Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

***

RZECZ O PUSZCZA­NIU PA­WIA
TRZE­CIA ODSŁONA TRZE­CIEJ ODSŁONY

ZA Ja­kiś, ale dłuższy czas lej­di Glam­nis przy­wiozła pro­ku­ra­to­ra Wa­sa­ras. Ten po czter­dzies­to­let­ni fa­cet, jak zwyk­le pa­lił czer­wo­ne Mar­lbo­ro, których to wy­pa­lał do trzech paczek dzien­nie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 lutego 2017, 21:31

Obrazek

Mo­ment, w którym huk, wy­pełniający ci uszy od niemalże dwóch godzin, cichnie, za­miera z krótkim, po­jedyn­czym uderze­niem ser­ca… Mo­ment, w którym przechodzące obok ciebie oso­by – te zna­jome i nie zna­jome, te [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 lutego 2017, 23:04

* * *

RZECZ O PUSZCZA­NIU PAWIA
ODSŁONA DRU­GA ODSŁONY TRZECIEJ

Była wa­kacyj­na, skraj­nie upal­na nie­dziela. Po­woli wszys­cy usa­dowi­li się w blasza­nym i mor­der­czo dusznym żuku. Glam­nis i Kaw­dor w pier­wszej kla­sie, a dochodze­niowiec Ivan Jo­nikos i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 lutego 2017, 11:12

* * *

RZECZ O PUSZCZA­NIU PA­WIA ODSŁONA TRZECIA

As­pi­rant Spi­ros Ka­zan­tza­kis właśnie skończył roz­ma­wiać z osobą zgłaszającą wy­padek. Zgłaszający prze­kazał mu, że na autos­tradzie doszło dp ma­kab­ryczne­go zdarze­nia i stało się to na oczach zgłaszającego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 lutego 2017, 11:11

SPACER NAD SOŁĄ

Dob­rze, że auto­bus li­nii nu­mer pięć przy­jechał na przys­ta­nek pod urzędem gmi­ny i ban­kiem pun­ktual­nie, bo smród tam był ok­ropny. Ta­ki mdławy i in­tensyw­ny, że po­wodo­wał niepo­hamo­wany od­ruch wy­miot­ny. Bar­dzo często jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 lutego 2017, 09:00

* * *

Kocha­ny pa­nie X 
Po­win­nam już daw­no przes­tać pi­sać ty­le listów. Za­pom­nieć o To­bie. Od­pra­wić Ci pog­rzeb w mo­jej głowie i pożeg­nać się z żałobą za Tobą.
Ale to nie ta­kie pros­te, bo [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2017, 18:39

Luty

IZ­SZ, IZ, połama­ne kwiaty, jus­tIZ, Ba­nit­ka, (She)Blos­te­rio, Blos­te­rine, Psycho­pat­ka, Sick Girl, Sick IZ, Nieciep­li­wa, Nie, Sweet IZ, Słod­ka IZ­SZ.... Ile Znaj­dziesz Iro­nii, Ile Znaj­dziesz Praw­dy, Ile Znaj­dziesz Sar­kazmu, Ile jeszcze będzie imion? 

dziennik • 4 lutego 2017, 00:43

dziś tutaj.

Jeśli tak jest, jeśli kłam­stwo nap­rawdę umiera gdy rodzi się praw­da to jes­teśmy ura­towa­ni. Ty i ja. Jeśli szcze­rość zwy­cięża to jes­teśmy my.
Chciałam wie­dzieć wszys­tko. Chciałam po­wie­dzieć ty­le, że nie potrafię [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2017, 21:55

Życie codzienne....

Każde­go dnia budzi­my i próbu­jemy nap­ra­wić swo­je życie.... 

felieton
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2017, 18:45

Cofnąć czas i przed siebie gnać...

I ko­lej­ne 2 la­ta zmar­no­wane. 2 la­ta pełne bólu,niepew­ności oraz roz­cza­rowań. By­wały jed­nak mo­men­ty gdy do­tykało mnie to szczęście. Jed­nak było to tak zni­kome że pra­wie nieod­czu­wal­ne. Po 2 la­tach znów uwolniłam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 lutego 2017, 11:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]