Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7339 tekstów.

KRASNALE W BESKIDACH

Była 23. 30 Pi.Em, czy­li późny wieczór, a w za­sadzie noc - lu­to­wa noc. Po kąpieli ub­ra­li szlaf­ro­ki, umy­li zęby ko­lo­rową pastą z bar­dzo ko­lo­ro­we­go opa­ko­wa­nia, zna­ne­go kon­cer­nu che­miczne­go, co sa­mo w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 19 marca 2016, 11:27

14 marca 2014r.

Jest pięć po siódmej w po­nie­działek ra­no, a po­za tym jest czter­nasty mar­ca i to jest więc zi­ma. Jak rzad­ko os­tatnio o tym, że słońce wzeszło do­wie­działem się, bo je­go złocistą tarczę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 18 marca 2016, 06:51

Magia mija

Wi­tam Pana
Minęliśmy się bez słowa. Tyl­ko z de­likat­nym uśmie­chem.
Nie było tak jak w marze­niach. Nie było tak jak mi pan obiecy­wał. Był tyl­ko uśmiech.
Słowa wy­powiada­ne przez pańskie us­ta są niczym [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2016, 20:09

Ogłoszenie

Uwa­ga na jed­nym z por­ta­li społecznościowych będę opo­wiadała w cza­sie zap­rzeszłym o godzi­nie wiado­mej jak to ma­gis­ter od bez­pie­czeństwa pra­cy roz­bierał się do na­ga zaw­sze wte­dy kiedy go ziaren­ka pias­ku uwierały . Obec­ność do­wol­nie obo­wiązko­wa . 

pod­pi­sano Ma­nia Prześladowcza 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2016, 09:04

REKOLEKCJA DLA FEMINISTKI

Zas­ta­nawiam się po­ważnie kto jest większym złem na ziemi - is­lam­ski ter­ro­rys­ta czy fe­minis­tka - ot tak w wy­daniu fran­cuskim czy pol­skim z os­tatniej ma­nify. Myślę, że nikt uczci­wy nie pod­waża zasady, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2016, 06:47

* * *

I wte­dy, kiedy Cię zo­baczyłam, coś mnie pier­dolnęło. I tak już mi zos­tało, po lin­ce do Ciebie ciągnie. Jes­teś ce­lem mo­jego GPSu. A przy­naj­mniej Two­je usta. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2016, 06:40

Przygoda współczesnego Don Kichota

Słońce le­niwie wychy­lało się zza nieboskłonu, by już po chwi­li wy­pełnić mar­co­wy po­ranek swoimi ciepłymi pro­mieniami. Skow­ro­nek, który co ra­no budził mnie swoim de­likat­nym śpiewem, zer­wał się nag­le z gałęzi jabłon­ki. Szybko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 marca 2016, 19:51

16M^16

Dziś chcę Ci po­wie­dzieć: wra­caj skąd przyjechałeś. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2016, 08:15

Para Metro.

Opo­wiem wam dziś his­to­rię pew­nej pa­ry. Pa­ry dziw­nej, bo w za­sadzie parą niebędącej. Cho­ciaż parę ra­zy w parze ich widziałem.

Wszys­tko zaczęło się w naj­jaśniej­szym mieście nad­wiślańskiego kra­ju, to jest naszej ak­tual­nej stolicy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 marca 2016, 21:42

* * *

tańcz tańcz
póki sił masz w nogach
tańcz tańcz
żeby ludzki byt cię nie dołował
tańcz tańcz
w rytm swo­jej muzyki
tańcz tańcz
aż zagłuszysz swo­je wewnętrzne krzyki
tańcz tańcz
aż słoneczny przyj­dzie dzień
tańcz tańcz
aż pójdą so­bie tros­ki w cień
tańcz tańcz
niech ra­dość się ciebie kur­czo­wo trzyma
tańcz tańcz
a two­je zdro­wie się dłużej utrzyma


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 19:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]

dzisiaj, 15:19yestem sko­men­to­wał tek­st ktoś kiedyś porównał życie [...]

dzisiaj, 15:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st ktoś kiedyś porównał życie [...]

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]

dzisiaj, 15:13yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]

dzisiaj, 15:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]

dzisiaj, 15:00fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...co in­ne­go Pa­pież Po­lak, [...]

dzisiaj, 14:54yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą miłości jest liczba [...]