Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8327 tekstów.

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 10:37

Prawda, pierwsze słowo

Po­dob­no naj­ważniej­sze jest pier­wsze słowo, to ono przy­ciąga uwagę czy­tel­ni­ka, słuchacza lub rozmówcy. W tym przy­pad­ku będzie to słowo to związek fra­zeolo­giczny „szczęśli­wie smut­ny zbieg oko­liczności". Po­dob­no w życiu kiero­wać na­leży się [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 10:13

Pożegnanie

Mo­ja Droga,
Chciałaś bym była,
gdzieś obok,
w cieniu krążyła i pat­rzyła
na Ciebie, za­kocha­nymi oczami.
Lecz żyć w ten sposób nie potrafię,
nie chce, nie powinnam,
dla­tego żeg­nam się z Tobą mo­ja Miła.
Daw­no dałam Ci wolność [...] — czytaj całość

dziennik • 18 września 2018, 21:50

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15

TRANSATLANTYK

Gdy­by to było w teat­rze, to chy­ba de­korac­ja sce­ny mu­siała by być si­nymi i zielo­nymi fa­lami Bałty­ku nasze­go kocha­nego, bo błękit­nym morzem, a tym bar­dziej la­zuro­wym, to ono nie jest, a w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 września 2018, 10:27

CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ DON KICHOTA(recenzja filmu)

An­ge­lika jest wiej­ską prostą piękną cnot­liwą dziew­czyną, która mogłaby być kochającą żoną, wspa­niałą matką, dumą rodzi­ny i przykładem uczci­wego życia dla swoich ziomków pro­win­cjo­nal­nych, ale zos­ta­je za­rażona przez wrażli­wość współczes­nością, jej rzekomymi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 września 2018, 06:01

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte szóste

Sięgną po ko­lejną brzos­kwi­nię leżącą na tra­wie, która zachęcała złocistą żółcią z jed­ne­go bo­ku, a og­nistą czer­wienią z dru­giego i poczuł pie­cze­nie w małym pal­cu le­wej dłoni, które na­tychmiast zaczęło się nasilać, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 września 2018, 14:35

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte piąte

Da­kota weszła do po­koju w tych swoich kow­bojkach na wy­sokim bar­dzo ob­ca­sie, w tych tek­sa­sach z wy­cyze­lowa­nym wy­tar­ciem i naszy­wany­mi dziura­mi na kie­sze­niach nie do końca więc zak­ry­wający­mi poślad­ki i jeszcze w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 września 2018, 13:35

10.09.2018r. cz.2

W swoim spa­cerze na Ma­tyskę dochodzi­my do nasze­go kościoła, w które­go wnętrzu są nap­rawdę, jak to się mówi za­byt­ki kla­sy ) i jest niesa­mowi­te piękno tych ma­lunków naścien­nych i su­fito­wych, a wszystko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 września 2018, 05:57

Krajanka

Ja­nek po­jechał na An­tar­ktydę i z tej podróży na pa­miątkę przy­wiózł do Pol­ski krę ...
Była to kra Janka. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 02:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 12:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 10:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st Duma gu­bi naj­dziel­niej­szych.  

dzisiaj, 09:502010 sko­men­to­wał tek­st Strach przed podjęciem de­cyz­ji [...]

dzisiaj, 09:47yestem sko­men­to­wał tek­st caf fee

dzisiaj, 09:41yestem sko­men­to­wał tek­st Hol

dzisiaj, 09:31yestem sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]