Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7318 tekstów.

List: Po wystrzale.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, że niektórych plam nie da się zmyć lub sprać.

Jest 01.01.2008 roku.

Godzi­na mniej więcej 0:35.

Przy­jechała ka­ret­ka miała zab­rać Mar­ja­na najpierw [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2015, 15:32

23. 12. 20015 r.

Ciszę plącze wiatr
W zapętlo­nych z serc
Ra­zem do śmier­ci

Wczo­raj­sze przed­połud­nie było słoneczne i wiet­rzne, a tym sa­mym jed­nak wczo­raj ma znacze­nie dla dnia dzi­siej­sze­go, pot­ra­fi go zbu­do­wać i na­dać mu sens, ot choćby [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2015, 06:53

wracając do pana.

my jak za­gubione szcze­nięta, za­pomi­namy swych ras przy nodze pa­na. Do­piero sa­mot­ność przy­pomi­na nam nasze pochodze­nie, nasze na­tury, nasze skry­te cechy. Do­piero wte­dy zas­ta­nawiamy się dlacze­go przez cały ten czas nie mogliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 23 grudnia 2015, 03:31

Dziękuję

To nie będą jed­ne z naj­piękniej­szych świąt w moim życiu. Ale dzięki To­bie chcę przeżyć te oraz następne dni. Nie pa­miętam, kiedy os­tatni raz śmiałam się nap­rawdę, tak jak dziś. Nie wiem [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 22:41

W mojej rzeczywistości

Wychodzę z do­mu,wychodzę po długim le­tar­gu po głębo­kiej kon­fron­tacji (jed­nej z naj­cięższych)z moją od­wie­czną przy­jaciółką Dep­resją, mam je dwie na drugą wołają Ano­rek­sja cza­sami, rzadziej jed­nak wtrąca się trze­cia-Bu­limia nie prze­padam za [...] — czytaj całość

dziennik • 21 grudnia 2015, 22:21

Znieczulica

Wra­całam ze szkoły i zdarzyło się właśnie to. Nie spodziewałam się, że w drodze z wi­gilii kla­sowej może przyt­ra­fić mi się coś ta­kiego, lecz właśnie po wyjściu z te­go bu­dyn­ku spot­kałam kogoś, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 19:47

21.12.2015r.

Wiosen­ne słońce
Bry­lan­tem nurt strumienia
Grud­niowe psoty

Cza­sem przy­pat­ruję się różnym myślom, które w for­mie pi­sanej na­suwają się moim oczom,a tym sa­mym sam mogę so­bie po­myśleć różniście o tych myślach, których w for­mie pisanej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 08:24

Rozdając szczęście.

Zwykłe "dzień dob­ry" na po­wita­nie, uśmiech przy wejściu na ścianie.
Zwykłe "dziękuję", za spędzo­ny dzień i miłą at­mosferę, za wspar­cie i po­mocną dłoń.
Zwykłe " przep­raszam" w tłumie lub "ład­nie wyglądasz"
Zwyk­le nie do­ceniamy te­go co niez­wykle zwykłe.

Ma­gia świąt jest w nas i w tym co pros­te lecz piękne. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 grudnia 2015, 20:43

* * *

Ludzi wszędzie tłum
świąteczne zamieszanie
tyl­ko śniegu brak
Wszys­tkim Cy­tato­wiczom życzę We­sołych, Spo­koj­nych, Rodzin­nych Świąt Bożego Na­rodze­nia, a w nad­chodzącym 2016 ro­ku Szczęścia, Po­gody ducha i Po­zytyw­ne­go myśle­nia :)


Odtwórz  

dziennik
zebrał 7 fiszek • 20 grudnia 2015, 20:25

Życie Jezusowi oddać

Dlacze­go ludzie poświęcają czas, ry­zykują, próbują uz­dro­wić swo­je życie chodząc do wróżek, psycho­logów, le­karzy spec­ja­listów?
Dlacze­go boją się od­dać cho­ciaż 7 dni Je­zuso­wi na włas­ność? Tyl­ko 7 dni życia sak­ra­men­ta­mi... Chrys­tus nap­rawdę leczy, uz­dra­wia, prag­nie Two­jego zbawienia.

Odtwórz  

dziennik
zebrał 5 fiszek • 20 grudnia 2015, 16:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:35Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

dzisiaj, 02:33Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]

dzisiaj, 01:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Gdybym mógł być kwiatem, Chciałbym [...]

dzisiaj, 01:29Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Głupi nie ten co [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]

dzisiaj, 00:47Clyde sko­men­to­wał tek­st Nadzieja matką głupich. Mądrych wycho­wuje [...]

dzisiaj, 00:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

dzisiaj, 00:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

wczoraj, 23:36WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Mów ludziom, że ich [...]

wczoraj, 23:35Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?