Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7689 tekstów.

* * *

Jut­ro me­dia społecznościowe i in­ne zos­taną za­lane zaćmieniem Słońca. Więc ja na­piszę już dzi­siaj. Fa­nem as­tro­nomii jes­tem od da­wien daw­na, od czasów kiedy nie zna­no jeszcze pla­net po­za Układem Słonecznym i kiedy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:43

Ocalona cd

Obudził ją śmiech. Śmie­chu war­te dni bez niego. Zeszła z posłania, które ni­jak nie przy­pomi­nało książęce­go łoża. We włosy wplątały się źdźbła słomy. Jak je­sien­ny chochoł weszła do iz­by w której pachniało [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:47

* * *

Człowiek wyt­ra­ca smak, jak te sa­me fu­sy w kółko za­lewa­ne świeżym wrzątkiem. Chciałbym na wstępie za­pytać - który to już twój raz? By ok­reślić po­ziom przeżywa­nia, wrażli­wości, zbla­zowa­nia i poz­wa­lania so­bie. Mogę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:41

"Bo w życiu chodzi o charakter...."

Nie będzie chy­ba wielką niedys­krecją, jeśli na­piszę, że pe­wien pub­li­cys­ta, ta­kimi oto słowa­mi, podzielił się ze mną swoją wewnętrzną roz­terką : „(...) Chciałbym o tym, co ro­bię, móc opo­wie­dzieć co­kol­wiek sen­sowniej­sze­go, ale [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:56

Koiuea

Na zewnątrz widziałem pro­mien­ne światło, które przeszyło mo­je ciało i wyszło drugą stroną. Na mo­ment ośle­piło mnie i spra­wiło, że mo­je ciało zadrżało. Nie było w tym nic śmie­szne­go, bo na chwile [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 19:10

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 00:01

patykiem pisane

Szedł drogą, wzdłuż której roz­ciągał się wąski pas la­su. Kiedy zo­baczył śla­dy stóp prze­cinające za­rośla, wie­dział, że ją od­na­lazł. Od­na­lazł jej ścieżkę. Przys­tanął na chwilę, za­nim zro­bił pier­wszy krok. Wszedł po­woli na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:21

uzależnienie od wizji bez komentarza

Ten niedo­rozwój sko­jarzył so­bie He­len­ki sy­na i Hiszpa­nię
grając przy okaz­ji na lęku oj­ca oraz na mat­ki oba­wach
niczym zna­ne nam już pa­nie
spod [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 15:00

Do Pana

Sza­now­ny Pa­nie ..
To były wspa­niałe wa­kac­je, ciężko zap­ra­cowa­ne, ale jakże cudowne..
Pi­sałam kiedyś, że mam ochotę uciec da­leko i wszys­tko zos­ta­wić.. Dokład­nie tak zro­biłam..
Byłam tam gdzie chciałam się udać, a także tam [...] — czytaj całość

list • przedwczoraj, 13:52

Polsko dokąd pójdziemy 3

Jest tak we wszel­kich zakładach pra­cy, że pra­cow­ni­cy cho­rują, zachodzą w ciążę i ktoś na dłuższy często czas mu­si przejąć ich obo­wiązki i przej­mu­je, ale za ty­mi obo­wiązka­mi nie idą pieniądze, które [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 09:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 22:02Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Slowa nie wskrzeszą. Płas­kie [...]

dzisiaj, 21:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy poz­nasz gra­nice miłości, [...]

dzisiaj, 21:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st dom po­winien być jak [...]