Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7555 tekstów.

A ja chciałabym..

Pa­nie X
Dlacze­go się przyjęło, że ludzie za­kochują się wiosną? Że to właśnie tą porą ro­ku każde ser­ce jest ot­warte na miłość i ciepło dru­giej osoby?
Kiedyś pew­na pa­ni za­pytała się mnie kiedy ludzie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 20:14

BENEDYKT XVI - OSTATNIE ROZMOWY (recenzja książki)

Książkę wy­dał w 2016 ro­ku Dom Wy­daw­niczy RA­FAEL z Kra­kowa, a przetłumaczył z niemiec­kiego Ja­cek Jur­czyński. Prze­de wszys­tkim na początek jest to co naj­ważniej­sze - książka jest wy­dana w twar­dej op­ra­wie, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 09:07

Bajka o chwili słabości Lenina

Dro­gie dzieci.! Z pew­nością nie zas­ta­nawiacie się, co to jest chwi­la słabości. Bo i po co się nad czymś ta­kim zas­ta­nawiać. Choć chwilą słabości może być sięgnięcie po za­kazaną słodycz, kiedy wasi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 20 marca 2017, 15:54

Propozycja na kolanach

Jeżeli ko­synier tak bar­dzo chce bro­nić uciśnionych możemy się zmie­rzyć jak naj­bar­dziej bez udziału spo­wie­dzi us­ta­wionej pod opiekę nad se­ryj­nym , ja­ki af­ront , us­ta­wiona spo­wiedź , tego [...] — czytaj całość

list • 20 marca 2017, 15:32

20.03.2017r.

To był bar­dzo dob­ry po­piątek mi­mo, że po­goda zmieniała się co kil­ka­naście godzin i były deszcze, ule­wy, którym to­warzyszyły sil­ne wiat­ry, a kończyły się tęcza­mi i "wy­ciera­niem się" chmur, po czym następował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2017, 11:53

Kazus

Pogłębiona izo­lac­ja ob­naża tak na prawdę każdy rodzaj półpraw­dy z pun­ktu widze­nia per­spek­ty­wy całej praw­dy . 
Mówisz piórko że bab­rzę się w szam­bie i masz świętą rację.
Tyl­ko widzisz [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 marca 2017, 09:51

śnieżna lilia

W men­talności tchórza za­dośćuczy­nienie prawdą ocze­kującą pot­ra­fi odurzyć . 

dziennik • 20 marca 2017, 07:58

Procedura

Ż e też złodziej je­den z dru­gim , na­wet ten spod wyk­pionej Te­midy , od pro­jek­cji wy­reżyse­rowa­nej na pot­rze­by mo­nopo­lu słyn­nej kas­ty, od­gry­wanej na pólkach sce­nerii elek­tro­nicznej szuf­landii ba­nały , nie pot­ra­fi zro­zumieć jed­ne­go , że jest tyl­ko kon­sum­pcyj­nym tchórzem , w mar­ke­cie na wyp­rze­daży . 

dziennik • 20 marca 2017, 07:46

Łuna

Godzi­nami podzi­wiałem ma­jes­tat noc­ne­go nieba. Mno­gość sta­nowiła mgłę po­jedyn­czych, zmy­wając przebłys­ki w ob­raz światła.

Czy noc byłaby wciąż tak sa­mo urze­kająca, gdy­by raz za ra­zem od­kry­wała tyl­ko jedną z gwiazd? 

dziennik • 19 marca 2017, 22:14

Koncert Czerwonych Gitar

Spełniam swo­je ko­lej­ne marze­nie, a jed­nocześnie pat­riotyczny obo­wiązek, bo uważam, że jak każdy Po­lak i każda Pol­ka po­win­ni przy­być do Żyw­ca i w bro­warze tam­tej­szym uklęknąć, po czym ucałować tam­tej­szą ziemię za [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 19 marca 2017, 11:10
Aktywność

dzisiaj, 05:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

dzisiaj, 05:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przebudzenie

dzisiaj, 04:31JaJo sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 00:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy ko­bieta wy­ciąga do [...]

dzisiaj, 00:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st image

dzisiaj, 00:16Salomon sko­men­to­wał tek­st Najwięcej do po­wie­dze­nia ma [...]

dzisiaj, 00:09Pardon sko­men­to­wał tek­st Uśmiech skry­wa się po [...]

dzisiaj, 00:02Salomon sko­men­to­wał tek­st - Kim chciałbyś zos­tać [...]

wczoraj, 23:26Cykam sko­men­to­wał tek­st Podejrzane wnios­ki, to na­dal [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Bajka o chwi­li słabości [...]