Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7595 tekstów.

Rozbudowane retorycznie pytanie

I o co ona wal­czy ta Agat­ka w do­dat­ku z ludźmi o og­ra­niczo­nej spraw­ności rucho­wej , ro­zumiem że o ochronę pod­ra­bianych da­nych oso­bowych włas­nych  [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:17

24.04.2017r.

Frag­ment mo­jego dzien­ni­ka od­noszący się do sta­rości na wsi wy­wołał w pew­nych miej­scach in­terne­tu ożywioną dys­kusję na te­mat te­go jak ją przed­sta­wiłem. Sam się zas­ta­nawiałem dlacze­go sta­rość tak wygląda w wielu przypadkach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:34

... to jak było z tym Kapturkiem?

... Wszys­cy wiedzą że dziew­czyn­ka do bab­ci chodziła, ale te­go dnia nie miała za­miaru. Wil­ka chciała zna­leść, bo znała go prze­lot­nie i prze­lot­nie mu oko puszczała, cza­sami w raj­tu­zach ale on tego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:09

Wielkanocne czytanie z fusów wyśnionych

Cóż miał znaczyć ów króliczek który zginął w zam­rożonej pe es el­ce za­pew­ne ta­niec go­dowy spod na­ciąga­nej ca­can­ki pod wyśnioną obiecankę . 
czy­li jak­by nie pat­rzeć był to gest miłosier­nej przy­jaźni od przed świątecznie nawróco­nej le­wac­kiej ren­ty eme­ryt­ki ku ra­dości głup­ka ko­muszka w wyparciu 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:10

Dialog z wydawcą czwartego wymiaru

---kiedy ci przy­jacielu i diabełki i aniołki wespół zespól po­magają men­talnie wte­dy uszy tu­li choćby na­wet i ko­musza wyuz­da­na so­lidar­ność

--a Ciebie Agat­ko wy­korzys­tały tra­dycyj­nie po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:00

Poranne godzinkowanie z piecuszkiem na wydaniu

Już wiem co ra­sowe
radecznickie
ko­muchy wy­myśliły
tym ra­zem
że mnie de­mon opętał
po raz wtóry
na ko­rek­cie przy dru­gim śniada­niu
zno­wu im ktoś pod­po­wiada
za­pew­ne wiel­ka po JU
spod przypiecka [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:10

relaksacyjny memoriał

To cze­go mi ta pa­ni pe­dagog oraz jej sy­nalek psycho­log bar­dziej zaz­droszczą , wy­cie­czek, za­wałów czy umiejętności wycho­waw­czych , może mi­nis­tro­wi na uszko się przyzna [...] — czytaj całość

felieton • 22 kwietnia 2017, 20:07

Gody piecuszka na zapiecku

Me­toda na wycho­wywa­nego rodzi­ca
to nic in­ne­go jak ściągnięty gniot prze­ter­mi­nowa­ny ze sta­rego nu­meru Rzy­mian
który był ochrzczo­ny imieniem dziel i rządź [...] — czytaj całość

felieton • 22 kwietnia 2017, 17:27

BB do potęgi trzeciej dla wzrokowca

Ro­zumiem czy­li to ''Michał M. , Be­niamin B. do kwad­ra­tu za­pew­ne , Agat­ka S. , oraz Michał S. '' skłóci­li bra­ta z sios­trą , świadomie [...] — czytaj całość

felieton • 22 kwietnia 2017, 07:41

Spróbować raz jeszcze.

Usiadłam w je­go głowie, nie py­tając o zgodę zna­lazłam całkiem wy­god­ne miej­sce.
Nie jes­tem do końca pew­na czy te­go właśnie chcę ? Zos­tałam te­raz us­ta­wiona w pier­wszym rzędzie. Nie jes­tem pew­na co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:28
Aktywność

dzisiaj, 01:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Myślę, więc jes­tem(Kar­tezjusz) Mam władzę, [...]

dzisiaj, 01:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Historia się toczy, cze­mu [...]

dzisiaj, 01:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st wskrzeszenie

dzisiaj, 01:09natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Współczesny Ju­dasz nie wyrzu­ca [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st Psychologia to je­den z [...]

dzisiaj, 00:40wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:09yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 00:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Myślę, więc jes­tem(Kar­tezjusz) Mam władzę, [...]