Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8044 teksty.

Rana bolesna solą osypana

Miałam tyl­ko Ciebie..
Te­raz mam już tyl­ko siebie. Nie chce mieć tyl­ko siebie.
Chce Ciebie. Przy so­bie tak jak Ro­meo chciał mieć swoją Julie.
Lecz to nie ta poez­ja, nie te życie, nie ten świat.
To nie ta miłość 

list • dzisiaj, 00:01

Nigdy nie wysłano

Przed na­mi morza, oceany do przepłynięcia.
Bar­dzo sil­ne i wy­sokie wiat­ry, które będą ośle­piać nasze zmęczo­ne podróżą oczy. Może na chwilę stra­cimy nadzieję.
Życie na­bie­rze sza­rych ko­lorów. Wte­dy za­damy so­bie py­tanie, czy war­to. Ale w głębi ser­ca się nie pod­da­my. Będziemy się szu­kać.
Od­naj­dziemy się. W końcu się od­naj­dziemy Kochanie.
Proszę tyl­ko nie zwątpij w siebie, we mnie. W Nas. 

list
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:21

$$$$$

Hej. Jeśli ktoś byłby zain­te­reso­wany wy­pełnianiem an­kiet on­li­ne to zap­raszam. Nie da się z te­go wyżyć, ale co ja­kiś czas może wpaść 50zł. Mieć, a nie mieć to różni­ca. Dzięki te­mu przes­tały mi się dłużyc ko­lej­ki w skle­pach ;) Jak masz py­tania to na­pisz, ale stron­ka jest tak pros­ta, że dasz radę...

http://rejestracja.opinie.pl/zapros.htm?u=67925622 

dziennik • przedwczoraj, 22:59

NA MLECZNEJ DRODZE(recenzja filmu)

Emir Kus­tu­rica nakręcił ten film po dziesięciu la­tach od swo­jego pop­rzed­niego dzieła i powrócił w wiel­kim sty­lu, tworząc dzieło, które nie da się w żaden sposób skla­syfi­kować, bo jest to ko­media, dramat, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:56

IGNACY LOYOLA(recenzja filmu)

His­to­ria życia założyciela Je­zuitów zos­tała po­kaza­na w sposób nap­rawdę uda­ny, bo film pod każdym względem jest zro­biony bar­dzo dob­rze. To jest zna­komi­te ki­no his­to­ryczne, re­ligij­ne i obycza­jowe za­razem. Film ogląda się znakomicie [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 12:55

mikroopowiadanie ósme

Nie myślał, co so­bie myślą sąsiad­ki, kiedy wyszedł do og­ro­du w gu­mofil­cach i w czter­dzies­to­cen­ty­met­ro­wym śniegu tańczył ta­niec Zor­by, choć prze­cież w słuchaw­kach płynęły mu iście nieziem­skie , bo niebiańskie nu­ty - [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 lutego 2018, 08:44

mikroopowiadanie siódme

Bez tej ka­liny na prze­ciw­ko północ­ne­go bal­ko­nu, to cały rok nie byłby sobą, ogród byłby smut­niej­szy o ty­siące wes­tchnień zachwy­tu, życie nie miało by swo­jej pod­sta­wowej bar­wy do tworze­nia sym­fo­nii miłości, a ko­sy nie miałyby głównej sce­ny, z której po­syłają swo­je bel­kanta swoim wyb­rankom, w których za­pamiętują się tak, że mil­kną do­piero u schyłku czer­wca lub miażdżą je bra­wa wy­rażone szczęka­mi kotów. 

opowiadanie • 14 lutego 2018, 08:38

mikroopowiadanie szóste

Oglądał na mo­nitorze lap to­pa ame­rykański film "Sier­pień w hrab­stwie Osa­ge" i nag­le zdał so­bie sprawę, że coś w tych ob­ra­zach bra­kuje, i do­piero w os­tatniej sce­nie fil­mu uświado­mił so­bie, że Amerykanie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lutego 2018, 12:20

Plan B(recenzja filmu)

Jak w przy­pad­ku "Ata­ku Pa­niki", tak w przy­pad­ku "Pla­nu B" ma­my do czy­nienia z ki­nem obycza­jowym wielowątko­wym i wielo­pos­ta­ciowym. W przy­pad­ku ta­kich filmów sce­nariusz pisze się na mi­nimum dwie godzi­ny ogląda­nia do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 08:31

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:47Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st czy nie znasz tej [...]

dzisiaj, 10:47Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

dzisiaj, 08:24PetroBlues do­dał no­wy tek­st Awatar

dzisiaj, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 01:27Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Noc Trze­cia

dzisiaj, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

dzisiaj, 00:46Logos do­dał no­wy tek­st Dla włas­ne­go zdro­wia mat­ko, [...]