Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

`teraz

Mam nadzieję, że kiedyś to się skończy. Mam nadzieję, że kiedyś poczuję się tu­taj tak bez­pie­cznie, że na sen nie będę mu­siała długo czekać.
 [...] — czytaj całość

dziennik • 22 lipca 2016, 00:57

* * *

Kiedy po­jawia się obojętność zaczy­na się etap za­wie­sze­nia myśli. Pus­tka i miej­sce, które nie sposób wy­pełnić. Obojętność jest li­nią łączącą miłość i niena­wiść. Cza­sem też prze­cina dro­gi tych uczuć, przechy­lając sza­le i [...] — czytaj całość

dziennik • 20 lipca 2016, 20:39

Poranek bez ciepłych bułek

Zno­wu wsta­je no­wy dzień. Słońce bez­li­tośnie prze­bija się przez nieumy­te ok­no i fiole­tową ro­letę. Spraw­dzam budzik. Zno­wu 7. Zno­wu no­wy dzień. A to Słońce śmieje mi się w twarz. Daw­no z nim [...] — czytaj całość

dziennik • 20 lipca 2016, 09:57

Jako i my odpuszczamy cz. I

Prze­cieram zmęczo­ne oczy, roz­ciągam zas­tałe mięśnie – ogółem sta­ram się nie odpłynąć w świat sen­nych marzeń jeszcze przez ja­kiś czas. Od kil­ku godzin siedzę w Ar­chi­wum Spraw Prze­daw­nionych grze­biąc w do­kumen­tach, aby [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 lipca 2016, 06:32

Było, ale się zmyło.

Jeszcze rano…
Było błogo,
bo pogoda,
bo ludzie,
bo świat cały.
I nagle…
Zmian nie lubię
i jes­tem przerażony.

Ko­zy hodować? 

dziennik • 19 lipca 2016, 13:32

* * *

Chciales wie­dziec jak wyg­la­daja mo­je no­ce i dni. To pos­luchaj.

Ja juz nie mam dni, a noc slu­zy te­mu,ze mys­le o To­bie mi­lion ra­zy czes­ciej i tes­knie co­raz moc­niej. To cho­re i [...] — czytaj całość

dziennik • 19 lipca 2016, 09:40

OPOWIADANIE SPOD ROZŁOŻYSTEJ LIPY

Jo­natan Fyr­fl wyszedł z kościoła i zas­ta­nawiał się ja­kie były dzi­siaj czy­tania i o czym było ka­zanie? Nie mógł się tej nie­dzieli skon­cen­tro­wać na niczym, raczej podzi­wiał więc ma­lowidła na skle­pieniach kościoła, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 lipca 2016, 08:53

Początek

Na­cis­kam klamkę i z tru­dem ot­wieram ma­syw­ne drzwi kościoła – je­dyne­go nie zniszczo­nego bu­dyn­ku w mieście. Wchodzę do świąty­ni, za­mykam za sobą, po czym moczę pal­ce w wodzie święco­nej, by dot­knąć nimi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 lipca 2016, 20:50

Idealna miłość

Bo w miłości nie chodzi o to, żeby dos­ko­nale się do­gady­wać być jak dwie krop­le wo­dy i spełniać wszys­tkie zachcian­ki dru­giej osoby.
Nie chodzi o to,żeby wasz związek był ideal­ny i nie było [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 17 lipca 2016, 21:20

2016-07-17

Wiem, że po­pełniłam wiele błędów. Z resztą my obo­je. Ale sta­ram się, choć wiem, że szansę na po­wodze­nie są mar­ne. Kocham Cię, mi­mo te­go, że Ty nie pa­miętasz o mnie, mi­mo złamanych [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 17 lipca 2016, 00:06
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]