:08

ROZMÓWKI POLSKO - POLSKIE

Kiedy wyszli na zewnątrz do­mu owionął ich sil­ny hal­ny, ale w su­mie było bar­dzo ciepło jak na końcówkę stycznia. No­gi mieli zas­ta­ne i mu­siały przyz­wyczaić się do cho­du, po pros­tu sta­wy musiały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 stycznia 2018, 08:19

26.01.2018r.

Film "Nie jes­tem twoim murzy­nem" spra­wił, że roz­mo­wy o wszel­kim niewol­nic­twie zdo­mino­wały całe wczo­raj­sze po­połud­nie i wieczór. Autorzy po­ruszy­li też te­mat ho­lokaus­tu In­dian Ame­ryki Północ­nej, chy­ba można spo­koj­nie po­wie­dzieć, że było to [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 stycznia 2018, 08:37

25.01.2018r.

"Nie jes­tem twoim murzy­nem", na tym fil­mie do­kumen­talnym by­liśmy we wczo­raj­szym Klu­bie Fil­mowwym. His­to­ria ra­siz­mu w USA opo­wie­dziana przez pryz­mat trzech mordów czar­nych działaczy na rzecz równoup­rawnienia: Med­ga­ra Ever­sa, Mal­colma X i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2018, 08:45

Śliwki

Na cmen­tarzu był chłopiec. Ta­ki zwyczaj­ny chłopiec. A może nie zwyczaj­ny? Po pros­tu tam był. Zwrócił moją uwagę. To było wiele lat te­mu. Był sier­pień. Roz­bucha­na na dob­re przy­roda. Upał niemiłosier­ny i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 stycznia 2018, 19:22

24 styczeń

Cza­sem są ta­kie dni gdy wy­daje mi się, że nic nie jest war­te zacho­du, że wszys­cy i wszys­tko jest prze­ciw­ko mnie, że wciąż chodzę po omac­ku, nie znaj­dując wyjścia. Czuję się te­dy bar­dzo źle, opuszczo­na, nie­chciana. Nie są to miłe chwi­le, bo ta bez­radność mi nie po­maga, a łzy poz­ba­wiają mnie os­tatniej nadziej na lep­szy dzień, na lep­sze jut­ro. Dziś właśnie tak mam.... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 10:26

23.01.2018r.

Najśmie­szniej­szym i za­razem naj­tra­giczniej­szym w tym fil­mie jest to, że pro­duk­cję je­go do­finan­so­wał Państwo­wy In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej! A sam film jest kichą, siódmy­mi popłuczy­nami po Hol­ly­wood i też po pol­skich wcześniej­szych produkcjach, [...] — czytaj całość

dziennik • 23 stycznia 2018, 13:35

Nic nam nie zrobią, bo jesteśmy mądrzejsi

Woj­na w Ira­ku. Woj­ska Ame­rykańskie płyną na morze. To ma­rynar­ka wo­jen­na. Os­trzały ra­kieto­we w kierun­ku szpi­tali i bu­dynków cy­wil­nych. TO WOJ­NA PSYCHO­LOGICZNA - brzmi ame­rykańska ga­zeta. Praw­dzi­we męstwo żołnie­rzy i ofi­cerów. Rozwinięta [...] — czytaj całość

dziennik • 22 stycznia 2018, 16:12

Alejka

Zas­ta­nawiałem się kiedy os­tatni raz do­tykałem drzew? Trud­no jest od­grze­bać z pa­mięci rzeczy ważne a te błahe są niczym! Go­niłem za wiat­rem te­go la­ta i pos­ta­wiłem wszys­tko na zielo­nym sto­liku zdarzeń.
Dzi­siaj jednak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 stycznia 2018, 23:11

*

miłość do znudzenia 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 19 stycznia 2018, 22:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]