Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

19.01.2019r.

Przyszły teść, chcąc iro­nicznie za­gaić swo­jego przyszłego pa­kis­tańskiego zięcia, za­gaja do niego, że chciałby po­roz­ma­wiać o je­denas­tym września z kimś naj­bar­dziej kom­pe­ten­tnym, a dom­niema­ny zięć od­po­wiada mu, że wte­dy stra­cili 19 najlepszych [...] — czytaj całość

dziennik • 19 stycznia 2018, 11:37

17.01.2018r.

Wsiada­liśmy o szóstej ra­no do sa­mocho­du i rusza­liśmy na dwu­nas­to­godzinną służbę.Wsadza­liśmy do od­twarzacza ka­setę i zaczy­nały płynąć moc­ne dźwięki "Zom­bie", czy za­raz po­tem me­lodyj­ne, nas­tro­jowe lub po­budzające i ryt­miczne "When youre gone", [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2018, 09:38

Gotowi na wszystko. Exterminator.(recenzja filmu)

MOT­TO : Wol­ność jest najważniejsza.
Wol­ność kocham i rozumiem.


Idąc do ki­na nie spodziewa­liśmy, że będziemy oglądać tak re­wela­cyjną ko­medię obycza­jową, będącą mo­men­ta­mi ko­mediod­ra­matem - [...] — czytaj całość

felieton • 16 stycznia 2018, 08:01

O sobie samym...

Czys­ta praw­da odziera z nadziei jutra
gdy dookoła po­piół gdzie złożyć głowę?
Przeszedłem długą drogę donikąd....
jeszcze raz i z pow­ro­tem
Zu­pełnie sam, zbierając chwas­ty życia
Po­tykając się o każdy kamień
kłam­stwa sta­wały się narzędziem zguby
Użyto ich [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 12:23

15.01,2018r.

W so­botę lek­tor na wie­czor­nej - nie­dziel­nej już mszy za­cinał się bar­dzo i jąkał, ale ja mu się nie dzi­wię, chłopak miał ja­kieś dziesięć lat, a ka­zali mu czy­tać o roz­puście, a [...] — czytaj całość

dziennik • 15 stycznia 2018, 08:29

Nim zatańczę z Muzą, spojrzę w oczy czrnoziemowi.

Nie­dziela z wiado­mych przyczyn, to nie naj­lep­szy dzień na Nadzieję - byt sa­mois­tny, pochodzący od Bo­ga, będący Je­go cnotą fun­da­men­talną. U mnie z nadzieją było tak, że umierała miłość, a kiedy umierała [...] — czytaj całość

felieton • 14 stycznia 2018, 16:52

Peleryna niewidka

Os­tatnio wma­wia się Nam , że za­winięte w szma­ty ciała no­worodków zni­kają. Ta­jem­nicą nagłaśniania ta­kich te­matów jest woj­na ideolo­giczna, a więc gra po­lityczna kosztem ludzkiego życia. Nie byłoby w tym nic dziwnego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2018, 21:58

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

NIM ODFRUNĘ Z WENA STOJĘ NA ZIEMI

W Częstocho­wie w szpi­talu zmarł 67 let­ni or­dy­nator jed­ne­go z od­działów w trak­cie 24 godzin­ne­go dyżuru. Był cho­ry na ser­ce, miał przek­roczo­ny wiek eme­rytal­ny - za­pytałaś mnie oburzo­na: co to jest dyżur [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 10:22

12.01.2018r.

Her­miona miała wy­padek. Potrąciła star­ca na przejściu dla pie­szych. Czy wtar­gnął? Czy ona była bez­reflek­syjnie nieuważna. Jak chciwą jest je­go rodzi­na? Jak mściwą? A może są ludźmi spo­koj­ny­mi,zdys­tanso­wany­mi, wy­rozu­miałymi, wy­baczający­mi, pod­dający­mi się [...] — czytaj całość

dziennik • 12 stycznia 2018, 08:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]