Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7239 tekstów.

strachliwość.

Co ja tu ro­bię.. ? To nie mo­je życie..
Nie, przes­tań. Sa­ma się w to wpa­kowałaś i te­raz mu­sisz dać so­bie radę z tym niewłaści­wym so­bie lo­sem. Ale na swój prze­cież się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 stycznia 2016, 19:41

* * *

Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...?
Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...? 

list
zebrał 1 fiszkę • 18 stycznia 2016, 12:50

* * *

Każda no­wa miłość, to ko­lej­ne sprze­dawa­nie cząstek siebie - prak­tycznie za drob­ne. Każde spot­ka­nie, dot­knięcie ręki, aż wreszcie seks i pos­to­sun­ko­we dialo­gi to je­den wiel­ki han­del or­ga­nami, Twoimi or­ga­nami. Od­da­jemy siebie z każdym od­dechem, ruchem, mgnieniem oka. Od­da­jemy, by po­tem się obudzić, że nie można odejść. Bo­wiem nie ma się już nic.
Na­wet siebie.
To obłęd tej up­ragnionej przez Nas miłości, wiesz !? 

dziennik • 18 stycznia 2016, 00:43

Do pana

Wi­tam Pana
Chciałabym się pa­na za­pytać, jak to jest ba­wić się moimi uczuciami?
Wchodzić bu­tami w życie i dep­tać naj­ważniej­sze wartości.
Spra­wić, że się człowiek przy­wiążę, a po­tem nożyca­mi ob­ciąć tą nić, która nas łączyła.
I być zim­nym.
Zim­nym jak lód.
Ja­kie to uczu­cie zos­ta­wić osobę krwa­wiącą na drodze zwa­nej życiem.
Jeśli chce pan wie­dzieć, chętnie wyjaśnię. 

list
zebrał 6 fiszek • 17 stycznia 2016, 17:59

List: O północy na północy.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, że tak lecz nie wiado­mo kiedy.

Ma­my już plus 30 ( nie o wiek chodzi), to su­per, lecz te następne minus [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 16:06

* * *

Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..?
NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej... 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 08:17

podwyższenie rejtingu

Dusza nie gi­nie na uchodźstwie dusza gi­nie w za­rod­ku , słowa­mi pe­dago­ga py­tając , czy to są pa­ni dzieci czy adop­to­wane , bo­wiem żad­ne dziec­ko choćby tyl­ko w pod­tekście retoryki [...] — czytaj całość

dziennik • 17 stycznia 2016, 08:12

* * *

Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności. 

dziennik
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2016, 20:07

Poradnik ZBycia #92

Sprawiedliwość.
To co pro­muje­my i cze­go się trzy­mamy ja­ko kraj, wspólno­ta, społeczeństwo. Wszys­cy jes­teśmy równi wo­bec pra­wa co znaczy, że zasługu­jemy na jed­na­kowe zacho­wanie wo­bec wszys­tkich nieza­leżnie od sta­tusu, majętności czy poglądów. Płacimy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2016, 16:57

Z cyklu LISTY DO M.

Dro­gi M. 
Tak, tak pos­ta­nowiłam, że na­dal będę do Ciebie wy­pisy­wała co u mnie...choć te­raz jes­teś dla mnie bar­dziej ob­cy niż kiedy­kol­wiek i zu­pełnie nie wiem, co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2016, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 13:08yestem sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

dzisiaj, 13:06yestem sko­men­to­wał tek­st sucho ty 

dzisiaj, 11:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zemsta nie mu­si być [...]

dzisiaj, 11:25minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ki dziw­ny smu­tek [...]

dzisiaj, 11:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zemsta nie mu­si być [...]

dzisiaj, 11:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ki dziw­ny smu­tek [...]

dzisiaj, 11:22minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ki dziw­ny smu­tek [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zemsta nie mu­si być [...]

dzisiaj, 11:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ki dziw­ny smu­tek [...]

dzisiaj, 11:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zemsta nie mu­si być [...]