Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7423 teksty.

Grzeszny Akt

Leży na łóżku, otu­lona sza­rym ko­cem wspom­nień. Wiosen­ne po­wiet­rze cha­ryz­ma­tycznie, po­witało pokój, w którym pa­nowała swois­ta ciem­ność, po­mimo słońca błądzące­go po na­gim niebie. Zam­knęła wyima­gino­waną skrzy­nię wspom­nień, by oszczędzić so­bie bólu emocjonalnego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 maja 2016, 21:20

Grzeszny Akt

Leży na łóżku, otu­lona sza­rym ko­cem wspom­nień. Wiosen­ne po­wiet­rze cha­ryz­ma­tycznie, po­witało pokój, w którym pa­nowała swois­ta ciem­ność, po­mimo słońca błądzące­go po na­gim niebie. Zam­knęła wyima­gino­waną skrzy­nię wspom­nień, by oszczędzić so­bie bólu emocjonalnego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 maja 2016, 21:20

POWRÓT MARZENKI

Właśnie z Niemiec wróciła Marzen­ka, mo­ja dob­ra ko­leżan­ka.Opieko­wała się star­szą pa­nią chorą na de­men­cję.Jechała tam z myślą, że pod­szli­fuje niemiec­ki.Kiedy ją za­pytałam jak tam niemiec­ki? zaf­ra­sowa­na spoj­rzała na mnie
- Wiesz, nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 7 maja 2016, 20:45

01 Maja 2016r.

Tak. Niech się święci pier­wszy ma­ja - święto ludzi pra­cy, bo trze­ba sta­le przy­pomi­nać, że normą jest ze stro­ny pra­codawców mo­bing, zas­trasza­nie, po­niżanie, wy­musza­nie, ośmie­sza­nie, niedo­cenianie, wyśmiewa­nie, niszcze­nie, a ze stro­ny pracobiorców [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2016, 09:15

List: „Kamienny las”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Po­dob­no było, tak jak było, lecz czerń w złotym połys­ku, naj­bar­dziej Ci sma­kował.

Dzień za dniem, zaczy­na się i dniem [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 19:49

FELIETON INSPIROWANY ŻEGNAJĄC SIĘ ZE ŚWITEM I CAŁĄ RESZTĄ POEZJI ALA DMUCHWACE LATAWCE WIATR I ANIOŁY

Piszę, aby Ci zet­rzeć biel­mo z oczu, a nie założyć opaskę z chmur. Od bu­jającej w obłokach naiw­ności wolę taką poezję, która rodzi bunt, kry­tycyzm i iro­niczny uśmiech - tak pi­sałem o [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 4 maja 2016, 09:52

30.04.2016r.

Ład­ny słoneczny dzień, pełen mniszków le­kar­skich, które swo­je kwiaty og­romny­mi i wy­pukłymi żółty­mi pa­raso­lami roz­chy­lają, aby jak naj­więcej wchłonąć pro­mieni słonecznych i być tym sa­mym jak naj­piękniej­szy­mi, i aby przy­leciało do nich [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2016, 08:25

Dzień z życia Trupa.

Ciem­no. Zim­no. Cisza i spokój.
W po­wiet­rzu uno­si się za­pach kwitnących bzów, zielo­ne alej­ki.
Ro­baki py­tają, ile jeszcze życia prze­de mną. Głod­ne. 
Sam chciałbym wie­dzieć, ile ra­zy na­leży um­rzeć, aby przes­tać żyć.
Umarłeś choćby raz? 

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 3 maja 2016, 21:15

Poradnik ZBycia #103

Starania.
Zaw­sze, czy też może.. zaz­wyczaj są one niesa­mowi­cie trud­ne, ciężkie do wy­kona­nia, męczące, upo­karzające? Prze­cież to od nich za­leży osiągnięty wynik!

Im bar­dziej człowiek się sta­ra tym pod bar­dziej stromą górę mu­si wejść, [...] — czytaj całość

felieton • 2 maja 2016, 21:52

Tytuł: nieznany

Fragment:

W naszych spoj­rze­niach nie było nic. Ani miłości, ani sym­pa­tii... Liczyło się tyl­ko to, jak bar­dzo nasze ciała są do­paso­wane do siebie. Z jaką wład­czością przej­mo­waliśmy kon­trolę nad tym, co działo się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 2 maja 2016, 10:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:46RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

wczoraj, 22:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 22:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]