Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

29.04.2017r. cz.2

Cze­kamy na wejście i ogląda­my fa­sadę ka­ted­ry święte­go Wi­ta. Uświada­miam so­bie, że na ścianach docze­pione są ta­kie sa­me po­gańskie rzeźby jak w zam­ku Moszna na przykład na Opol­szczyźnie. Wład­cy Czech i biskupi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2017, 08:54

Miłość

Przed użyciem za­poz­naj się z ser­cem dru­giej połówki lub skon­sultuj się z ro­zumem, gdyż każda miłość nie właści­wie wyb­ra­na zag­raża two­jemu życiu i zdrowiu. 

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 7 maja 2017, 14:58

Czy na pewno tak jest?

Przy­jacielu
Świat może być dobry..
Ludzie nie są wca­le ta­cy źli..
To my chce­my ideałów za­miast pragnąć ko­goś kto będzie obok nas wte­dy kiedy będziemy go pot­rze­bować, a nie tyl­ko w wyob­raźni..
Świat może [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2017, 23:43

List: „Podkoszulkę mam i w niej śpię…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Oczy­wiście, że tak.”

(„A naj­lep­sze jest w tym to, że tam jest na­pisa­ne, kocha­ni na pod­koszul­ce-

„Weź pigułkę!”

Mo­ja ma­ma się [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 6 maja 2017, 19:38

Rozmówki Polsko Polskie

Co to jest gor­szy sort dziadku?
- To wnuczko: Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, No­woczes­na PL i ten wyk­ształciuch , który ogląda TVN, ten sędzia, co jak tonący brzyt­wy wie­rzy wiado­mością stac­ji ra­diowych z do­mi­nującym ka­pitałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 maja 2017, 13:47

Ostatnie pożegnanie

Pa­nie X
Chciałam się z pa­nem pożeg­nać.
Te­raz już ofic­jalnie.
Nasze dro­gi po czte­rech la­tach się ro­zeszły.
To były... pokręco­ne czte­ry la­ta..
Nie mogę po­wie­dzieć, że złe i nie ma żad­nych po­zytyw­nych wspomnień, [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 5 maja 2017, 20:32

Szara Burza – Część II

(…) Mieliśmy spot­kać się w miej­scu wyz­naczo­nym przez niego. Opi­sał je, ale ominął szczegóły w tym, że kto już tam na mnie cze­kał. (…)
Roz­glądałem się po pra­wie pus­tej Ha­li, ale nie mogłem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 maja 2017, 13:02

29.04.2017r.

Budzi­my się o szóstej ra­no otu­leni śpiewem pras­kich słowików i kosów oraz na­reszcie bar­dzo jas­ny­mi pro­mieniami słońca, które roz­budzają w nast silną ra­dość i chęć do ak­tywne­go życia. Sro­ki, które mają widocznie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 maja 2017, 08:35

samotność
tęsknota
pus­tka gdzieś po­między pełnym żołądkiem, a pęka­tym sercem 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2017, 08:20

28.04.2017r.

Budzi­my się o piątej ra­no. Jeszcze przy­tule­nia, jeszcze po­całun­ki, tak by przywrócić us­tom uśmiech, duszy wi­gor, a ciału ener­gię do bar­dzo długiego i in­tensyw­ne­go, ale jak co dzień szczęśli­wego dnia. Ubiera­my się, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2017, 09:18
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]