Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

23.08.2016r.

Dzi­siej­szy po­ranek, to było praw­dzi­we zwias­to­wanie je­sieni. Mo­ja miej­sco­wość prze­nik­nięta całko­wicie jed­nym gęstym tu­manem mgły. Nie wi­dać naj­bliższych do­mos­tw i og­rodów przy nich, i ten wil­gotny bar­dzo chłód osiadający na ub­ra­niu i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2016, 11:50

Czemu tak się śpieszysz czasie?

Czas bieg­nie co raz szyb­ciej, co raz bar­dziej na­biera tępa. Gdzie tak pędzi? Nie wiado­mo. Może już chce się skończyć dla­tego tak przyśpie­sza. Człowiek nie ma na nic cza­su, gdzieś mu to [...] — czytaj całość

felieton • 23 sierpnia 2016, 11:09

Poradnik ZBycia #110

Kobieta.
Można po­wie­dzieć os­tatnie Boże stworze­nie ożywione z męskiego ciała. Śmiało więc wy­suwają się wnios­ki, że coś z nich ma­my. Czy też może byśmy chciały?

Ko­biety są z We­nus, a mężczyźni z Mar­sa. Lubimy [...] — czytaj całość

felieton • 21 sierpnia 2016, 16:36

Kręgi na wodzie

"Zbiegać za jed­nym klej­no­tem pustynie,
Iść w toń za perłą o cu­du urodzie,
Ażeby po nas zos­tały jedynie
Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie." L.Staff, Kochać i tracić


Spa­cerując brze­giem opus­toszałej plaży ocieram się o [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 19 sierpnia 2016, 08:15

19.08.2016r.

Szczęście jest moim zda­niem pros­te. Wys­tar­czy budzić się każde­go ran­ka w ra­mionach ukocha­nej ko­biety, a po­tem wys­tar­czy uśmie­chnąć się do życia, po­wie­dzieć mu tak i krótko po­mod­lić się w in­ten­cji ludzi. Łatwiej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2016, 07:57

'Życie

Często zas­ta­nawiałam się nad de­finicją słowa "prob­lem". Kwes­tia te­go, że dla każde­go z osob­na będzie to in­na de­finic­ja. Tak sa­mo jak każdy przechodzi w życiu swój mały ko­niec świata. Myśląc in­tensyw­nie o [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2016, 00:32

Poradnik ZBycia #109

Podróż.
Coś o czym marzy prak­tycznie każdy z nas nieza­leżnie od wieku, płci, ulu­bione­go ko­loru czy zwierzątka. Prag­niemy poszerzać swo­je ho­ryzon­ty, wyjść po­za otar­te szla­ki, ot­worzyć się na ludzi. Chce­my do­gady­wać się z [...] — czytaj całość

felieton • 18 sierpnia 2016, 22:56

List: Odwiedziny.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wie­działaś: „Trze­ba znów oba­dać os­tre kan­ty okręgów.”

Pa­ni od kur­czaków, bez zmian, ta dru­ga Pa­ni znikła i nie wra­ca, ale ta pierwsza [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2016, 17:42

Wahanie

„Mil­czy. Poczuła, jak bar­dzo zbliżyły się do siebie mean­drujące rze­ki naszych istnień.
Po­za tłumioną te­raz ra­dością przez coś niewy­raźne­go, leżące­go jak­by za mgłą ocze­kiwa­nia, przytłacza ją ja­kiś nieok­reślo­ny ciężar.
Chciałaby cofnąć dłoń, lecz nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 18 sierpnia 2016, 15:34

17.08.2016r.

Do­piero te­raz przez chmu­ry prze­biło się słońce. Po­ranek był bar­dzo po­nury i deszczo­wy. Na tym deszczu zys­kały je­dynie trąbko­wate kwiaty mi­linu, które pną się po połud­niowej ścianie do­mu od bal­ko­nu do balkonu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2016, 12:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł