Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

02.08.2017r.

Obudzi­liśmy się skąpa­ni w pro­mieniach słonecznych i tym sa­mym w wy­sokiej tem­pe­raturze, pra­wie już o szóstej trzydzies­tu stop­nie Cel­sjusza. W ciep­le szyb­ciej na­biera się chęci do życia po­ran­ne­go i całod­niowe­go. Jeszcze dodatkowo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 sierpnia 2017, 10:10

1.08.2017r.

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Wto­rek szczęścia wo­rek, tak po­wiadają tu­tej­si góra­le. War­to do­powie­dzieć, że o szóstej czter­dzieści siedem jest trzydzieści dwa stop­nie Cel­sjusza, Bes­ki­dy tap­lają się w słońcu, wiatr drze­mie w cieniu świerków, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2017, 08:46

Ocalona cd

Po całym dniu tułaczki w upa­le i suszy nies­podziewała się ta­kiego bra­ku sił, sy­nek do­magał się wo­dy, był wy­cieńczo­ny. Myślała czy dob­rze zro­biła sta­wiając swo­je pot­rze­by na pier­wszym miej­scu? Te­raz żałowała z po­wodu syn­ka ale od­wro­tu nie było tam cze­kała ją pew­na śmierć. Doszli do skra­ju la­su gdzie naz­bierała jagód, zaczer­pnęła wo­dy ze stru­nienia. Sy­nek się trochę ożywił a ona upadła na ziemię i zasnęła. 

dziennik
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2017, 17:42

Bolesław Leśmian Poezje Zebrane

Wreszcie mam ko­goś kto we mnie się wsłuchu­je i dos­tałem na urodzi­ny nie ko­lejną whis­ky, tyl­ko Poez­je Zeb­ra­ne Bo­lesława Leśmiana. Dwa to­my wy­dane przed mo­men­tem przez PIW są tym cen­niej­sze, że są czystą poezją. Wier­sze poz­ba­wione są ko­konu ględów i wyk­ształciuchów, czy­li kry­tyków i właziw­du­pen­cjuszów. Dziękuję Aniu. 

felieton
zebrał 5 fiszek • 29 lipca 2017, 10:40

Gdy stacja teraźniejszość spotyka przeszłość.

Od­byłem podróż po­ciągiem, 12 godzin ob­serwac­ji pa­sażerów i ref­lek­sja nad swoim życiem oce­na siebie opar­ta o słowa re­lac­je i zacho­wanie to­warzyszy dro­gi. Podróż zaczęła się pun­ktual­nie o półno­cy, w burzo­wej i deszczowej [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lipca 2017, 23:03

* * *

Z pa­miętni­ka Ta­ry prze­bywającej od 27 la­ty na uchodźstwie u Bogów Z Olim­pu w po­pycie na etycznej wyp­rze­daży

Ro­zumiem że ja­kaś wa­zelin ka poczy­tała so­bie mój wywiad [...] — czytaj całość

felieton • 27 lipca 2017, 05:34

* * *

"A gnie­szka która tu­taj nie mie­szka ''

Mam wrażenie iż tu­byl­cze eli­ty , te sa­me od po­mysłu łama­nia mo­jej no­gi, czy też pod­da­wania po­mimo fak­tu że jes­tem po za­wale , [...] — czytaj całość

felieton • 26 lipca 2017, 07:51

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 16:19

pułapki myśli

Odtwórz

Żeby poz­nać praw­dziwą his­to­rię ko­biety trze­ba być dla niej kimś*.
Wszys­tko co tworzy to tyl­ko ra­dos­na próba od­wróce­nia uwa­gi i na męskiej próżności bar­dzo łatwa
jak płat­ny strip­tis-schow*, który wy­konu­je a po­tem wra­ca do kocha­jace­go męża i dzieci lub ko­goś tam. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 12:17

25.07.2017r.

Pier­wszy po dwóch la­tach dzień pod po­nowną oku­pacją niemiecką jest bar­dzo smut­ny, sza­ry i bar­dzo deszczo­wy oraz zim­ny . Jak w Tar­go­wicy, zdradził król i eli­ty. Zos­tało kochać, chodzić do kościoła, pracować. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2017, 11:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]