Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8343 teksty.

mikroopowiadanie sto siedemdziesiąte pierwsze

- Czy­li mówisz, że ro­bisz so­bie paz­nokcie, rzęsy, włosy i co tam jeszcze.
- Robię!
- Niech so­bie jeszcze cyc­ki zro­bi i mek­sy­kańskie pośladki!
- Ażebyś wie­działa, że zrobię!
- Ale ty wiesz, że wszys­tko to nie dla ciebie?
- Jak to nie...dla mnie!
- Nie, nie kocha­na, nap­rawdę nie dla ciebie.
- Zos­ta­niesz wzięta w wie­czys­te użyt­ko­wanie, za­sie­dziana i przek­ształci cię we własność. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 września 2018, 19:57

mikroopowiadanie sto siedemdziesiąte

- To w ja­kim przedziale wieko­wym ma być?
- Góra 50 lat.
- A co jak będzie miał 55 - 60 lat, a będzie zdro­wy i nieużywa­ny prak­tycznie, skreślisz go? 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 września 2018, 19:51

10.09.2018r.

Miałem zacząć od cze­goś zu­pełnie in­ne­go, ale los spra­wił, że ja­kiś czas dzi­siej­sze­go po­ran­ka mu­siałem spędzić na strychu, a więc his­to­ria rodzi­ny, miłości, małżeństwa, dzieciństwa, przy­jaźni, sąsie­dztwa, re­ligii, wsi, wiej­skości i Polski [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 września 2018, 09:39

JULIUSZ(recenzja filmu)

Wreszcie re­wela­cyj­nie śmie­szna ko­media, gdzie w ki­nie przez 100 mi­nut śmialiśmy się do łez i klęka­liśmy ze śmie­chu, a w całym tym uk­ro­pie dob­rej za­bawy, to do­piero po kil­ku godzi­nach do­tarło do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 05:49

Analfabetyzm

Przyz­nam się szczerze, że gdy­by nie te­mat anal­fa­betyz­mu w KS podjęty przez Annę w dzi­siej­szych war­szta­tach i pew­nie wspólnie ze sza­now­nym gro­nem ad­ministracyjno-modera­torsko-pedagogicznym tu­tej­szym, to nad anal­fa­betyz­mem nie zas­ta­nawiałbym się i jedynie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2018, 05:55

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte dziewiąte

W Zielo­nej Górze świętują te­raz wi­nob­ra­nie i ko­ronują ten czas za­bawą i ra­dosną de­gus­tacją miej­sco­wych win, a my cie­szy­my się, że te­raz we wrześniu, możemy w skle­pach ku­pić pol­skie wi­nog­ro­na, o bardzo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 września 2018, 10:41

6.09.2018r.

Wrze­sień wreszcie trochę zain­sce­nizo­wał je­sień o po­ran­ku, a więc spo­wijały ciężkie mok­re mgły ogród, przy­ginając ra­miona kwiet­ne słoneczników do ziemi, a i też wreszcie sreb­rząc roz­gwiaz­dy ba­biego la­ta mi­niatu­rowy­mi diamen­ci­kami wo­dy naszej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 06:57

* * *

Śmierć? Mam na to całe życie. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 września 2018, 21:10

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte ósme

- Wy nie na­leżycie do gru­py.
- Niedop­chniętych?
- Co?
- I tak nie zro­zumiesz , nasz pokój tworzy zu­pełnie inną grupę ludzi, trzy­mamy władzę nad zu­pełnie innymi. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 września 2018, 18:17

Kocham moje DZIECI nad życie

Pat­rząc w ich piękne oczka
widzę ten blask
Blask no­wych dni,
które jeszcze przed Nimi

W tych oczach wi­dać prawdę
O Nas samych
Nie ma tam obaw, po­rażek, fałszu i obłudy
Krys­ta­liczna prawda

Dla­tego pat­rząc w te oczy
Dążmy do zwycięstwa
Aby te­go życia nie przegrać

bo tyl­ko w tych oczach wszys­tko jest ta­kie proste...

DZIECIn­nie proste 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 września 2018, 10:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

wczoraj, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia