Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7622 teksty.

w sa­mot­ności się nie rozmnożę
ale spotęguję  

dziennik • wczoraj, 15:04

Życie jest za krótkie na dyskusje. 

felieton • wczoraj, 14:00

naprawdę

Piłem pi­wo na sce­nie, a oni mi za to płaci­li. Co ja mogłem o tym myśleć? Myślałem co chciałem i kląłem, oni klas­ka­li, przyk­laski­wali mi. Cieka­we, co by było, jak­bym ko­goś zamordował [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:27

Szara Burza - Część IV

Podziemia pro­wadzące w dół nie były zbyt prze­kony­wujące. Wąski tu­nel roz­szerzał się i kur­czył, za­leżnie od kierun­ku zagłębienia. W końcu po mo­zol­nej przep­ra­wie przez ko­rytarze ro­zej­rzałem się. Wnętrze było bar­dzo po­nure i [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 07:41

poez­ja jest przep­raszam, że żyję
i że umieram 

dziennik • 25 czerwca 2017, 17:15

Deszcz nigdy się nie poddaje

W tam­tym do­mu so­lid­nie zbu­dowa­no tyl­ko mu­ry.
Ka­mień węgiel­ny za­muro­wało na brak fun­da­mentów. Z kuchni ulot­nił się gaz, w pa­lenis­ku oziębły is­kry. Z po­koju zro­biono zap­lecze wojny.
Podłoga trzęsła się, gdy na dachu świata pa­pa tyl­ko się darła.
Nie było już og­ro­du. Nikt nie roz­ma­wiał z kwiata­mi przed burzą.
Po­wiesi­li na­pis jak kulą w płot "Dom wol­no stojący z przeznaczeniem"

i tyl­ko deszcz jeszcze nie padł ... 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 24 czerwca 2017, 15:01

prawda czy fałsz?

- czas ciem­ne­go PRLu w swo­jej ago­nii, do­maga się wskrzesze­nia i mu­si mieć ciąg dalszy?

- an­ge­la wpro­wadza ubezwłas­no­wol­nienie i li­beral­ny ra­sizm w euro­pie, za po­mocą najeźdźców?

- czy spuściz­na i dzie­dzic­two Pol­skiego Na­rodu, jest dla nas święte i na­leży bro­nić Pol­skiej Rac­ji Sta­nu, czy od­dać za marchewkę?

- czy trud­no być - po pros­tu PO­LAKIEM, nie będąc far­bo­wanym sprzedawczykiem 

felieton
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2017, 13:03

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 24 czerwca 2017, 11:10

nie zmienia się nic

Odtwórz

Dziś kończę 30 lat. Wyob­rażałam so­bie, że w tym wieku będę mądrzej­sza. Cóż, przyj­dzie mi uda­wać tak, jak to ro­bią in­ni. Noszę oku­lary, więc przy­naj­mniej spoj­rze­nie mam in­te­ligen­tne. Trzydzieści... To już nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2017, 23:36

rzeczy­wis­tość nie męczy mnie tak jak sny
w rzeczy­wis­tości jes­tem nikim  

dziennik
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2017, 22:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

dzisiaj, 08:01granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 07:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

dzisiaj, 07:45adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 07:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cnotliwa: od­ma­wia przyz­wo­lenia do [...]

dzisiaj, 07:35piórem2 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł