Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8359 tekstów.

Mowa nienawiści - analiza

Zabójstwo pre­zyden­ta Gdańska Pawła Ada­mowicza jest wy­darze­niem, które to według mnie może mieć skut­ki his­to­ryczne i dla­tego po­win­no być jak naj­bar­dziej ana­lizo­wane . 

 [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 17:19

mikroopowiadanie dwieście trzynaste

Pu­dełko ro­biło wrażenie porządne­go i so­lid­ne­go, i tu po­wie­dział - z zewnątrz - kocha­nie - jest jak two­ja koleżanka... 

opowiadanie • wczoraj, 14:26

mikroopowiadanie dwieście dwunaste

Cza­sem ludzie pot­rze­bują się od­da­lić, aby zro­zumieć piękno i dob­ro te­go co mają, co ich otaczało, a w je­go przy­pad­ku było trochę inaczej, więc do­piero z per­spek­ty­wy kil­ku­set ki­lometrów, no­wego cza­su, dopiero [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 stycznia 2019, 10:55

18.01.2018r.

Dzień po­woli sta­je się jas­nością. Myśmy za­nurzy­li się w niego kiedy był jeszcze przedświ­tem i używając mo­wy niena­wiści, to trze­ba so­bie jas­no po­wie­dzieć, że był zap­rzańcem zi­my w styczniu, bo nie oczekujemy [...] — czytaj całość

dziennik • 18 stycznia 2019, 09:44

MŁODOŚĆ ASTRID(recenzja filmu)

Prze­pięknej uro­dy film o wczes­nej młodości jed­nej z naj­wspa­nial­szych pi­sarek li­tera­tury dziecięcej wyp­ro­duko­wany przez Duńczyków i Szwedów. Film, który na bar­dzo długo zawładną naszy­mi myśla­mi i emoc­ja­mi. Wy­pełnił nas og­romny­mi pokłada­mi wzruszeń, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 11:21

Ode mnie

Do Ciebie
Trochę się pogubiłam.
W życiu.
W uczu­ciach.
W czynach.
Trochę nie wiem kim jes­tem i jak sma­kuje szczęście.
Ten rok nie zaczął się tak jak chciałam, a słowa in­nych os­tatnio nie pachną fiołkami, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 23:27

Mowa wynikająca z mojego prawa

Mo­wa niena­wiści to również chęć wy­syłania na eme­ryturę ko­biet w wieku 67 lat, w mo­men­cie kiedy ich nieco star­sze roczni­kowo ko­leżan­ki przechodziły na eme­rytu­ry w wieku 50 i 55. Mało te­go dostały [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2019, 15:00

* * *

Mo­je zy­cie daw­no nie by­lo tak nudne,
pew­nie dla­tego, ze nie pa­kuje sie juz w cos cze­go nie jes­tem w stu pro­cen­tach pew­na. To ze strachu, ze znow ko­gos zra­nie. Bo to nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 20:22

WIGILIA

Wsta­li ra­no o ósmej i szyb­ko poz­biera­li się z łóżka bez tym ra­zem szczególnych przy­tulań i de­lek­to­wania się po­wol­nym wy­budza­niem, bo mieli dużo pra­cy przed sobą i wy­siłku. Nies­te­ty nie pa­dał jeszcze [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 stycznia 2019, 11:03

13.11.2019r.

Po ósmej godzi­nie by­liśmy już wys­pa­ni i ra­dos­nym za­cieka­wieniem wygląda­liśmy przez ok­na, a tam na świecie nies­te­ty do­dat­nia tem­pe­ratu­ra więc ro­zumieliśmy, że zaczną się roz­to­py. Wiało też moc­no i sy­pał gęsty śnieg, [...] — czytaj całość

dziennik • 14 stycznia 2019, 07:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57sprajtka do­dał no­wy tek­st Czasami czas to złud­ne [...]

wczoraj, 22:54luterin sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 22:44luterin do­dał no­wy tek­st makatka smut­na

wczoraj, 22:29sprajtka do­dał no­wy tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]

wczoraj, 21:29marka do­dał no­wy tek­st Jest jak jest 

wczoraj, 21:11RozaR sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 20:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

wczoraj, 20:25danioł sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

wczoraj, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2