Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

uuu-pusty

do­piero lekkoduch
wy­wołał ze mnie ducha 

dziennik • 15 października 2017, 20:59

* * *

jes­teś dla mnie wszys­tkim, jak­by nie było te­go złego, byłbyś tyl­ko połową 

dziennik • 15 października 2017, 20:25

* *

za­toczyłam koło i jes­tem zmęczona 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 października 2017, 19:50

Hyde Park

Por­ta­le dzien­ni­kar­skie do­noszą, że po­woli od­chodzi do Pa­na Pa­pież Be­nedykt XVI. To ten Pa­pież, który miał od­wagę po­wie­dzieć w Ra­tyz­bo­nie, że is­lam jest złem. To ten Pa­pież, który mówił Niem­com, Fran­cu­zom, Hiszpanom [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 15 października 2017, 11:43

* * *

trawę to naj­le­piej pod­le­wać czystą wódką. i nic tyl­ko czuć jak miłość kiełku­je i up­ra­wia się w brzuchu. wys­trze­la w to­bie ku wnętrzu niczym zielo­na wróżka, spełniając uk­ry­te ima­gi­nac­je, przy tym ich nie gasząc  

dziennik • 15 października 2017, 11:40

* * *

Odtwórz

Może już czas przes­tać cho­wać się za dumą? Tyl­ko czy...? Po­myślałam, że sto­sow­nie będzie cho­ciaż zatęsknić, ale dziś śmie­sznie byłoby si­lić się na po­zory. Nig­dy nie uk­ry­wałam, że nieza­leżność ce­nię po­nad wzajemne [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 22:56

3 LATA NAZAD

Lu­bię "pop­rzerzu­cać" ka­nały te­lewi­zyj­ne w poszu­kiwa­niu mądrości, głupiokur­wia i dob­rych py­tań. I tak dzi­siaj przed połud­niem w "dwójce" , tra­fiłem na dys­kusję w spra­wie po­większa­nia so­bie ust przez ko­biety różny­mi świństwa­mi. Najmądrzej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 15:52

* * *

Jak mogę kochać właśnie ciebie, wiedząc, że nig­dy nie zbliżę się bar­dziej niż stąd do gwiazd?
Pat­rze w niebo i szu­kam tej je­dynej gwiaz­dy, co two­je imię ma.
Ona jest i is­tnieje, choć oddalona [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 14 października 2017, 13:53

cyt. a ty?

wyb­rałam się dziś
nad rzekę z dedykacją

po to pić
każde­go ano nima 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 października 2017, 17:20

* *

nieużywaną kuchnię czuć niepokojem 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 11:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]