Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7423 teksty.

* * *

La­ta pra­cy spłyciły u Los­ta na­pa­dy nieto­le­ran­cji. Te­raz jed­nak był w roz­paczy.
Je­go córka za­kochała się w Me­lo­nie.
- Co to za rodzi­ce by na­dać dziec­ku ta­kie imię? myślał.
Me­lon był nieco [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 19:26

Nie każdego złodzieja chroni Antoni niektórych jedynie pomaga odnaleść w przypływie wolnej i nieprzymuszonej woli

I Bóg uka­rał Ada­ma i Ewę za nieudaną próbę nap­ra­wienia je­go dzieła ,wypędzając ich obo­je z bez­pie­czne­go ede­nu , bowiem [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 11:06

16.01.2017r.

Przedświ­tem jest mi­nus czte­ry stop­nie i może z cen­ty­metr świeżego śniegu, ale za to nie ma kom­plet­nie wiat­ru, a więc nie od­czu­wa się zim­na, jak na przykład wczo­raj wie­czo­rem. Jest bar­dzo cicho [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:59

Pytania o Owsiaka czyli stop frajerom i oszustom

Jak to się stało
1) Kto wsadził Ow­siaka i Wo­jewódzkiego do Ja­roci­na na fes­ti­wal pun­ko­wy, wcześniej było dob­rze bo nieza­leżnie . 
2) Kto wsadził Ow­siaka do TV . Był to­tal­nie pro­mowa­ny po­tem miał prog­ram ,,róbta [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 23:16

* * *

Przym­knął się bo­lo. Wczo­raj wy­puści­liście bes­tię stam­bułę, żeby mnie ata­kowała. Za­wiadow­com Por­ta­lu, gra­tuluję "no­wator­stwa", pro­moc­ji głupo­ty i cham­stwa. Na­pisałam: "no­wator­stwa", bo prze­cież za­raz, gdy przyszłam na cy­taty pas­kudnie ata­kowa­li mnie:Pa­ladin, Mur­gra­bia, Ga­lic­jusz i inni...
Czy niszcze­nie człowieka spra­wia Wam przyjemność?
I raz jeszcze za­pytam, co to jest pun­kt4 re­gula­minu, wygląda na to, że jest martwy. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 15:10

Mogę..?

To wszys­tko co te­raz osiągnęłam, co po­siadam i kim te­raz jes­tem zaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznie so­bie. Świado­mość, że będąc sobą jes­tem dla ko­goś na­mias­tką ideału jest wszecho­gar­niającym szczęściem.
Nie muszę nic zmieniać, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:59

Krótka opowieść o relacjach polsko - niemieckich

Fe­liks nie miał dwudzies­tu lat, kiedy wy­jechał w 1919 ro­ku do Niemiec, z te­renu dzi­siej­sze­go wo­jewództwa łódzkiego, bo pa­nowała tam nie tyl­ko bieda, ale prze­de wszys­tkim nędza we wszys­tkich pos­ta­ciach. W Niemczech [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 14 stycznia 2017, 15:59

* * *

Nas­tało la­to i Lost mógł w końcu dołączyć do swoich księżniczek, by ra­zem z ni­mi oku­pować włos­kie M-1 przy Via Ro­man­ti­ca.
Nie za­bierał wiel­kiego ba­gażu bo żona zaw­sze zdążyła wy­posażyć je­go szafę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 13:28

Poradnik ZBycia #117

Postanowienia.
Ma­my ich od gro­ma. W końcu skończy­my pa­lić, pić, brać nar­ko­tyki al­bo zaczniemy się od­chudzać, ćwiczyć (w różnych dzie­dzi­nach, nie tyl­ko spor­to­wych), żyć. Szko­da tyl­ko, że wyz­nacza­my ich reali­zację czy też początek [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:33

List: Azymut zero.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Zo­baczy­my, lecz raczej nie.”- od­po­wiadasz mi krótko.

Odtwórz

Lu­bię, gdy słońce świeci o półno­cy na pob­liską oko­licę, na­wet gdy świeży śnieg leży, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 19:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:46RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

wczoraj, 22:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 22:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]