Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

26.04.2018r.

Słońce po­woli prze­bija się przez jak pod­bi­te oko wyglądające chmu­ry, po­zos­tałość po wie­czor­nym de­likat­nym deszczu, który zro­sił rośli­ny w og­rodzie i blu­zy og­rodników zwal­czających śli­maki w og­rodzie. Po­wiet­rze jest bar­dzo przy­jem­ne, wilgocią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 kwietnia 2018, 07:38

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2018, 21:05

Lej

Na kar­tce mam zaw­sze two­je przy­kaza­nia, które mi wkładasz do głowy, gdy na dworze jest wiel­kie za­mie­sza­nie - kto po­jedzie dziś sa­mocho­dem? I ja Ci pod­po­wiem, wszys­cy jeżdżą, bo wiesz że benzy­na nie kosztu­je, a wlać do ba­ku to podróż na Ma­jami, gdzie możesz się wys­pać na leżaku i wrócić z pow­ro­tem 500 km do do­mu samochodem. 

dziennik • 25 kwietnia 2018, 15:27

PEWNA STAROŚĆ

Cza­sem do­padają mnie ta­kie te­maty życia, którym nie sposób się op­rzeć i trze­ba je prze­nieść do ludzkiej świado­mości opo­wiada­niem, naj­le­piej na­tychmiast, po zaz­na­jomieniu się z ludzką his­to­rią, a więc mod­li­my się "od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 kwietnia 2018, 10:25

25.04.2018r.

Słońce już od szóstej in­tensyw­nie świeci i roz­jaśnia mro­ki kon­wersac­ji na por­ta­lu ateis­tycznym, ob­ro­na Kościoła i te­go co nor­malne jest trud­ne, ale wyob­rażam so­bie ja­kie cu­deńka dzieją się w nur­cie Soły, jakież [...] — czytaj całość

dziennik • 25 kwietnia 2018, 07:49

24.04.2018r.

Dzi­siej­szy po­ranek jest bez­pośred­nio po deszczu, a więc jest ta­ki bar­dzo rześki, a po­wiet­rze wy­pełnione szczel­nie tle­nem, że kiedy ra­no wyszedłem na po­le, to od ra­zu przes­tało mi się chcieć spać i [...] — czytaj całość

dziennik • 24 kwietnia 2018, 07:52

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte pierwsze

Sie­działa na mchu, nad górskim po­tokiem, wychy­lała głowę do słońca, w tą przes­trzeń wy­pełnioną je­go ciepłymi pro­mieniami, prze­latujący­mi ko­loro­wymi mo­tyla­mi oraz możli­wościami do me­dytac­ji i później­szej mod­litwy i so­bie tak roz­myślała, że [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 19:03

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte

Przychodzi ba­ba do le­karza, a tam dziad i sieje mak w ka­puście, i mówi do ba­by - ale będzie z te­go grochu, trze­ba do żniw ze dwa kom­bajny zamówić! 

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 15:04

23.04.2018r.

Życie nasze z ludźmi jest bar­dzo trud­ne. Wal­czy­my z ich pry­mity­wiz­mem, chci­wością i niegodzi­wością, ale mi­mo wszys­tko nie przej­mu­jemy się ciesząc się tym co jest dob­re­go w naszym życiu, a prze­de wszystkim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2018, 10:51

PEŁNIA ŻYCIA(recenzja filmu)

Ten film obej­rze­liśmy do­piero te­raz w ra­mach Kościoła Do­mowe­go działające­go przy ka­ted­rze w Żyw­cu. Ar­cydzieło fil­mo­we, to na pew­no, choć pa­miętam awan­turę, która przez me­dia prze­taczała się kiedy był nor­malnie roz­pow­szechniany w [...] — czytaj całość

felieton • 23 kwietnia 2018, 09:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]