Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8134 teksty.

Kanapka ze smalcem

Z czym Ci się, To­maszu, ko­jarzy bieda?
Bieda ko­jarzy mi się z ta­kim zielo­nym dy­wanem z dzieciństwa, gdzie ska­kały pchły (trzy­maliśmy zwierzęta do­mowe w do­mu). Zaw­sze ska­kały na nas i gryzły nogi.
Bieda kojarzy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 31 marca 2017, 19:12

* * *

No­we spoj­rze­nie. Może nie no­we...źle to naz­wałam. Pod­czyszczo­ne. Tak , to zde­cydo­wanie le­piej pa­suje. Zacznę więc od no­wa. Mam pod­czyszczo­ne spoj­rze­nie na świat, na ludzi. Tyl­ko siebie pos­trze­gam bar­dziej kry­tycznie.
Zmieniło się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 31 marca 2017, 17:57

31.03.2017r.

Poszu­kuje­my sta­le piękne­go i mądre­go słowa, ta­kiegoż ob­ra­zu i ta­kowej mu­zyki, to też po­wodo­wani ty­mi pot­rze­bami po­jecha­liśmy wczo­raj do jed­ne­go z bar­dziej zna­nych kin stu­dyj­nych w Pol­sce na film "Pa­sażero­wie" Mor­te­na Tylduma, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2017, 10:46

Wizawi

[...] Stała tam pod starą to­polą trzy­mając w dłoni pa­pieros tak jak­by po­zowała do New Ti­mes'a w cieniu te­go upal­ne­go po­połud­nia, nie wyglądała jak­by była stąd - o nie - Była inna, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 31 marca 2017, 02:22

Nieoczekiwana Zmiana

Po­dob­no każdy człowiek ma ok­reśloną liczbę uderzeń ser­ca w swoim burzli­wym i chaotycznym życiu, choć mało osób zda­je so­bie z te­go sprawe.

- Czte­ry Bi­liony - Ty­le właśnie liczył so­bie mój limit.

Szyb­ki życiorys [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 30 marca 2017, 21:26

To tylko koniec świata - recenzja filmu

Xa­vier Do­lan - ka­nadyj­ski reżyser fil­mo­wy ma do­piero 28 lat i jest ulu­bieńcem sa­lonów fil­mo­wych w Euro­pie, a zwłaszcza śro­dowis­ka związa­nego z fes­ti­walem w Caen, gdzie je­go fil­my są od lat promowane [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 marca 2017, 07:58

Nadzieja

Ku­ry gda­kały, bo się ważne rzeczy działy. Na­wysi­lały się ptaszys­ka, bo ich pan, zwa­ny An­drze­jem, uz­bierał jaj­ka, świeżo przez nie zniesione. Miał jechać do wiel­kiego mias­ta, aby je sprze­dać. Ku­ry nios­ki były [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 marca 2017, 18:45

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2017, 10:22

NAUCZYCIELKA 2

Życie spra­wia, że po­woli staję się mo­note­matyczny w swoich fe­lieto­nach. Nies­te­ty nau­czy­cielom nie od­puszczę wszel­kim na­wet na włos, bo ta­cy będą Po­lacy ja­kie ich w szko­le wycho­wanie i nau­cza­nie. Ten te­mat dojrzewał [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 09:47

Pojedziemy razem...

Przy­jacielu
Życie jest zbyt krótkie, żeby zmar­no­wać je na ma­rudze­niu.
Życie to niez­wykła przy­goda, która na­syco­na jest wielo­ma niespodziankami.
Mówiłeś, że możemy się gdzieś ra­zem wyb­rać po­jechać da­leko, da­leko stąd... Jes­tem chętna tylko [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2017, 21:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:43fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte ósme

dzisiaj, 21:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:57AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:38Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 20:33Naja do­dał no­wy tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]