Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

05.10.2016r.

Wczo­raj by­liśmy na występie "Ka­bare­tu Młodych Panów". Dwie godzi­ny śmie­chu, a więc wieczór był zna­komi­ty. Le­piej się zno­si w ten sposób fa­talną po­godę, która od kil­ku dni po­lega na tym, że leje, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 października 2016, 14:06

#3 Początki stworzenia

Stworzyłem coś, żeby nie zos­tać z niczym. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 4 października 2016, 06:15

.....

Zaw­sze sta­rałam się być szcze­ra i lo­jal­na w sto­sun­ku do in­nych. Mówić to, co na prawdę myślę, bez względu na to czy była to bliższa czy dal­sza oso­ba dla mnie. Nie stawać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 3 października 2016, 19:58

Luty

Lu­ty. Naj­gor­szy dzień w ro­ku. Ból, niez­nośny ból, roz­ry­wający do gra­nic. Stało się. Krew. Po­ronienie. 6-8 tydzień. Za­walił się świat, za­padły war­tości, umarły marze­nia. Odeszła chęć do życia. Og­romny test dla bliskich, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 października 2016, 22:03

ludzkie piekło

Cza­sami zas­ta­nawiam się jak ludzie mogą spra­wiać so­bie ból? Jak moc­no może bo­leć? Cier­pię jak każdy ale jak cier­pi 10 ty­sięcy ludzi ogar­niętych np wojną ? Jak cier­pi umierający z głodu? Jak ludzie mogą tak krzyw­dzić in­nych kiedy mając ty­le wszys­cy mog­li by nie cier­pieć w ten sposób? ale czy wte­dy ludzkie piekło by się skończyło? ... 

dziennik • 2 października 2016, 21:43

'deszcz

Śniłeś mi się dzi­siaj. W końcu znów zaczy­nam śnić, a przy­naj­mniej pa­miętam sny.
Wróciłam w tam­te cza­sy, kiedy budziłam się przez ja­kiś koszmar. Kiedy Ciebie nie było wte­dy biegłam do ma­my, opowiadałam [...] — czytaj całość

dziennik • 1 października 2016, 23:02

List: Roztargnienie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz- „ Nie, że już nie, lecz niepos­kro­mienie i złośni­cy, na­wet w cu­kier­ko­wej wer­sji zacho­wać warto.”

A no.

Odtwórz

Ja­ko przywódczy­ni, te­go Nasze­go pierdolnika, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 1 października 2016, 21:51

Poradnik ZBycia #113

Klucz.
Po­siadacz owe­go przed­miotu ma możli­wość za­myka­nia oraz ot­wiera­nia zam­kniętych przes­trze­ni, a przez to po­niekąd także strzeżenia ich. Za­sada- ja za­mykam, ty (zam­ku) pil­nu­jesz. Tworzy to za­leżność, ona po­niekąd od­działuje na świado­mość, a [...] — czytaj całość

felieton • 30 września 2016, 06:09

Ich czworo

Ich czwo­ro (Dialog na­pisa­ny na zajęcia z dramy)

Młodzian: Mo­ja dro­ga, wyj­dziesz za mnie?
Star­sza córka: Wyjdę, ale z te­go ogrodu...
Młodzian: Ale jak?
Star­sza córka: To, co słyszałeś!
Młodzian: Jes­teś piękna jak kwiat róży.
Star­sza córka: Ty [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 września 2016, 21:05

W IMIĘ MIŁOŚCI

Os­tatnich wiele lat przeżyli w bar­dzo wiel­kim szczęściu z Fioną. Życie ma jed­nak tą właści­wość, że kończy się na ziemi w for­mie cieles­nej i ducho­wej, a po­tem po­noć jest je­go kon­ty­nuac­ja w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 września 2016, 09:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]

dzisiaj, 21:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st dom po­winien być jak [...]