Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

jeśli ma­my być ra­zem to szczęśliwi
nie­szczęśli­wy wolę być sam 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2017, 10:56

27.05.2017r.

Os­tatni dzień w Re­wie, a w za­sadzie os­tatnie godzi­ny, bo za kil­ka wy­jedziemy. Wsta­jemy ra­no i idziemy do skle­pu po bułki na drogę. Po­tem je­my śniada­nie i ro­bimy kawę i her­batę do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2017, 09:56

66 i moje 36,6

Hmm...co za dzień, kto­kol­wiek widział kto­kol­wiek wie... Gdzie jest mo­ja bes­tia? Wstałam bez niej. Bez emoc­ji, bez ag­resji, bez uczuć. Znów "nie żyję"? A może... wyu­czo­ny psycho­patyzm uli­tował się ko­lej­ny raz przed [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 20:35

* * *

(...)
— W ta­kim ra­zie pójdziemy naj­pierw na spa­cer — skwi­tował. — Bo chciałbym, żeby wszys­cy smut­ni ludzie, którzy zmusze­ni są wra­cać w tej wichurze, mog­li zo­baczyć troszkę światła.
— Będziesz szedł z la­tarką? — spy­tała szczerze roz­ba­wiona, mi­mo że dos­ko­nale wie­działa, o co mu chodziło.
— Będę szedł z tobą. Wte­dy na­wet naj­większa ciem­ność świata będzie dla mnie nies­traszna — od­po­wie­dział po­ważnie.
(...) 

opowiadanie • 6 czerwca 2017, 13:15

26.05.2017r.

Prze­dos­tatni dzień w Re­wie zaczy­na się oczy­wiście słońcem i jas­nością tak w przes­trze­ni ja­ki i w naszych duszach. Wsta­jemy spo­koj­ni, szczęśli­wi i uśmie­chnięci, mi­mo, że że wiele miej­sc na świecie spływa krwią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 09:31

* * *

Dziękuję Państwu za od­da­ne głosy.

Dr Ta­wian Stambuła 

list
zebrał 9 fiszek • 6 czerwca 2017, 01:05

Momenty

Mo­men­ty nas tworzą. Te błahe, które stają się ważne. Te wyjątko­we od sa­mego początku. Jedze­nie bu­dyniu z drugą osobą w środ­ku no­cy na obo­zie może być początkiem wspa­niałej przy­jaźni. Mała kłótnia przeobrażona [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 21:55

25.05.2017r.

Po wczo­raj­szym raj­dzie ro­wero­wym do Rzu­cewa jes­teśmy po pros­tu zmęcze­ni i dzi­siaj od­puszcza­my so­bie wędrówki i po pros­tu od­poczy­wamy, siedząc w cichym słonecznym zakątku i czy­tając książki. Ja wziąłem ze sobą zbiór [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2017, 08:28

Przyjdź...

Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 09:50

Smutne siostry anioły

Prolog


“Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas,
kiedy nasze skrzydła za­pomi­nają jak latać.”


Każdy roz­dział kiedyś się kończy. Po niektórych zos­tają tyl­ko anioły, które troszczą się o nas [...] — czytaj całość

list • 3 czerwca 2017, 23:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł