Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8126 tekstów.

'Ja

Uwiel­biam ten czas. Czas tyl­ko dla siebie. W końcu to ja się te­raz naj­bar­dziej liczę w tym życiu. Nikt nie będzie za mnie de­cydo­wał. Ni­komu się nie będę tłumaczyć z włas­nych wyborów [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 25 września 2016, 22:43

Jesień

Iza sie­działa na fo­telu, pijąc her­batę, gdy Ma­ja prze­mie­rzała wzro­kiem wi­dok zza ok­na. Krop­le deszczu po­woli spa­dały z mok­rych liści drzew, a brze­giem dro­gi płynął wąski stru­myk wo­dy. Cała uli­ca kąpała się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 września 2016, 16:21

[coraz mniej]

A po­tem to się skończyło. Nas­tała zi­ma... Jed­na, dru­ga, trze­cia. Świat po­ciem­niał, zje­sienił się. Może trochę opadł. Nie wiem, co się wte­dy ze mną działo. Nie pot­ra­fię wytłumaczyć swoim de­cyz­ji, myśli. Tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 września 2016, 11:49

[to nie to]

"Cheers darlin'...
I've got your wed­ding bel­ls in my ear!
Cheers darlin'...
You gi­ve me three ci­garet­tes to smo­ke my tears away."

~ Da­mien Ri­ce - Cheers darlin'

Nam było ze sobą dob­rze. Pot­ra­filiśmy godzi­nami rozmawiać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 września 2016, 21:57

* * *

30.05.2015
Kiedy świat roz­pa­da się na mi­lion ka­wałków,
a każdy od­dech spra­wia ból, to nic, to nic...
Uwierz proszę, że na­dejdą znów lep­sze dni.
I śmieć się będziesz z niczego
i cie­szyć cię będzie znów słońce,
a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 23 września 2016, 20:52

***

Kocham Cię nieus­tannie. Chciałbym lecz nie umiem so­bie po­radzić z uczu­ciem. Wy­pełniło moją dusze po brze­gi , wte­dy gdy ...chy­ba nie muszę mówić kiedy to było. Wy­pełnia mnie wciąż każde­go dnia. Pokochałem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2016, 09:50

cisza

Nic tak głośno nie dźwięczy w uszach jak cisza. Cisza w sa­mot­ności pot­ra­fi być tak do­nośna, de­moty­wuje , od­biera chęć do ja­kichkol­wiek działań. Tyl­ko we śnie nie przeszkadza. Nies­te­ty sen upar­cie nie chce trwać wiecznie... 

dziennik • 22 września 2016, 20:48

* * *

Juże sa­ma nie wiem czy to bez­senność, czy po pros­tu boję się zam­knąć oczy.
Daw­no o niczym nie śniłam, a przy­naj­mniej nie pa­miętam żad­ne­go snu.
Chciałabym mieć ja­kiś piękny sen i zasnąć bez obaw. [...] — czytaj całość

dziennik • 21 września 2016, 23:29

'Serce i rozum

- Tęsknię za nim.
- Za kim?
- Wiesz no.
- Minęło spo­ro czasu.
- Tak, ale te­raz tęsknię inaczej. Tęsknię ze świado­mością, że nig­dy już nie będziemy ra­zem. Tęsknię za tym co z nim [...] — czytaj całość

dziennik • 21 września 2016, 22:26

Nie krwawię.

Nie krwa­wię, więc to w porządku. Nic złego się nie dzieje. Nie jes­tem ran­na, nie doszu­kasz się na moim ciele si­niaków. Podłączo­na do apa­ratu­ry szczycę się cu­dow­ny­mi pa­ramet­ra­mi - książko­we ciśnienie, praca [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 września 2016, 20:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 23:33szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:32szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:11Moon G do­dał no­wy tek­st Skufajczony szpo­fyn­dron Lor­da Va­dera [...]

wczoraj, 22:11RozaR do­dał no­wy tek­st Jaki sa­morząd ? 

wczoraj, 22:09Logos do­dał no­wy tek­st Nie bar­dzo wiem jak [...]

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 21:53Moon G do­dał no­wy tek­st Na Ich Hek­sagra­my

wczoraj, 21:41Logos do­dał no­wy tek­st Teoretycy mają jedną prze­wagę [...]