Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7518 tekstów.

...

Słyszę tyl­ko tętniącą krew i bi­cie co­raz szyb­sze mo­jego ser­ca.. Emoc­je nie mają ujścia... w tym sta­nie mogę tyl­ko jed­no: kochać i kocham miłością szczerą pros­to z głębi ser­ca. Miłością naiwną , [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2016, 12:49

stacja ostatnia

Przy­byłam. Kochałam. Przegrałam.

zdążyłam nie na ten pociąg... 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 9 czerwca 2016, 12:27

09.06.2016r.

Wczo­raj zno­wu wy­piliśmy po­połud­niową kawę w og­rodzie i roz­ma­wialiśmy in­tensyw­nie o otaczającym nas świecie i o nas. Im­po­nujesz mi swoją uczci­wością i od­wagą w by­ciu uczci­wym wśród ludzi. Na pew­no za to [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 czerwca 2016, 07:58

08.06.2016r.

Lu­bię te nasze po­połud­niowe prze­siadówki w moc­no słonecznym zachod­nim og­rodzie, pełnym kwiatów, świego­tu ptaków, ziele­ni traw i liści drzew, kiedy tak fas­cy­nująco roz­ma­wiamy ze sobą, kiedy z lek­tu­ry cza­sopism, książek i poruszanych [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 czerwca 2016, 08:40

List do J. (1)

Pa­miętasz co mi po­wie­działeś pod­czas os­tatniej rozmowy?
Pop­ro­siłeś o dowód.
Dowód ja­ki nie istnieje,
bo ni­by jak miałabym udo­wod­nić miłość?

Prze­cież każdy czyn można zin­ter­pre­tować em­pa­tią, pożąda­niem, pragnieniem.

Nie wie­działam co mam po­wie­dzieć. Mil­czałam w najgorszy, [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 8 czerwca 2016, 07:24

Z PAMIĘTNIKA BUNTOWNIKA

Wycho­wywa­li mnie tak, jak ja sam te­go chciałem,
A może to ja ich wychowywałem?
I choćbym dzi­siaj marzył o pow­ro­cie do kąta za karę,
To nie mam już ni­kogo, kto chciałby mnie w nim postawić...

znajomemu 

dziennik
zebrał 8 fiszek • 8 czerwca 2016, 05:23

Adam

Poz­nałam go w 2005r. Był czte­ry la­ta star­szy ode mnie. Szyb­ko zna­leźliśmy wspólny język. Bar­dzo dob­rze się nam ze sobą roz­ma­wiało, by­liśmy do siebie niez­wykle po­dob­ni. Szyb­ko się zap­rzy­jaźni­liśmy. Lu­biliśmy spędzać ze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2016, 19:27

LIST DO PANA X

Pa­nie X!
Jeżeli w ja­kiś sposób zra­niłam pańskie uczu­cia, to proszę wie­dzieć, że nie zro­biłam te­go świadomie.
Jeśli Pan za­mie­rza się gniewać, to po­wiem, że mo­ja du­ma jest jak mo­ja wie­dza i nie poz­wo­li przep­raszać mi za coś, o czym nie mam pojęcia, pozdrawiam.

list
zebrał 3 fiszki • 7 czerwca 2016, 13:06

...

-ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz...
-... 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2016, 08:19

06.06.2016r.

Dziś dzień po­całun­ku. Pi­sałem, że po­całunek, to naj­ważniej­szy po­karm dla ducha, no i oczy­wis­tością jest, że to pod­sta­wowa pie­szczo­ta ciała. A to pro­wadzi do pros­te­go i naj­ważniej­sze­go wnios­ku, że is­tnieje tyl­ko życie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2016, 09:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 14:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Są ludzie przez którychna­wet [...]

dzisiaj, 14:42JaJo sko­men­to­wał tek­st Ce n'est pas un [...]

dzisiaj, 14:37Evulka sko­men­to­wał tek­st Dzieci za dużo od [...]

dzisiaj, 14:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jak ma­my być do­rośli, [...]

dzisiaj, 14:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

dzisiaj, 13:10natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Znów lek­ko niema Ślis­ki [...]

dzisiaj, 12:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dzieci za dużo od [...]

dzisiaj, 12:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2