Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

Bajka o odwadze Lenina

Dro­gie dzieci! Z pew­nością w szko­le wśród młodzieży, może na wet wśród waszych naj­bliższych ko­legów ko­goś naz­wa­no tchórzem. A może wy sa­mi zos­ta­liście tak niesłusznie naz­wa­ni? Na pew­no czu­liście się z tym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 grudnia 2016, 13:50

21.12.2016r.

Piękną jest ta śro­da. Słońce jest ta­kie in­tensyw­ne, a w po­koju, za moimi ple­cami stoi wiel­ka choin­ka i da­je ta­ki in­tensyw­ny za­pach, że czu­je się jak­bym był w świer­czy­nie. Prze­de mną jeszcze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 grudnia 2016, 11:31

Baka o Leninie i zazdrości.

Dro­gie dzieci...
Z pew­nością dob­rze wiecie, że zaz­drość nie jest niczym dob­rym. Wyob­raźcie so­bie sy­tuację, że przez ko­min do wasze­go do­mu wszedł Mi­kołaj i dał wam lap­to­pa. Ale do drzwi wasze­go ko­legi zapukał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 grudnia 2016, 10:36

SPACER

Wyb­ra­li się na codzien­ny spa­cer po wios­ce. Zaczy­nali jak zwyk­le na początku alei pełnej mod­rze­wi i dojdą hen - aż do alei li­powej. Był jak co dzień bar­dzo już zaawan­so­wany wieczór, ciepły [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 grudnia 2016, 16:00

Bajka o tym jak Lenin niczego nie zapominał.

Dro­gie dzieci!
Z pew­nością wa­si rodzi­ce niejed­nokrot­nie przy­pomi­nali wam o czymś ważnym. A to nie za­pom­nijcie od­ro­bić lek­cji, a to pa­miętaj­cie o zab­ra­niu śniada­nia do szkoły. Niejed­nokrot­nie za­pomi­nacie o czymś a wa­si rodzice [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 grudnia 2016, 12:50

19.12.2016r.

Po­nie­działek bieli się jas­nością słońca, śniegu i mgły. Ob­fi­tość mgły, a słońca i śniegu póki co niewiele, ale star­czy te­go os­tatniego na białe święta, no chy­ba że słońce zechce dać z siebie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 grudnia 2016, 10:26

Bieg i postój

Można po­wie­dzieć, że się wszys­tko us­po­koiło, wy­ciszyło. Zniknęło z mo­jego życia wiele osób. Czu­je, że zos­tałam kom­plet­nie sa­ma i nie wiem jak z te­go wyb­rnąć. Nie lu­bię ludzi, tłoku i hałasu, z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2016, 20:58

To tylko ja.

Na­wet jeśli jeszcze nie jes­tem za­dowo­lona ze swo­jego życia, to nie znaczy że nie będę. Zro­zumiałam przy­naj­mniej, że nie chodzi o po­siada­nie cze­gokol­wiek lub ko­gokol­wiek.
Chodzi o małe chwi­le, kiedy prze­bieram się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2016, 17:11

* * *

Miesiąc miodo­wy to przeżytek, który trąca stęchlizną a im młod­si tym bar­dziej w niego wierzą że w je­go cza­sie dni będą słod­kie a po­tem wszys­tko się zmieni i żeby było co wspominać [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 grudnia 2016, 12:41

16.12.2016r.

Jeszcze nie wzeszło słońce. Dzi­siaj łuna budzące­go się dnia, nad góra­mi miała naj­pierw ko­lor po­marańczo­wy, żeby po kil­ku­nas­tu mi­nutach przejść w róż, który na ra­zie pa­nuje na wschodzie. Żad­nych odgłosów ptaków, tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2016, 11:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***