Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7266 tekstów.

Dziękuje.

Dro­gi Boże
Dzięku­je.
Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie.
Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś.
Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała.
Dziękuję za wszys­tko.
Two­ja córka. 

list
zebrał 2 fiszki • 29 listopada 2015, 23:29

Magia świąt.

Zi­ma zaw­sze wy­dawała mi się ro­man­tyczna. Zaczer­wienione po­liczki, wiel­kie kub­ki her­ba­ty trzy­mane w obu rączkach żeby je og­rzać, ciepłe wełniane swet­ry, spa­cery wśród wszecho­gar­niającej bieli, wi­gilia, pre­zen­ty, lam­pki, choin­ki w ok­nach to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 29 listopada 2015, 02:23

bezsennie

Bez­senność nie ma w so­bie lo­giki... Bez­myślnie ga­pi się w ja­kiś se­rial... wy­pija ko­lej­ne­go drin­ka, wy­pala ko­lej­ne­go pa­pierocha... może ko­lej­nej wódce uśnie... Uda­je się!!! Na 30 min. Budzi się, ze strachem jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 29 listopada 2015, 00:03

startuje

A jed­nak są miej­sca gdzie nie tyl­ko do szuf­la­dy... nie tyl­ko gru­by zeszyt... przyszedł ta­ki czas, w którym trze­ba zacząć... nie od no­wa bo prze­cież cześć życia już uciekła ale inaczej, małymi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2015, 23:26

* * *

Zi­ma nadeszła
dzień krótki, trochę senny
śnieżno­biały sen


Odtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 28 listopada 2015, 20:20

* * *

Cza­sami mi się wy­daje, że mogę bez niego is­tnieć. Że wca­le o tym nie myślę i nicze­go mi nie bra­kuje. I że to wca­le nie jest is­tnienie połowiczne, niepełne, wyb­ra­kowa­ne jak popsuty [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2015, 12:30

Zaufanie?

Kiedyś myślałam, że nig­dy się na To­bie na za­wiodę. Jeszcze wczo­raj byłaś jedną z naj­bliższych osób w moim życiu... byłaś jedną z pier­wszych osób do których szłam po po­moc, ufałam Ci chwilami [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2015, 21:12

Hemoglobina

"...cząc się z tle­nem tworzy ok­sy­hemog­lo­binę, która ma jaśniej­szą barwę. Dla­tego właśnie krew tętnicza jest... jaśniej­sza" - zakładając nit­ry­lowe ręka­wiczki stanął w pół kro­ku zas­ta­nawiając się nad swoją niez­dolnością zna­lezienia za­mien­ni­ka dla [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 27 listopada 2015, 20:43

Łamanie dekalogu po roztoczańsku

Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę .

z se­rii ad­wento­wa okrasa 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2015, 17:01

Teoria doboru nienaturalnego

Mam to do siebie, że pew­ne kwes­tie mnie drażnią. Pew­nie większość ludzi ma to sa­mo do siebie. A że nie wyróżniam się zbyt­nio z tej większości, to ta­ka na przykład teoria doboru [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 27 listopada 2015, 14:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 04:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Gdy już wszys­tko wiesz [...]

dzisiaj, 03:00one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdyby jaj­ko widziało przez [...]

dzisiaj, 02:42one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 02:30Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st 1.3.8.  

dzisiaj, 01:50Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st życie to cho­roba, ale [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Historię można pi­sać al­bo [...]

dzisiaj, 01:45skorek sko­men­to­wał tek­st Gdyby widzieć da­lej – [...]

dzisiaj, 01:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Numer bu­ta nie świad­czy [...]

dzisiaj, 01:33Krisso sko­men­to­wał tek­st Jest noc...słyszę jak od­dycha [...]

dzisiaj, 01:32Krisso sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie