Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8275 tekstów.

Księżyc W Nowiu

Gdy cisza gra w tem­pie na dwa czuję błęki­tu nieba za­pach odurzający jak jaśmin w sen­nych marze­niach a mro­wienie po kar­ku idzie jak po swo­je do góry sta­wiając na baczność wszel­kie absurdalne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 24 lipca 2018, 20:45

Pielgrzymka

Na pieszą piel­grzymkę do Częstocho­wy, na Jasną Górę, dałem namówić się tyl­ko raz i było to daw­no daw­no te­mu, gdzieś w 1986 ro­ku, a może w 1987. Po­wiadają, że gdzie diabeł nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 lipca 2018, 10:35

NIGDY TU CIEBIE NIE BYŁO(recenzja filmu)

Film odeb­rałem ja­ko bru­talną lecz praw­dziwą me­taforę władzy- każdej władzy i na każdym po­ziomie, czy­li zbrod­nicze in­te­resy i per­wersyj­ne dzi­kie za­bawy niszczące wszys­tkie świętości, a jed­nos­tka? - jed­nos­tka, co ma zro­bić?, czym [...] — czytaj całość

felieton • 19 lipca 2018, 06:34

18.07.2018r.

To już pra­wie miesiąc jak pra­wie nieus­tannie le­je w Bes­ki­dach, więc ja­koś trze­ba radzić so­bie z pra­wie to­tal­nym bra­kiem słońca, a os­tatnie dni, to już tyl­ko sam deszcz, choć w su­mie temperatura [...] — czytaj całość

dziennik • 18 lipca 2018, 11:35

17.07.2018r.

Oczy­wiście w Bes­ki­dach le­je od ra­na, a jeszcze wcześnie były mgły, wiatr i zim­ny świt - epi­tafium dla po­nurej bez­gwiez­dnej no­cy. Nies­te­ty zaczy­na to się przekładać na nas­trój kwiatów na ra­batach, zwłaszcza [...] — czytaj całość

dziennik • 17 lipca 2018, 08:18

TATUŚ

Był praw­dziwą głową rodzi­ny, dla­tego nasze, a tym sa­mym mo­je la­to i wa­kac­je były związa­ne sil­nie z je­go życiem w tym cza­sie, a więc prze­de wszys­tkim pra­cowa­liśmy. Dru­gim po­wodem dla które­go piszę [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 lipca 2018, 06:48

KONKURS POETYCKI I PROZATORSKI O RÓŻĘ KAROLINY

Ser­decznie zap­rasza­my do udziału!

OGÓLNO­POL­SKI OT­WARTY KON­KURS LITERACKI
„O RÓŻĘ KAROLINY”

Organizatorzy:

Na­mysłow­ski Ośro­dek Kultury
Bib­liote­ka Pub­liczna w Namysłowie
Klub Młodych Twórców „Wena”.

Regulamin

Cel konkursu:
- Upa­miętnienie twórczości opol­skiej poet­ki Ka­roli­ny Turkiewicz-Suchanowskiej
- po­budza­nie wrażli­wości li­terac­kiej oraz ak­tywności twórczej

Za­sady konkursu:

 Uczestnikiem [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lipca 2018, 11:47

16.07.2018r.

La­to tu­taj jest prze­ważnie po­nure, a więc chłod­ne, deszczo­we, wiet­rzne i mało słoneczne. Ran­ki mglis­te, a wie­czo­ry zim­ne i bez­gwiez­dne, że trze­ba się opa­tulać w dre­sy czy ko­ce, aby wy­pić wi­no jak [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lipca 2018, 07:17

LETNIA LIPCOWA NIEDZIELA BESKIDZKICH ANIOŁÓW

Wy­rusza­my z par­kingu pod urzędem gmi­ny o ósmej trzydzieści i po dłuższej chwi­li jes­teśmy w Ko­niako­wie, gdzie prze­wod­nik de­cydu­je się na do­dat­kową at­rak­cję, czy­li spa­cer na górę Ochodzi­ta, skąd są wi­doczne wspaniałe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lipca 2018, 07:15

LATO 1993(recenzja filmu)

Po raz ko­lej­ny na­piszę za Jac­kiem Brom­skim, że nie jest to film dla czter­nas­to­let­niego murzy­na, który nig­dy nie widział szkoły, ale na­piszę też, że jak trud­ny w od­bio­rze jest ten film, to [...] — czytaj całość

felieton • 12 lipca 2018, 06:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

dzisiaj, 12:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 11:54scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też jes­twol­nością. in­sp.sza­ry wilk

dzisiaj, 10:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Owacje na stojąco po­win­no [...]

dzisiaj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 10:04zofija sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj miłości o [...]