Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

22.09.2018r.

Pop­rzed­niego dnia, gdy wróci­liśmy z os­tatniego wie­czor­ne­go spa­ceru i os­tatnich za­kupów,to mu­siałem od­reago­wać wjazd na Lov­czeń, więc po pros­tu wy­piłem pół lit­ra gruszkówki do rozmów i zag­ry­zając piękną pełnią księżyca. Następne­go ranka [...] — czytaj całość

dziennik • 20 grudnia 2018, 07:47

Zmiany

Była so­bie pew­na pa­ni. Była ona sprze­daw­czy­nią w skle­pie spożywczym.
Zaw­sze gdy przychodzi­li do niej klien­ci, py­tała się ich zaczep­nie, czy będzie dziś pa­dał deszcz? Klien­ci nie wie­dzieli. Uśmie­cha­li się je­dynie do ekspedientki. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 grudnia 2018, 20:21

ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE ZAGINĄĆ

Jej mat­ka pochodziła ze zna­nego ro­du szlachec­kiego na Żywiec­czyźnie, a jej oj­ciec był z najzna­mienit­sze­go mag­nackiego ro­du Kra­kowa. Nie bar­dzo wiado­mo jak się spot­ka­li, ale pew­nie zos­ta­li sko­liga­ceni na za­sadzie "idź złoto [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 grudnia 2018, 09:01

Jaka droga nas prowadzi...

Jeszcze wcześniej szedł do niej z kwiata­mi. To było krótko przed wy­buchem woj­ny. Niósł dla niej róże. Stre­sował się. Zas­ta­nawiał się, jak go przyj­mie. Ot­worzyła mu drzwi, zo­baczył jej pro­mien­ny uśmiech, który [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 grudnia 2018, 19:34

Jak prze(żyć)Święta

Przed na­mi ko­lej­ne Święta ,ale kto z nas nie czu­je się tym przytłoczo­ny?Cza­sem mam ta­kie wrażenie ,że z te­go co po­win­no być święto­wane nie zos­tało nic.Przy­duszo­no nas całą fałszywą otoczką skle­powych promocji,okazji [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2018, 12:36

mikroopowiadanie dwieście drugie

Jer­nej Pur­krab­czic szedł drogą i zo­baczył ją leżącą upadłą nad nur­tem rze­ki górskiej, więc pod­niósł ją, a ona od­dała mu się miłością doz­gonną i szes­naścior­giem dzieci, z których tyl­ko czwo­ro było lis­to­nosza. Ot ta­ka do­dat­ko­wa przy­jem­ność od lo­su, skończo­na ra­dością ma­cie­rzyństwa. Ta­jem­nicę tą cho­wała głębo­ko w so­bie, gdzieś między Bo­giem, a prawdą. 

opowiadanie • 18 grudnia 2018, 12:30

18.12.2018r.

Po­le jest dzi­siaj chłod­ne i wil­gotne, a nad góra­mi roz­bu­dowu­je się róż o szóstej trzydzieści, czy­li hen da­leko rodzi się brzask, który pop­rzedza wschód słońca. Cieka­we czy będzie wi­doczny tyl­ko dla chmur [...] — czytaj całość

dziennik • 18 grudnia 2018, 07:22

mikroopowiadanie dwieście pierwsze

Spot­kały się przy czyt­ni­ku kart iden­ty­fika­cyj­nych, kiedy ra­no wchodziły do bu­dyn­ku urzędu i Ur­szu­la pochwa­liła się Ama­lii, że wczo­raj była na ma­sażu i młody ma­sażys­ta chwa­lił ją, że ma taką lekką głowę,a [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 grudnia 2018, 08:56

15.12.2018r.

Jes­teśmy w połowie grud­nia, a trzy­nas­te­go był naj­krótszy dzień w ro­ku i od tej po­ry codzien­nie wydłuża się,na ra­zie tyl­ko o kil­ka se­kund, ale dob­rze jest wie­dzieć, że tak się dzieje, bo [...] — czytaj całość

dziennik • 15 grudnia 2018, 10:42

WINNI(recenzja filmu)

To film nakręco­ny bar­dzo małym nakładem kosztów, ale to bar­dzo ważny film po­kazujący pracę po­lic­jantów. Ta ka­meral­na pro­duk­cja po­kazu­je jakżesz is­totna i szczególna to służba dla fun­kcjo­nowa­nia państw i społeczeństw. Spo­koj­nie można [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 10:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2