Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7225 tekstów.

Ulicami miasta..

Chciałabym iść te­raz z Tobą uli­cami te­go mias­ta. Pat­rzeć w niebo i podzi­wiać spa­dające śnieżyn­ki.
Jak dzieci łapać je na języ­ki i jeść. Mieć we włosach płat­ki śniegu, które tańcząc zaplątały nam się we włosy.. Podzi­wiać piękno zi­my i nie zważać uwa­gi na mróz, ale og­rze­wać się nawza­jem..
Chciał;aby w tą zimę czuć zim­no tyl­ko w rękach, ale już nie na sercu.. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2016, 19:51

Bądź szczęściem

Jes­teś opoką. Bu­dujesz swój dom, cegła, po ceg­le. Każda jest ciężka, cięższa od ciebie. Ko­lej­ne co­raz cięższe. No ciężko ci, bo prze­cież nie lek­ko. Bu­dujesz dom, chro­nisz ją, je­go, dbasz o dzieci. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2016, 10:26

psychofazologia-konto usunięte, czego się wszak spodziewałem

(wsta­wiam ten tek­st, bo chciałem go sko­men­to­wać. ro­zumiem po­wody dla których zos­tał usu­nięty przez auto­ra. gdy człowiek oka­zuje swoją je­dyną prawdę, a świat na nie nie pat­rzy (w tym przy­pad­ku nie komentuje), [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 39 fiszek • 6 stycznia 2016, 05:03

Już nie potrafię

Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2016, 12:24

Co to miłość?

Wi­tam Pa­na..
Zas­ta­nawiam się często czy wie pan co to praw­dzi­wa miłość... Przyśpie­szo­ne bi­cie ser­ca, mo­tyle w brzuchu czy ru­mieńce..
Czy to może oz­naczać praw­dziwą miłość?
Każde­go dnia człowiek zas­ta­nawia się czy [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 4 stycznia 2016, 23:51

Ave Maria

Niebo chy­ba nie mogło być tam­tej no­cy bar­dziej gwiaździste.

Czułam i słyszałam wszys­tko wyjątko­wo wy­raźnie. Chłód ka­mienia, na którym sie­działam, ciepło roz­grza­nego przez moją dłoń te­lefo­nu, leżące­go w kie­sze­ni, bzycze­nie świet­lików, tańczących na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 stycznia 2016, 22:22

O innych w rozmowie

Często jes­teśmy świad­ka­mi spot­ka­nia dwóch różnych światów, in­nych ga­lak­tyk. Siada­my nap­rze­ciw rozmówcy i pat­rzy­my mu w oczy. A tam... żad­ne­go skraw­ka po­dobieństwa, nic. Co po­wie­dzieć, jak zacząć? Coś wreszcie wy­dusza­my. Wol­no, tak, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 4 stycznia 2016, 19:02

02*01*16

W końcu ją nad­gryzłam. Bo o całko­witym roz­pozna­niu, mo­wy tu być nie mogło. Ludzie z za­sady są skom­pli­kowa­ni, ale cza­sami tra­fia się egzem­plarz nad wy­raz popląta­ny. Ta­kiego roz­szyf­ro­wywać można la­tami, a nadal [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 stycznia 2016, 09:47

XXXX

Byłam mężczyzną mie­szkającym w nad­mor­skiej wios­ce.
Widziałam tonących ludzi, którzy łama­li so­bie paz­nokcie chcąc wspiąć się na skalną półkę. Widziałam ich. Słyszałam krzy­ki. Mo­je ciało było sma­gane lo­dowa­tym wiat­rem. Byłam po­nad ni­mi.
Chciałam pomóc tonące­mu dziec­ku o brązo­wych oczach... nies­te­ty ja­kaś siła trzy­mała mnie w żelaz­nym uścisku.
Wszędzie krew, krzyk i ból... A po­tem wo­da. Słona wo­da we mnie. Stro­my brzeg. Skały. Płacz.

Aż wreszcie pustka. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2016, 15:37

Morderca Aniołów - III

Cześć dru­ga, bo cza­sem pot­rze­buje­my nienawidzić

TABB - Możesz wszystko
Na sza­rym niebie rozpędź chmu­ry złe,
Bez strachu bieg­nij w let­ni deszcz.
Naucz się u in­nych budzić śmiech,
Od­wa­ga prze­cież to nie grzech.


Święty spokój tra­fił szlak leśny [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 stycznia 2016, 00:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 20:25onejka sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 20:25yestem sko­men­to­wał tek­st BINARIA jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me [...]

dzisiaj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 20:15onejka sko­men­to­wał tek­st BINARIA jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me [...]

dzisiaj, 20:12M44G sko­men­to­wał tek­st Zagubiony

dzisiaj, 20:09Cris sko­men­to­wał tek­st Zagubiony

dzisiaj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st niby słowa nie pieniądz, [...]

dzisiaj, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie przes­tają cier­pieć, [...]

dzisiaj, 20:00onejka sko­men­to­wał tek­st niby słowa nie pieniądz, [...]

dzisiaj, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie; ludzie puści, to [...]