Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 7954 teksty.

Bez tytułu

Nie mam nałogów...zaw­sze się z te­go cie­szyłem. Jed­nak przychodzą ta­kie dni al­bo już są, że skorzys­tałbym z ta­kiego koła ratunkowego.
Chciałem mieć zaw­sze więcej wspom­nień, dzi­siaj żałuję tak dob­rej pa­mięci. Pro­wadzę z sobą [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:18

* * *

Ja. Coś nieok­reślo­ne. Struk­tu­ra o dualis­tycznej na­turze. Podziel­na na światło i cień.
Ja. Zbiór pot­rzeb oraz wyob­rażeń. Ja to tyl­ko im­puls, mo­ment za­waha­nia, ciążące nad głową wspom­nienia. Co­raz częściej siada na podłodze, plecami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 10:56

Wiśnie - tekst poprawiony (fragment)

Usiadła koło us­chnięte­go drze­wa. Jej war­gi nie­chluj­nie obi­te czer­wienią skle­jały się, gdy ob­li­zywała je języ­kiem. Oczy jak­by zas­pa­ne, pok­ry­te de­likatną czer­nią szu­kały ja­kichkol­wiek ko­lorów. Dos­trzec można było różową trawę. Z da­leka piętrzyły [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • przedwczoraj, 18:18

'prosto

Zaczęłam się bać, pot­wornie się bać. Mar­twię się co­raz bar­dziej. Nig­dy tak się o ni­kogo nie mar­twiłam. Wszys­tko spro­wadza się do te­go, że tak nap­rawdę nad­szedł ten czas kiedy sta­wiasz siebie i [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 02:50

MAUDIE(recenzja filmu)

Film na pew­no jest ar­cydziełem, tak pod względem reżyse­rii, sce­na­riu­sza, mu­zy­ki, zdjęć, sce­nog­ra­fii, cha­rak­te­ry­zac­ji czy mon­tażu. To przed­sięwzięcie kom­plet­ne, per­fek­cyj­nie zreali­zo­wa­ne w każdym de­ta­lu. Nie dzi­wi mnie więc, że zwy­ciężył fes­ti­wal "Dwa [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2017, 15:55

Historia gołębia

Stał na chod­ni­ku gołąb biały, jak śnieg bieluśki. Pat­rzy się na mnie z dołu ty­mi ślep­ka­mi. Py­tam go się - gołębiu, co ci jest? On od­po­wiada, że życie dało mu w kość. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 grudnia 2017, 21:28

05.12.2017r.

Ileż można po­magać ludziom, którzy nie chcą żyć po ludzku i nie uczą się za­sad człowie­czeństwa? Cza­sem trze­ba po­wie­dzieć dość i al­bo ktoś osiągnie dno i tam zos­ta­nie, al­bo zro­zumie i zacznie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 12:40

04.12.2017r.

Póki co zi­ma dzieje się w naj­lep­sze. Pa­da dużo śniegu, a mo­men­ta­mi są niezłe za­dym­ki, więc chodzić trze­ba os­trożnie, a kierując sa­mocho­dem, to do­piero trze­ba wyśru­bować natężenie uwa­gi. Za to wi­doki są [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 grudnia 2017, 19:37

* * *

Odtwórz

Powrót do do­mu wydłużają ko­lej­ne myśli. Przedział pus­tosze­je z ko­lejną stacją, miaro­wy tur­kot po­ciągu wpra­wia wnios­ki w swois­ty ciąg zdarzeń, który świado­mie ha­muję, pragnąc cie­szyć się chwilą. Tak rzad­ko poz­wa­lałam so­bie ostatnio [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2017, 16:42

Kobietom

Tym­cza­sem nasze dro­gie Pa­nie, w Waszych zmar­szczkach jest wyżłobione Wasze człowie­czeństwo, Wasz sek­saspil, Wasze dro­gi życiowe, mądrość, dob­ro, ero­tyzm, piękno i jeszcze to coś, nieu­chwyt­ne w słowa. I tyl­ko nam po­zos­ta­je Was [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2017, 16:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:48Cris sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

dzisiaj, 15:00piórem2 do­dał no­wy tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 14:59piórem2 do­dał no­wy tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 14:18Yankes do­dał no­wy tek­st Bez ty­tułu

dzisiaj, 14:11finezja sko­men­to­wał tek­st te anioły były in­ne zaklęte [...]

dzisiaj, 14:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Memoria*

dzisiaj, 14:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***