Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7566 tekstów.

ra­ny zos­ta­wiam na noc otwarte 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:20

wieczorna wiadomość

... jak to się stało że małolet­nia Lo­ri zna­lazła się pod je­go dachem. Złość ogarnęła, bo dał gównia­rze schro­nienie, spokój, ciszę, wy­robił no­we pa­piery* a te­raz uciekła nie wiado­mo gdzie. Wie­czor­na wiado­mość o zna­lezieniu ciała ko­biety wyłowionej z rze­ki zat­rzy­mała. Zwinął się w mil­cze­niu, nie chciał is­tnieć, nie umiał. 

felieton
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 10:45

sentymentalizm

... to wred­ne uczucie
bo kiedy wra­casz myśla­mi to za­wie­szasz się na chwi­le dwie, sześć?
a kiedy wychodzisz z siebie wie­rzysz że ktoś tam cze­ka
wsłuchu­jesz się w la ca­non* a me­lodia kończy się to ciebie wciąż nie ma
i kiedy przeżywam fas­cy­nac­je prze­lewam emoc­je w próżnie
to nic że wszys­tko zos­ta­wiłam, po­lubiłam swą biedę
a kiedy jest już za późno mówię - to nie Two­ja wina.
Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:30

myśl aby to z ciebie dla przykładu nie zrobili bezmyślnego króliczka

Jeżeli ja­kakol­wiek ma­nia ma podłoże ge­netyczne
to oz­nacza tyl­ko jed­no
że ziemia jest płas­ka
kos­mos jest abstrakcją
a Bo­giem jest piorun kulisty
który wpa­da do zak­rystii
 [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:38

casting

Widzisz, tu byłem jeszcze pew­ny siebie, cho­roba jeszcze nie da­wała ta­kich strasznych ob­jawów, da­wałem radę i ro­biłem co trze­ba. Przyz­wyczaili się, byłem cho­ry, ale nie zmieniało to nicze­go w naszym życiu, prawie [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 21:53

* * *

I zja­wia się on. Nie ma zbyt wiele do zaofe­rowa­nia. Chy­ba na­wet nie ma nic, ale obiecu­je wszys­tko. Gwiaz­dkę z nieba. Słuchając te­go, aż mi się od­biło a może i na­wet coś [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:04

Na marginesie dygresji sobie a makom

Masz rację ja­jo u mnie wszys­tko wi­dać jak na dłoni
i słychać , głow­nie pod ok­nem w za­par­tku ,
a głowę to można stra­cić nie tyl­ko na gi­loty­nie 'ale i dla [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 19:15

Wysoka pozycja gender

Ta ba­ba po­de mną dokład­nie wie co ro­bi , np przed kil­ko­ma mi­nuta­mi za jej sprawą zos­tał wyłączo­ny dopływ ener­gii , głównie dla­tego że podsłuchu­je ja­kiego ra­dia słucham , [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 09:51

bez powrotnie

... Lo­reyn miała dość ta­kiego życia. Spa­kowała rzeczy i wym­knęła się te­go fe­ral­ne­go ran­ka 13.06.. Wie­czo­rem była sa­ma i uświado­miła so­bie że nie może dłużej tworzyć tej iluz­ji wspólne­go by­cia. Była niepel­nos­praw­na a do te­go był jej pot­rzeb­ny opiekun, nie zwa­riowa­ny ar­tysta wpa­dający cza­sem po ryzę pa­pieru. Bez słowa, bez­sze­les­tnie udała się na miej­sce z które­go pos­ta­nowiła od­da­lić się stąd raz na zaw­sze, bez powrotnie. 

felieton • przedwczoraj, 07:41

jak tort weselny

.. szedł tak bez ce­lu po uli­cach brud­ne­go mias­ta, które­go nie cier­piał, z które­go zaw­sze chciał uciec. Mi­jał ludzi bez wy­ra­zu, błądził; a jed­nak szedł utartą drogą. Często wy­my­kał się wie­czo­rem do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2017, 19:23
Aktywność

dzisiaj, 08:16Pankreator sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 07:56Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

dzisiaj, 07:54Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

dzisiaj, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem głupia, dla­tego [...]

dzisiaj, 07:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]