Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7518 tekstów.

* * *

Wtor­ko­wy po­ranek był słoneczny, ale rześki. Wiatr wiał z połud­nia, jed­nak chłód ja­ki po­wodo­wał,zde­cydo­wanie przy­pomi­nał, że to jeszcze jest zi­ma. Pan Mi­ki biegał w tą i z pow­ro­tem , zno­sem przy trawie, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 13:24

Ludzie

Szła ulicą mias­ta K. ko­bieta. Przechodziła przez ulicę. Nie wiem cze­mu, ale zwróciła mą uwagę. Zacze­piła mnie. Za­pytała się, czy wiem może, gdzie jest uli­ca Po­niatow­skiego. Bo mówiono jej, że do­jedzie tam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:06

23.02.2017r.(Tony Erdman)

Pisząc swo­je dzien­ni­ki za­daje w nich często py­tanie - czy po­kole­nie 30 - 35 latków i młod­si, to jeszcze ludzie? Uważam, że w pojęciu człowie­czeństwa w ja­kim mnie uk­ształto­wano, to oni już [...] — czytaj całość

dziennik • 23 lutego 2017, 09:12

22.02.2017r.

Cudze chwa­licie swo­jego nie zna­cie, a więc gdy­by nie od­wie­dziła mnie rodzi­na z in­ne­go końca Pol­ski, to nie wiem czy poszedłbym do Mu­zeum Bro­waru Żywiec­kiego. A tak w ra­mach uat­rakcyj­nienia im pobytu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 11:10

część światła

Doszło dziew­cze do siebie, po wodę nie chodziło, a i krew z głowy przes­tała płynąć.
Zab­rała śpiew ptaków ale wzrok zostawiła.
Poszło niepew­nie zno­wu, bo wo­da w do­mu pot­rze­ba nig­dzie się nie oglądąjąc.

Pan dziedzic [...] — czytaj całość

felieton • 22 lutego 2017, 09:15

Znowu Ty

Niena­widze Cię za to, ze Ciebie kocham.
Za to, ze so­bie mil­czysz, cho­ciaż zdażysz za­mil­knać na zaw­sze dla mnie.
Za to, ze mnie po pros­tu zos­ta­wileś jak­by zam­knięcie oczu i ust na mnie roz­wiazało wszystko.
Mogę so­bie krzyczeć jak to mam wy­jeb**e, ze mnie nic nie rusza...tyl­ko no­cy nie oszukam.
To ja umieram każdej no­cy. Niena­widzę Ciebie kochać.
Bo stałam sie dla Ciebie po­wiet­rzem, tak bar­dzo obojętna.
Kocha­ny mój.
Niena­widzę Ciebie kochać. 

list • 22 lutego 2017, 04:40

część chwalebna

I tym ra­zem szło dziew­cze po wodę zaw­sze z nadzieją że uj­rzy wzrok pa­na dzie­dzi­ca a on się zat­rzy­ma i wreszcie łas­ka­wie rzu­ci kość dla brud­nej dziew­czy­ny lub ka­wałek chleba.

Ale pa­nu dziedzicowi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 12:31

21.02.2017r.

Cze­mu na te­mat war­szta­tu wyb­ra­li ad­mi­nis­tra­torzy cier­pienie, a nie przy­jem­ność, roz­kosz czy prok­reac­je przez ra­dość wyuz­da­nia? To py­tanie mnie nur­tu­je od sa­mego początku, gdy tyl­ko uj­rzałem na ek­ra­nie mo­nito­ra za­jawkę za­podaną przez [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2017, 08:37

Dytyramb Prozą Na Cześć Kompotu Z Brzoskwiń i Borówek Amerykańskich

Doj­rzałaś już do te­go żebym Ci po­wie­dział o kom­po­cie z brzos­kwiń i borówek. Owo­ce z których się ugo­tował zacho­wały świado­mość łez i krwi, które wsiąkły w Matkę Ziemię, stąd też jest ta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 lutego 2017, 11:15

Słoneczny Zachód Słońca cz. 5

Chwilę pat­rzy­li na tą wspa­niałą sek­wen­cję na­tury w zachwy­ceniu, a po­tem szli da­lej po­tokiem z moc­no ka­mienis­tym dnem i oliw­ko­wym nur­tem, aż do ko­lej­nej wspa­niałości, którą były korze­nie sta­rej spróchniałej i przeżartej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 lutego 2017, 07:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 14:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Są ludzie przez którychna­wet [...]

dzisiaj, 14:42JaJo sko­men­to­wał tek­st Ce n'est pas un [...]

dzisiaj, 14:37Evulka sko­men­to­wał tek­st Dzieci za dużo od [...]

dzisiaj, 14:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jak ma­my być do­rośli, [...]

dzisiaj, 14:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

dzisiaj, 13:10natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:59scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Znów lek­ko niema Ślis­ki [...]

dzisiaj, 12:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dzieci za dużo od [...]

dzisiaj, 12:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2