Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7893 teksty.

22.11.2016r.

Nie jes­tem fi­lozo­fem, a wo­da dla mnie to bar­dzo pros­te H2O. Więc prieżdie wsiewo eta ka­wa, bez której aro­matu i sma­ku - mam wrażenie - mój żywot nie byłby pełny, po­mimo kochania [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2016, 10:50

Każdy początek pięknym jest

Naj­piękniej­sze są początki. Kiedy człowiek człowieka jest cieka­wy, kiedy to sta­ra się on naj­lep­szą stronę siebie po­kazać. Naj­lep­sze są pier­wsze niepew­ne dot­knięcia, de­likat­ne muśnięcia ust, tak żeby nie przes­traszyć, tak żeby było ta­jem­niczo, żeby zachęcić do ok­ry­wania siebie nawza­jem. Pięknie jest też nie widzieć nicze­go prócz tych oczu zielo­no-niebies­kich. Naj­piękniej­sza jest początko­wa niepew­ność a później, później cza­sem nie ma już nic.. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2016, 19:16

20.11.2016 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Wczo­raj­szy dzień to os­tatnia nie­dziela ro­ku li­tur­giczne­go, w której ob­chodzi się Uroczys­tość Chrys­tu­sa Króla Wszechświata. Uświado­miłem so­bie, że wszys­tko co is­tnieje, co mnie otacza a także ja sam zmie­rzam do te­go, Który [...] — czytaj całość

dziennik • 21 listopada 2016, 18:16

19.11.2016 r.

Te­go dnia wspo­mina­liśmy w Kościele bł. Sa­lomeę - księżną, która porzu­ciła, życie w prze­pychu i zaszczy­tach a poświęciła się pra­cy na rzecz bliźnich, a zwłaszcza tych, którzy by­li chorzy, cier­piący i biedni. [...] — czytaj całość

dziennik • 21 listopada 2016, 17:54

ROTA : Salceson

To był piękny lis­to­pado­wy po­ranek. Na po­lu było 9 stop­ni Cel­sjusza i świeciło słońce. Owo­ce ka­liny is­krzyły czer­wo­nością w moc­nych i ra­dos­nych słonecznych płomieniach. Stał na bal­ko­nie i sta­rał się oce­nić, czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 listopada 2016, 08:30

On/Ona/Ono - coś, co pokolorowało mój szary świat

Za zasłoną dos­trzec można, choć jest brud­na i ciemna,
że świat budzi się do życia, słońce po­woli wschodzi,
znad ho­ryzon­tu do­biega de­likat­ne światło i wpa­da przez zasłonięte okno,
czy te­go chcę czy nie chcę - [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 listopada 2016, 15:33

ona

Tyl­ko ona spra­wia, że się siebie nie wstydzę,
że jes­tem sobą i że jes­tem z siebie za­dowo­lona.
Przy niej nie bałam się po­kazać mo­jej praw­dzi­wej twarzy,
dzięki te­mu czuję się ta­ka wol­na.
Pokazała [...] — czytaj całość

dziennik • 20 listopada 2016, 14:35

* * *

Ro­bienie cze­goś na os­tat­nią chwilę nie jest dob­re. To prze­jaw nie­chluj­stwa al­bo me­ga­lo­ma­nia lub połącze­nia tych dwóch rzeczy. Lost wszys­tko odkładał na po­tem, jak te książki z le­wej na prawą. Ze stoic­kim [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 listopada 2016, 18:15

wiara

To wca­le nie jest głupie cze­kać na miłość jak z bajki,
bo jeśli się bar­dzo moc­no wie­rzy, że ta­ka się przydarzy,
to się przydarzy.
Wiem, że wiara może zdziałać cuda. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2016, 12:17

'Ty

To, że jes­teś sa­ma nie znaczy że będzie tak cały czas. To znaczy, że te­raz świat jest twój tyl­ko twój. To znaczy, że te­raz to jest twój czas kiedy mu­sisz poz­bierać wszystkie [...] — czytaj całość

dziennik • 19 listopada 2016, 11:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:54$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st R.I.P.  

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:51$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 17:51Eazy sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]

dzisiaj, 17:48Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć, a [...]

dzisiaj, 17:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 17:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:42eskimo sko­men­to­wał tek­st jeżeli ktoś nie chce [...]