Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8249 tekstów.

23.11.2016r.

Wczo­raj tem­pe­ratu­ra doszła do siedem­nastu stop­ni Cel­sjusza, a dzi­siaj w połud­nie wy­nosi dziesięć stop­ni. Jest ciepło i bar­dzo słonecznie, a z połud­nia wieje dość sil­ny hal­ny. Wielu mie­szkańców wsi wy­korzys­tu­je tę dobrą [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2016, 13:31

Z serca do tego właściwego serca

Kocha­ny pa­nie X 
Os­tatnio każdy szu­ka we mnie do­rad­cy, zwie­rza się ze swoich miłos­nych roz­te­rek, a ja słucham, do­radzam cho­ciaż o miłości wiem chy­ba naj­mniej. Bo nig­dy jej praw­dzi­wej nie przeżyłam, jednak [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 23 listopada 2016, 00:45

* * *

Dzwo­nek zadzwo­nił krótkie dwa ra­zy. Des weszła i zo­rien­to­wała się że Lost chy­ba jest w trak­cie przep­ro­wadzki al­bo re­mon­tu. Uda­wała że nic nie widzi a umiała uda­wać jak ra­so­wy iluz­jo­nis­ta. Po­dała mu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 listopada 2016, 16:46

Cannabis

- Co nap­rawdę we mnie kochasz ?
- Ciebie kocham w Tobie. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2016, 12:04

22.11.2016r.

Nie jes­tem fi­lozo­fem, a wo­da dla mnie to bar­dzo pros­te H2O. Więc prieżdie wsiewo eta ka­wa, bez której aro­matu i sma­ku - mam wrażenie - mój żywot nie byłby pełny, po­mimo kochania [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2016, 10:50

Każdy początek pięknym jest

Naj­piękniej­sze są początki. Kiedy człowiek człowieka jest cieka­wy, kiedy to sta­ra się on naj­lep­szą stronę siebie po­kazać. Naj­lep­sze są pier­wsze niepew­ne dot­knięcia, de­likat­ne muśnięcia ust, tak żeby nie przes­traszyć, tak żeby było ta­jem­niczo, żeby zachęcić do ok­ry­wania siebie nawza­jem. Pięknie jest też nie widzieć nicze­go prócz tych oczu zielo­no-niebies­kich. Naj­piękniej­sza jest początko­wa niepew­ność a później, później cza­sem nie ma już nic.. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2016, 19:16

20.11.2016 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Wczo­raj­szy dzień to os­tatnia nie­dziela ro­ku li­tur­giczne­go, w której ob­chodzi się Uroczys­tość Chrys­tu­sa Króla Wszechświata. Uświado­miłem so­bie, że wszys­tko co is­tnieje, co mnie otacza a także ja sam zmie­rzam do te­go, Który [...] — czytaj całość

dziennik • 21 listopada 2016, 18:16

19.11.2016 r.

Te­go dnia wspo­mina­liśmy w Kościele bł. Sa­lomeę - księżną, która porzu­ciła, życie w prze­pychu i zaszczy­tach a poświęciła się pra­cy na rzecz bliźnich, a zwłaszcza tych, którzy by­li chorzy, cier­piący i biedni. [...] — czytaj całość

dziennik • 21 listopada 2016, 17:54

ROTA : Salceson

To był piękny lis­to­pado­wy po­ranek. Na po­lu było 9 stop­ni Cel­sjusza i świeciło słońce. Owo­ce ka­liny is­krzyły czer­wo­nością w moc­nych i ra­dos­nych słonecznych płomieniach. Stał na bal­ko­nie i sta­rał się oce­nić, czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 listopada 2016, 08:30

On/Ona/Ono - coś, co pokolorowało mój szary świat

Za zasłoną dos­trzec można, choć jest brud­na i ciemna,
że świat budzi się do życia, słońce po­woli wschodzi,
znad ho­ryzon­tu do­biega de­likat­ne światło i wpa­da przez zasłonięte okno,
czy te­go chcę czy nie chcę - [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 listopada 2016, 15:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 09:20fyrfle do­dał no­wy tek­st Z Ka­ziemie­rzem

dzisiaj, 08:50Naja sko­men­to­wał tek­st Dochodzę do ściany, klękam, [...]

dzisiaj, 08:21noliescausehate do­dał no­wy tek­st Ojciec wszechświat jest obojętny, [...]

dzisiaj, 07:42fyrfle do­dał no­wy tek­st Kazimierz

dzisiaj, 07:40fyrfle do­dał no­wy tek­st O Ka­zimie­rzu