Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8375 tekstów.

LODZIARZ

Zaw­sze jechał od stro­ny Dziado­wej Kłody, drogą po­wiatową, łączącą Na­mysłów z Sy­co­wem. Po pra­wej stro­nie miał brązo­wo-zieloną ścianę sos­no­we­go la­su, u ziemi po­rośnięte­go wy­soką trawą i kłębo­wis­kiem jeżyn. W ro­wie od­dzielającym las [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 stycznia 2017, 07:26

Żałowanie...

żałuje ze po­dej­mo­wałem złe de­cyz­je,ale nie żałuję że ją poznałem... 

felieton
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2017, 21:15

30.01.2017r.

Za dwadzieścia siódma, to już pra­wie jest jas­ny dzień o niebie lek­ko fiole­towym i jak zaw­sze z tą gwiazdą moc­no świecącą jas­nym og­niem , tam na połud­niowym zachodzie nieboskłonu. Po­za tym kiedy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 09:09

Pytanie

Co was naj­bar­dziej smu­ci ? 

felieton
zebrał 2 fiszki • 29 stycznia 2017, 21:44

Mamo...

Wi­taj Dro­ga Mamo,
nig­dy nie pi­sałam ale te­raz bar­dzo Cię pot­rze­buję. Ty­le ra­zy płakałam, upa­dałam i pod­no­siłam się na no­wo, że już tracę siły. Tracę od­dech Dro­ga Ma­mo. Jak dotąd nie od­niosłam żadnego [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2017, 19:10

Decyzja.

Jes­tem niecier­pli­wa. Chciałabym już to wszys­tko. Chciałabym już mieć tą pewność.
Już chy­ba nie mam ocho­ty cze­kać na co­kol­wiek. Wiem, że to wszys­tko jest w głowie, ale w mo­jej głowie jest już chyba [...] — czytaj całość

dziennik • 29 stycznia 2017, 16:18

MOC DOBREJ NOWINY

Jo­natan Fyr­fl czy­tał ewan­ge­lię na dzień 28.01.2017 ro­ku, a po jej przeczy­taniu za­dumał się i po ja­kimś cza­sie po­wie­dział do siebie:
- Kim On jest, że na­wet sta­re pan­ny uśmie­chają się do Niego i przes­tają być wo­bec Niego, wred­ne, wy­niosłe, wy­wyższające się, but­ne i nie próbują Go zdo­mino­wać i za­mienić Je­go życie w każdym as­pekcie w piekło na ziemi? 

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 stycznia 2017, 13:42

26.01.2017r.

26.01.2017r.

Przy­wołuję te­raz do siebie pa­mięcią, właści­wie... stro­fy two­jej auto­biog­ra­ficznej książki "Opo­wieść dla przy­jaciela" i przy­wołuję wer­sy twoich wier­szy, za­war­tych w to­mikach, które twój krótki ziem­ski los nam dał, a za­razem jest mi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 stycznia 2017, 10:38

Memento mori...

Pa­miętaj że też kiedyś to będziesz mu­siał przejść przez to.... 

felieton
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 21:02

List: Lawenda w szafie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Chciałabyś „C”, lecz w tej skar­bonce tyl­ko „A” można zmieścić- od­po­wiadasz mi zawile.

Roz­ra­dowa­ny jes­tem z te­go, że co­raz łat­wiej, o [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 14:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]