Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

* * *

drew­niany stól i krzesło. pa­pier pod ręką, w dru­giej ołówek. jabłko na ta­cy. to po co było schodzić z drze­wa? po poezję? jak słowa na wietrze 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2017, 09:05

ENKLAWA - recenzja filmu

Film nakręco­ny zos­tał przez Go­rana Ra­dowa­nowi­ca już w 2015 ro­ku, ale do­piero te­raz tra­fił do pol­skich kin. Nie wiem dlacze­go tak się stało? Może dla­tego, że u nas za rządów Plat­formy Obywatelskiej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2017, 08:03

* *

ko­biece ciało, a ból potworny 

dziennik • 13 października 2017, 07:42

*

kocha­ny rozum 

dziennik • 12 października 2017, 21:23

* *

słono płacę za swoją śmierć, dla­te­go ciężko pra­cuję. pra­ca czy­ni wolnym  

dziennik • 12 października 2017, 16:20

KATOWICE CENTRUM

9 paździer­ni­ka o 13:41 ·

Herzlich wil­ko­men alt Ka­towitz. Wy­budo­wali ludzie wielo­piętro­we domy.
Po­tem wy­budo­wali sze­rokie czar­ne i długie dro­gi. Ni­mi auto­busy wiozą marze­nia po sławę.
Cza­sem tyl­ko początko­wym i końco­wym przys­tankiem miłość.
Ludzie wsiadają i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 października 2017, 10:16

Anatomia

Szedłem kiedyś Mar­szałkow­ską w stronę uli­cy wy­loto­wej. Na drodze spot­kałem sta­ruszkę, która pod­pierała się czer­woną laską i co chwilę zer­kała w prawą stronę. Pod­szedłem do niej i za­pytałem ją o godzinę, gdyż [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 08:36

09.09.2017r.

Ty zde­cydo­wanie trud­niej , gorzej zno­sisz to rozłącze­nie. Bar­dziej oczy­wiście się Tobą za­mar­twiam. Mo­bili­zuje mnie to bar­dzo. Sta­ram się Ciebie po­cie­szyć, ale coś wątpię, żeby mi to po­cie­sza­nie wychodziło.

Włóczęga po ulicach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 08:01

nikt

mogę roz­po­ciąć się dowolnie
i z miej­sca
gdzie cze­kasz na mnie
lub gdzie zanikasz 

list
zebrał 2 fiszki • 11 października 2017, 15:11

08.09.2017r.

Pil­ch na­zywa czy­tanie książek ob­co­waniem z dob­rem wyższym, aczkol­wiek prak­tycznie do nicze­go nie przy­dat­nym, bo nie dają one żad­nej od­po­wie­dzi na od­wie­czne główne py­tania ludzkości. Kla­syfi­kuje pi­sarzy i czy­tel­ników. Zas­ta­nawiam się gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 11 października 2017, 09:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]