Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7555 tekstów.

Poradnik ZBycia #105

Wymogi.
Głównie to widzi­my pat­rząc na swo­je życie. Ciągle ktoś coś od nas chce i do­piero po uzys­ka­niu korzyści z nas może zaofe­rować ochłap z lep­szych ka­wałków, których smak już mu się znudził [...] — czytaj całość

felieton • 4 lipca 2016, 21:21

30.06.2016r.cz.2

Kil­ka kroków da­lej i po­let­ko psze­nicy ja­rej, z nad której wy­ras­tają kępy większe­go pszenżyta, a za­raz zno­wu in­ny frag­ment te­go roz­drob­nienia gruntów - ko­lej­ny pros­tokąt dziczy z wszel­ki­mi możli­wymi tra­wami i wszelkimi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 lipca 2016, 08:08

Narkotyk

Uza­leżniłam się.
Bez Two­jego uśmie­chu świat wy­daje się szary.
Śmiech był jak daw­ka sub­stan­cji dzięki, której mogłam nor­malnie funkcjonować.
Da­wałeś mi światło, które po­wodo­wało, że roz­kwi­tałam każde­go dnia.
Twój głos to naj­piękniej­sza me­lodia jaką da­no mi usłyszeć.
Jak nar­ko­man­ka zro­biłabym tak wiele.
Tak wiele, żeby móc tyl­ko na no­wo być blis­ko Ciebie.
Pot­rze­buję Cię. 

list
zebrał 1 fiszkę • 4 lipca 2016, 01:30

Rozmowy

Jechałam auto­busem przez mias­to. Usiadł koło mnie sta­ruszek. Zaczął ze mną roz­mowę. Prze­jeżdżaliśmy obok su­per­marke­tu. Sta­ruszek po­wie­dział, że nie ma już ho­telu Pros­na, który stał kiedyś na miej­scu mar­ke­tu. Rzeczy­wiście ho­tel został [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 lipca 2016, 17:36

'Nie wiem

Jes­tem zmęczo­na. Mam do­syć ciągłych wy­jazdów. Bra­kuję mi chwi­li by po­myśleć. Chciałabym so­bie coś poukładać. Chcę po pros­tu do­wie­dzieć się cze­go chce. Chciałbym cho­ciaż na ja­kiś czas po­być sa­ma całkiem sa­ma. Tęsknię [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2016, 17:11

30.06.2016r.

Wczo­raj za­raz po połud­niu poszedłem so­bie w kierun­ku po­toku Glin­ny i wzniesienia Dzielec, na poszu­kiwa­nie lip z których mógłbym ur­wać sto­sow­ne kwiaty i liście na sok. Oczy­wiście byłem też cieka­wy jak wyglądają [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2016, 08:06

* * *

Miałam sen.
Po­jawiłeś się i za­raz po­tem uderzyło mnie og­romne zniecier­pli­wienie. Ta­kie które os­tatnio niemalże w każdej chwi­li to­warzyszy mi na co dzień. Po­zawer­balne po­nag­le­nie. Nie wiem skąd we mnie się bie­rze ten [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 29 czerwca 2016, 18:35

* * *

Dro­gi niez­na­jomy mi jeszcze przy­jacielu
Obiecałam so­bie, że daję so­bie spokój z miłością, bo nie jest ona dla mnie łas­ka­wa. Mi­ja mnie i uśmie­cha się ironicznie.
Chciałabym przeżyć z Tobą tak wiele. W [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 29 czerwca 2016, 14:50

List: Pięć złotych na odsłuchach.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś: „Tak.”

Od cza­su do cza­su ko­bieta mu­si wysłać fa­ceta na za­kupy sa­modziel­nie.
Tak samodzielnie.
W mias­to do skle­pu czy też marketu, [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 29 czerwca 2016, 13:43

List do Mistrza (3)

Gdy miałam piętnaście lat zas­ta­na­wiałam się nad wy­bo­rem stu­diów: Me­dy­cy­na, pra­wo, bib­lis­ty­ka? W przyszłości wyb­rałam jed­nak przed­siębior­czość. Nie wie­działam zu­pełnie co zro­bić z tak roz­bieżny­mi prag­nieniami. Naj­chętniej byłaby wszys­tkim. Każde­go dnia, w [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 27 czerwca 2016, 13:02
Aktywność

dzisiaj, 05:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

dzisiaj, 05:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przebudzenie

dzisiaj, 04:31JaJo sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 00:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy ko­bieta wy­ciąga do [...]

dzisiaj, 00:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 00:16Salomon sko­men­to­wał tek­st Najwięcej do po­wie­dze­nia ma [...]

dzisiaj, 00:09Pardon sko­men­to­wał tek­st Uśmiech skry­wa się po [...]

dzisiaj, 00:02Salomon sko­men­to­wał tek­st - Kim chciałbyś zos­tać [...]

wczoraj, 23:26Cykam sko­men­to­wał tek­st Podejrzane wnios­ki, to na­dal [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Bajka o chwi­li słabości [...]