Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8343 teksty.

05.09.2018r.

Wrze­sień te­goroczny jest in­ny od pop­rzed­nich, bo wie­czo­ry są ciepłe, no­ce ciepłe i duszne, więc ran­ki również wi­tają nie rześkością, ale ciepłem, w którym nies­te­ty mgły nie mogą pod­kreślić i ubo­gacić wodnymi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 września 2018, 09:56

SKARGA

Do sza­now­ne­go pa­na bur­mis­trza. Zwra­cam się z up­rzejmą prośbą do waszej wiel­możnoći, żebym dostąpił możli­wości załat­wienia mo­jej spra­wy w pod­ległym waszej dos­tojności urzędzie, al­bo­wiem przechodziłem do urzędu mias­ta w ubiegłym ty­god­niu i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 września 2018, 04:44

NASZE WSPOMNIENIA POLSKIEGO WRZEŚNIA

Fran­cu­zi mają Wa­ter­loo, a my Po­lacy - każdy - swój wrze­sień, czar­ny wrze­sień i gdzieś około trzydzies­tki już każdy przeżył swój Wieluń lub Wes­ter­plat­te, a niektórzy, to już dzieciństwo mieli jak tamte [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 2 września 2018, 15:31

Poezja smaku

Po al­ko­holu pisze się
jak po maśle.


(L) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2018, 22:20

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte siódme

Bu­dyń był bar­dzo smaczny, ale nie zdzierżył mężczyz­ny ak­tywne­go, więc ten mu­siał na dwie godzi­ny przed obiadem uzu­pełnić moc ka­nap­ka­mi z chle­ba od Kas­te­liko­wej, masłem z Łuko­wa i goudą z Włoszczo­wy, więc jeszcze raz się pot­wier­dziło, że na śniada­niu mlecznym, opar­tym na płat­kach, gry­siku, czy ku­kurydzian­ce da­leko w dzień nie uj­dziesz, bo stra­cisz siły i będziesz zły, a na­wet wkur.... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 11:34

31 sierpnia Roku Pańskiego 2018.

Świt to te­raz jest w gra­nicach godzi­ny szóstej i zde­cydo­wanie spadły nasze wy­maga­nia, co do je­go ja­kości w na­turze, znaczy w świet­le słonecznym,czy w dźwiękach pta­sich - one są te­raz późno letnie, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 06:44

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte szóste

- A mój ma­sażys­ta po­wie­dział mi, że jes­tem mo­delką i głowę mam taką lekką...
- Że pustą?

Na naszym piętrze po pros­tu śmieje­my się, ma­my do siebie dys­tans, obo­wiązu­je iro­nia w kon­taktach, jest luz wyczu­wal­ny na­wet w wodzie źródla­nej z Lid­la, którą pi­jemy, więc nie ma mo­wy o nain­dorza­niu się, czy obrażaniu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 05:12

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte piąte

Idąc po wnuczkę, którą miał odeb­rać z zajęć w war­szta­cie ce­ramicznym, które pro­wadziła - jak pew­nie mówiła o so­bie - ar­tys­tka, to właśnie zwrócił uwagę na pe­wien dziw­ny szczegół w jed­nym z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 sierpnia 2018, 10:30

Pliszka Górska

Sier­pniowe połud­nia pot­ra­fią być cud­ne w niektórych miej­scach, a zwłaszcza na góral­szczyźnie bes­kidzkiej, gdzieś we wsi na Żywiec­czyźnie, za­pyziałej trochę, śred­nio pa­mięta­nej przez Bo­ga, ale na szczęście zad­ba­nej cho­ciaż przez mi­liony lat [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 sierpnia 2018, 06:47

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte czwarte

- Na­wet gdy­bym miał trójkę z przo­du, to z chłopem nig­dy.
- A mi by nie przeszkadzało, niech se ma kochan­ka, by­leby wypłatę od­da­wał i ko­sił ogródek. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 sierpnia 2018, 19:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

wczoraj, 21:21Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia