Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

Zapach lata

Po­wiadają w pieśniach lu­dowych Waj­de­lotów i w wielu przysłowiach, że la­to zaczy­na się od imienin Małgorza­ty. No więc niech tak będzie, bo mój pry­wat­ny ka­len­darz też twier­dzi, że la­to, to są trzy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2017, 09:28

11 luty - 22 marca

Zaw­sze bar­dziej mar­twiłaś się o mnie, niż o Re­nię. Mówiłaś...ona w ra­zie pot­rze­by, rodziców na tar­gu sprzeda.
Ciebie każdy oszuka.
Po­myliłaś się ma­mo, nig­dy nie czułam się oszu­kana przez Ciebie
... umarłaś za to, za co war­to żyć
żeby po­kazać nam prawdę. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 15 czerwca 2017, 11:20

samotność
obłąkanie
ile to człowiek obłąka się po tym świecie
jak nie znam swo­jego miej­sca na ziemi
to i w ziemi też go nie znajdę 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 18:56

tu jest pies przywiązany

tu jest pies przywiązany
co wo­lał by­wać naszyj­ni­kiem z na­niza­nych chwil
niż być codzien­ności obrożą 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 czerwca 2017, 18:42

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.3

Szli te­raz przez część wsi zwaną Ra­jem.

- Zas­ta­nawiam się cze­mu ta­kie naz­wy tych dziel­nic - Piekło i Raj?
- Myślę, że chodzi o re­lac­je ludzi, bo z jed­nej i dru­giej dziel­ni­cy widoki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 czerwca 2017, 08:45

Aktor

Był ak­to­rem. Przed wojną gry­wał w teat­rze. Zos­tał zesłany do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go. Żad­ne­mu ze współwięźniów nie wy­jawił, ja­kiej jest pro­fes­ji. Za­taił to, że grał kiedyś na sce­nie. Nie chciał, by ktoś się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 czerwca 2017, 22:25

Do pana J

Sza­now­ny pa­nie J
Nie chcę być dorosła..
Chcę jak dziec­ko zbierać stok­rotki i wie­rzyć, że za podróż swoich marzeń mogę zapłacić kwiatkami..
Śpiewać piosen­ki i nie wysłuchi­wać, że "jes­teś do­rosła, to już nie wy­pada"
Bo [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 17:02

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.2

Wyszli z cmen­tarza zachod­nim wejściem i schodzi­li ze wzniesienie cmen­tarne­go aleją li­pową do uli­cy Święte­go Mar­ci­na. Tuż za cmen­tarzem, kątem oka, sierżant dos­trzegł w przer­wie po­między krze­wami białego bzu wi­dok, który go [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 09:44

przy to­bie za­pomi­nam jak się nazywam
a na­zywam się nikim 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 czerwca 2017, 10:22

NIEDZIELNI WĘDROWCY

- Cze­kaj, muszę za­war­tości tej szklan­ki zro­bić zdjęcie. Ten kom­pot wygląda wspa­niale, ale wiesz z te­go co widzę, to apa­rat w tym te­lefo­nie jest mar­nej ja­kości, ko­lor jest zu­pełnie in­ny od rzeczywistego.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 czerwca 2017, 08:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł