Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

Bo w partyzantce...

W par­ty­zan­tce po­noć nie jest źle. W par­ty­zan­tce wielu chciało być. Młody mężczyz­na swo­je marze­nie o niej spełnił. Sie­dział w le­sie przy og­nisku z in­ny­mi żołnie­rza­mi. Roz­ma­wiało się o wszys­tkim, o wojnie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 24 listopada 2017, 19:03

24.11.2017r.

Dwudzies­ta szósta miesięczni­ca mo­jego przy­jecha­nia do Ciebie i od te­go dnia jes­teśmy szczęśli­wi ra­zem kochający się wza­jem. Roz­nieśliśmy w proch i pył parę ta­bu, pop­rze­cina­liśmy wiele za­sieków, za­sypa­liśmy mnóstwo tran­szei, spra­wiliśmy, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 24 listopada 2017, 12:05

Dziękuję...

Dosłow­nie jak czy­tam niektórych z Was to jak­bym przeglądał się w lus­trze czasu.
Dziękuję Wam,że jes­teście,że dzięki Wam mogę na no­wo od­kry­wać cza­sy i miej­sca,które cały czas krwa­wią.Nie można na obecną chwilę zat­rzy­mać po­toku myśli,które kłębią się pod włosa­mi,które na­dal bolą.Po­magają jed­nak spoj­rzeć z in­nej zdrow­szej per­spek­ty­wy i ni­jako uśmie­rzyć pot­worny sko­wyt roz­dartej duszy. 

list
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2017, 23:50

GOODBYE BERLIN(recenzja filmu)

Re­wela­cyj­ny. Re­wela­cyj­ny. Rewelacyjny.

Te niemiec­kie la­zuro­we niebo, z ty­mi pucha­tymi niewin­ny­mi, zachęcający­mi do marzeń, przy­gody i miłości chmu­rami. Te mi­liar­dy gwiazd na niemiec­kiej no­cy, poz­wa­lające iść do szczęścia, przy­jaźni, niep­rze­widy­wal­ne­go. Te niemiec­kie drogi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 listopada 2017, 08:30

Sen

Przes­tałem śnić...kładę się do łózka zmęczo­ny a wsta­je wyczer­pa­ny.Trud­no mi wy­pełznąć spod ciepłej kołdry...może to ten lis­to­pad?Chciałbym To­bie ty­le po­wie­dzieć,że nie wiem dosłow­nie od cze­go zacząć.
To był i na­dal jest pas­kudny rok...może [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 listopada 2017, 14:47

22.11.2017r.

Zro­biłem so­bie kawę w tym wy­sokim po­marańczo­wym kub­ku z pięciopłat­ko­wym wiel­kim kwiatem na pra­wej i le­wej stro­ny je­go owa­lu. Ten kwiat składa się z białej otoczki, której pod­skórzem jest de­likat­ny od­cień błękitu, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2017, 12:35

12.09.2017r.

Przed połud­niem poszliśmy na pol­ski film "Na układy nie ma ra­dy". Film rze­komo miał być ko­medią, tym­cza­sem nie uśmie­chnąłem się ani ra­zu. Pro­duk­cja wyglądała mi na jakąś pral­nię pieniędzy. Myślę, że zasłużenie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2017, 07:28

Prośba do Administratora.

Od dłuższe­go cza­su jes­tem na tym cieka­wym Fo­rum.Dos­trze­gam jed­nak co­raz większą aro­gan­cję użyt­kowników...Daw­niej można było za­mieścić je­den tek­st dzien­nie i było su­per.Współcześnie każdy może pi­sać i od­po­wiadać niekiedy w sposób,który raczej nie uchodzi kul­tu­ral­nym ludziom.Zwra­caj­my Kocha­ni uwagę na to co pisze­my i do Ko­go a będziemy wszys­cy zadowoleni. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 15:40

Bóg, honor, ojczyzna !

W przed­wo­jen­nym jeszcze ko­dek­sie ho­noro­wym jest na­pisa­ne, że mężczyz­na, które­go ut­rzy­muje ko­bieta jest bez ho­noru ... A kto ut­rzy­mywał Je­zusa ?
;) ;) :) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 12:20

Aliane

Wys­tar­czyło na niego po­pat­rzeć, a od ra­zu każdy stwir­dziłby, że nie chciał jechać. Ta podróż była długa żmud­na i wyczer­pująca. I aku­rat on mu­siał w nią wy­ruszyć. Całe za­mie­sza­nie ja­kie pow­stało przed [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***