Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7595 tekstów.

'poddaję się

Nie mu­siałam usłyszeć je­go głosu. Wys­tar­czyło, że na­pisał i cały świat jak­by roz­padł się na ka­wałki. Mo­je ser­ce za­biło jak­by moc­niej - przy­naj­mniej tak mi się wy­dawało. Czy­tałam je­go słowa i łzy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 lipca 2016, 00:27

* * *

Trzy­małaś mo­je ser­ce w klat­ce ucze­pionej do naszyj­ni­ka - choć miłość już daw­no gdzieś poszła.
Kar­miłaś go sta­rymi praw­da­mi bro­niąc no­wych uczuć - choć miłość gdzieś odchodziła.
Ale jest ok bo wiesz, pew­ne­go razu [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2016, 00:07

Ostatni list

Dro­gi pa­nie X
Pisząc ten list, łzy spływają mi po po­liczkach.
Gdzie jest ta nadzieja, która mnie podtrzymywała?
Wiaro gdzie jes­teś? Pow­tarzam w kółko to pytanie...
Jeszcze parę dni te­mu wszys­tko wy­dawało się być tak [...] — czytaj całość

list • 27 lipca 2016, 23:58

26.07.2016r.

Dzi­siaj Wiel­kie Święto - imieni­ny An­ny. Z tej okaz­ji jest bar­dzo słoneczny dzień i bar­dzo ra­dos­ny ja jes­tem. Z tej okaz­ji w pa­rafii jest od­pust i będzie w pew­nej ma­low­niczej kap­liczce koncelebra. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2016, 13:06

* * *

Bar­dzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie w sieci da­je wiele możli­wości. Jest nieoce­nionym źródłem in­formac­ji, roz­rywki i między­ludzkich kon­taktów. Pop­rzez sieć można się poz­nać, wy­mienić poglądy, zap­rzy­jaźnić. Dla wielu ludzi jest to je­dyne miejsce, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 17 fiszek • 25 lipca 2016, 13:31

multi w kulti

Ma­nipu­lac­ja niep­rze­budzo­nymi, ot­wiera lichwie wszys­tkie drogi
do za­dawa­nia bólu, oka­leczeń, nędzy i śmierci.
Wyślą cię na swoją wojnę, a na­wet do sa­mego diabła.
----------------------------
~Ba­ron Rothsild
,,Pozwólcie nam emi­tować i kon­tro­lować pieniądze na­rodu,
a wte­dy nie obchodzi
 [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2016, 13:27

25.07.2016r.

Tak. Dob­rze, że mi przy­pom­niałaś, iż żem w moim os­tatnim dzien­ni­ku nie wspom­niał o lub­czy­ku, który rośnie so­bie przy zachod­niej ścianie do­mu i tam na słońcu po­połud­niowym i w ciep­le noc­nych murów,to [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 25 lipca 2016, 10:24

dokąd zmierzasz Europo

hi­pote­za de­huma­nizac­ji
na pod­bu­dowie ko­lorów tęczy, żydow­skiego oj­ca chrzestnego
sek­sual­nej rewolucji


Zyg­munt /Shlo­mo/ Freud, gdy­by żył do dzi­siaj, ze swoją spuścizną ata­wis­tyczne­go ra­sis­ty, za­liczałby wszys­tkie pa­rady gejów, po­sie­dze­nia less, a pod płaszczy­kiem rze­komo me­dycznych i nauko­wych od­kryć, zro­bił ci dziecko.
Każde­go spro­wadzając do ro­li ka­napy, na po­hybel Chrześci­jaństwu i przeciwko
tra­dycyj­nym euro­pej­skim war­tościom, uni­ces­twiając wszelką moralność. 

felieton
zebrał 3 fiszki • 24 lipca 2016, 15:52

Poradnik ZBycia #106

Oczekiwanie.
Na­jogólniej rzecz uj­mując trud­na sztu­ka. W końcu kto lu­bi cze­kać w nies­kończo­ność na wyśnione marze­nia, swo­je praw­dzi­we życie? Nie da się wie­cznie mieć tyl­ko nadziei, w końcu do każde­go człowieka przychodzą wątpliwości, [...] — czytaj całość

felieton • 22 lipca 2016, 23:28

22.07.2016r.

Piątek, to dzień gos­po­dar­czy zde­cydo­wanie o bar­dzo na­piętym prog­ra­mie. Jes­tem w trak­cie sprząta­nia cha­ciszcza, a jeszcze przy­wiozą węgiel, a jeszcze na­da poob­ry­wać fa­solę i przerzedzić rzod­kięwkę. La­to jest dla og­ro­du, stąd też [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 22 lipca 2016, 13:13
Aktywność

dzisiaj, 01:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Myślę, więc jes­tem(Kar­tezjusz) Mam władzę, [...]

dzisiaj, 01:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Historia się toczy, cze­mu [...]

dzisiaj, 01:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st wskrzeszenie

dzisiaj, 01:09natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Współczesny Ju­dasz nie wyrzu­ca [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st Psychologia to je­den z [...]

dzisiaj, 00:40wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:09yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Myślę, więc jes­tem(Kar­tezjusz) Mam władzę, [...]