Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8327 tekstów.

Światełko w tunelu

Zaw­sze zas­ta­nawiam się co jest na końcu ? 

list • 7 stycznia 2017, 17:14

Apokryf znaleziony w San Sebastian

Bóg znudzo­ny pa­no­wa­niem nad wszechświatem i roz­wiązy­wa­niem je­go wciąż no­wych i wciąż bar­dziej non­sen­sow­nych prob­lemów, sie­dział na swoim tro­nie w ra­ju w jabłoniowym sadzie. Po­pat­rzyłby jak grzeszą Adam i Ewa, ale oni [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 stycznia 2017, 10:48

Johnny

Za­mieniłeś moją obojętność w wiarę, że to może będziesz Ty. Otoczyłeś troską, której dotąd nie doświad­czyłam. Byłeś po­moc­ny. Zaw­sze byłeś i mo­tywo­wałeś do działania. I były też Two­je oczy. Oczy, które sprawiały, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 22:02

Dusza

Cza­sami cieka­wi mnie jak rzeczy­wiście wyglądam mo­ja Dusza :) 

felieton • 6 stycznia 2017, 20:37

Śmierć

Ni­by w godzi­nie naszej śmier­ci prze­wija się nasza taśma historii... 

felieton • 6 stycznia 2017, 19:16

Piękny senn

Byłem we śnie i widziałem ją ona się uśmie­chnęła i zniknęła.... 

felieton • 6 stycznia 2017, 18:50

O.Pio

6. Miłość nie cier­pi zwle­kania. Trzej Królo­wie, za­led­wie przy­byli [do Je­zusa], nie szczędzi­li tru­du, by poz­nać i po­kochać Te- go, który pod wpływem łas­ki Bożej zdo­był ich ser­ca, ob­darzając taką miłością, która chce się poświęcać, po­nieważ ser­ce w swych małych gra­nicach nie może jej po­mieścić i prag­nie prze­kazy­wać da­lej to, co je na­pełnia (m, w: Epist. w, s. 887). 

dziennik • 6 stycznia 2017, 18:33

Żyletka

Ni­by mała rzecz,a pot­ra­fi odeb­rać życie... 

felieton • 6 stycznia 2017, 13:51

Z KTÓRYCH PIERWSZĄ MIŁOŚĆ

Wreszcie bis­kup prze­niósł go do bar­dzo bo­gatej parafii.
Tu­taj przez pięć lat - będąc tyl­ko wi­karym - odłożył ty­le, że wreszcie mógł się ożenić i ożenił się. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 12:45

* * *

Uf­nen pi­sała lis­ty do mat­ki. Ich ilość była zadzi­wiaja­co duża jak na nią. Lost po­dej­rze­wał spi­sek.
Nie my­lił się. Miał w do­mu dwie zdol­ne bes­tie, i z cza­sem poz­nał sche­mat skom­pli­ko­wa­nych sztuczek.
Uf­nen [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 19:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 12:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 10:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st Duma gu­bi naj­dziel­niej­szych.  

dzisiaj, 09:502010 sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

dzisiaj, 09:47yestem sko­men­to­wał tek­st caf fee

dzisiaj, 09:41yestem sko­men­to­wał tek­st Hol

dzisiaj, 09:31yestem sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]