Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

* *

nie skaczę z kwiat­ka na kwiatek, jes­tem kwiatkiem 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 09:52

Listy do M 3(recenzja filmu)

Ten film to baj­ka dla ludzi od lat pięciu do stu pięciu, ale ta­kie fil­my pot­rzeb­ne nam są szczególnie te­raz w lis­to­padzie, żeby oszu­kać siebie, żeby na chwilę wyz­wo­lić się od zła [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 07:28

20.11.2017r.

Spoj­rzałem w ok­no o trze­ciej dwadzieścia w no­cy i zo­baczyłem leżący śnieg na traw­ni­ku, drze­wach i krze­wach. Po­tem o piątej trzydzieści usłysze­liśmy hałas ciągni­ka i wie­dzieliśmy, że pier­wszy raz w tym roku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2017, 14:21

Present

Na niepo­godę wyt­warzam so­bie słońce. Za­siadam przy ka­wie i wpat­rzo­ny w przes­trzeń za ok­nem podzi­wiam roz­le­wające się na po­wiet­rzu pro­mienie słoneczne. Ten wi­dok spra­wia że far­ba ciem­na po­mimo za­ciem­nienia jaśnieje i odżywia głębia wrażenia. Ten mo­ment jak ho­ryzont nad morzem zaw­sze w chwi­lach zwątpienia, wspom­nieniem ożywia w mo­jej głowie. Po­zos­ta­wiając mi­nione złe mo­men­ty da­leko po­za za­sięgiem mo­jego wzroku. 

dziennik • 20 listopada 2017, 10:04

Kogoś widziałam

- Z doświad­cze­nia: Przeżywałam niejedną "miłość" w moim pie.p­rzo­nym mniema­niu. Mając 13 lat przez 4 ty­god­nie chodziłam z głową w chmu­rach i kar­miłam mo­ty­le w brzuchu wyob­rażeniami chodze­nia za rączkę z chłopa­kiem, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 listopada 2017, 19:18

Bajka o tym jak Lenin uświadomił św Mikołaja

Dro­gie dzieci!
Na pew­no wiecie, kto to jest święty Mi­kołaj. Ale czy zna­cie całą prawdę skąd się wzięła ta oso­ba?
Myśli­cie, że przy­latu­je na sa­niach ciągniętych przez sześć re­niferów. Jed­nak nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 20:35

FANTASTYCZNA KOBIETA (recenzja filmu)

Jest to ko­lej­ny film chi­lij­skiego reżyse­ra Fer­nando Le­lio, który dwa la­ta te­mu zasłynął ob­ra­zem "Glo­ria". Film ten na pew­no źle będzie przyjęty w śro­dowis­kach ka­taba­serii ka­tolic­kiej i laika­tu ka­tolic­kiego zde­woco­nego, który nigdy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 10:21

Anilantia II

Na ek­ra­nie te­lewi­zora wyświet­lo­no prog­ram komediowy
uśmiałem się do łez
na­wet pijąc pi­wo pod wieczór
gdy w głębi za­nie­cha­nia
wlecze się twój stwór
imaginacyjny
to wiz­ja która oślepie
i usypia 

dziennik • 15 listopada 2017, 16:38

03.11.2017r.

Wsta­jemy o szóstej ra­no, ro­bimy so­bie śniada­nie, a po­tem kawę. Pa­kuje­my ub­ra­nia do wa­liz­ki na ewen­tual­ny noc­leg i ro­bimy do ter­mosów kawę i her­batę. Wy­jeżdżamy o w pól do ósmej. Ce­lem naszym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 listopada 2017, 11:30

14.11.2017r.

Wczo­raj pijąc po­połud­niową kawę, roz­ma­wialiśmy o tym, że raczej mu­simy zmienić porę naszych do­tychczas późno­wie­czor­nych spa­cerów, ze względu na sza­lenie dos­kwierający nam smog. Może le­piej wcześniej chodzić, gdy ty­le ko­minów jeszcze nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 14 listopada 2017, 13:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***