Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8275 tekstów.

Proza życia poety

Nie skaczę z kwiat­ka na kwiatek,
jes­tem kwiatkiem.


(L) 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2018, 08:42

'otwórz oczy

Żyje­my w cza­sach, kiedy pra­wie każdy człowiek ma te­lefon i dostęp to in­terne­tu. Ludzie wie­cznie chodzą za­pat­rze­ni w te małe ek­ra­ny wie­cznie gdzieś pędzą. Dzi­siaj zro­zumiałam, że życie po­lega na czymś więcej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 21:29

ŚMIERĆ STALINA(recenzja filmu)

Bry­tyj­ski film obej­rze­liśmy wczo­raj w ra­mach dys­ku­syj­ne­go klu­bu fil­mo­we­go i cho­ciaż mo­de­ra­tor klu­bu sta­rał się we wstępniaku po­wie­dzieć, że film jest me­ta­forą współczes­nych po­pu­lizmów, to ja doszedłem do wnios­ku w trak­cie sean­su, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 07:05

Relacje damsko-męskie

Jak mówisz,że sie z kimś przy­jaźnisz, to jest dob­rze, dopóki nie jest damsko-męska.
Roz­ma­wiam z ko­bietą o przyjacielu:
a ona na to,że sko­ro to do nicze­go nie dąży (czyt. do związku)
To po co to Pani?
Jaką korzyść Pa­ni z te­go ma?
Prze­cież to bez sensu...
To ja chy­ba nie wie­działam, że przy­jazń ma przy­nosić korzyści...
Myślałam, że chodzi o człowieka, je­go to­warzys­two, kli­mat, ra­dy, rozmowy... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 lipca 2018, 18:05

04.07.2018r.

Przy­jaciel od­szedł do wie­czności, tu­taj je­go "życie" za­leży tyl­ko od je­go blis­kich i od nas, jest pa­mięcią, czy­taniem i roz­ważaniem je­go tek­stów, a w przy­pad­ku Ka­zimie­rza będzie też za­bawą przy słucha­niu jego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 lipca 2018, 06:18

WIDAWA

Wi­dawa - rze­ka mająca swo­je źródła gdzieś na Wzgórzach Os­trzeszow­skich, a kończąca swój bieg wpływając do Od­ry gdzieś w oko­licach Wrocławia. Miała ona og­romny wpływ na mo­je la­to, więc i czas wakacji [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 lipca 2018, 06:00

POŻEGNANIE

Spraw­dzam czy wszys­tko po­wyłącza­ne i na wszel­ki wy­padek ro­bię zdjęcia kurków kuchen­ki elek­trycznej i kon­taktu do które­go wkłada­my wtyczkę żelaz­ka. Zakładam ple­cak na ple­cy, a wa­lizkę biorę w prawą dłoń i powoli [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 lipca 2018, 07:30

* * *

Nie umiem myśleć inaczej jak po­zytyw­nie, bo każdy po­ranek to powód by spróbo­wać jeszcze raz zreali­zować swój cel, zmo­tywo­wać się do działania. Nie wiem kiedy ba­teria mi się wyczer­pie i odejdę nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2018, 08:01

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

Potwór zwany samotnością

Wiesz co znaczy sa­mot­ność? Ry­siek śpiewał kiedyś „Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga. Ogar­nia mnie, prze­nika mnie…”. Ro­zumiem ten frag­ment. To ta­kie uczu­cie, które­go może doświad­czyć każdy z nas. W mniej­szym lub większym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 czerwca 2018, 13:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

dzisiaj, 12:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 11:54scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też jes­twol­nością. in­sp.sza­ry wilk

dzisiaj, 10:51cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Owacje na stojąco po­win­no [...]

dzisiaj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 10:04zofija sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj miłości o [...]