Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8126 tekstów.

KOMUNO WRÓĆ?

Słucham os­tatnio przy­naj­mniej raz dzien­nie płyty "Dwa Na­rody" zes­połu KSU i po­ważnie zas­ta­nawiam się czy nie ku­pić bi­letów na dru­gi dzień fes­ti­walu TAURON LI­VE OŚWIĘCIM, czy­li na szes­naste­go czer­wca te­goż obec­ne­go roku, [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 07:07

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Słońce pieści mnie dzi­siaj swoimi promieniami.
Czu­je już wiosnę, cho­ciaż bra­kuje mi jeszcze od­ro­biny ciepła..
Ty wiesz jak ja bar­dzo kocham wiosnę i o tej porze ro­ku pow­ra­cam do życia..
Uśmiech sam się po­jawia na us­tach- ten, który tak bar­dzo lu­bisz..
Ps: Wy­syłam Ci i kil­ka pro­mieni słońca, bo słyszałam, że nie wszędzie jest tak pięknie jak u mnie ; ) 

list • wczoraj, 10:33

NIEMIŁOŚĆ(recenzja filmu)

Ten film, to ro­syj­ski kan­dy­dat do Os­ca­ra w ka­tego­rii naj­lep­szy film niean­glojęzyczny, którą to no­minację fak­tycznie ot­rzy­mał od Ame­rykańskiej Aka­demii Fil­mo­wej i w fi­nałowej roz­gryw­ce przeg­rał z bo­dajże ar­gentyńską pro­duk­cją "Wspa­niała Kobieta".

Gdzieś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 08:29

mikroopowiadanie sześćdziesiąte piąte

Się tak zas­ta­nawiał pro­boszcz ka­nonik Pod­cho­rec­ki- Cze­red­recki, co ma swoim pa­rafianom po­wie­dzieć na za­kończe­nie czte­rod­niowych re­kolek­cji, żeby było wreszcie ja­koś po ludzku, żeby to było od­niesieniem do życia ludzkiego i wzno­siło coś [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 07:02

mikroopowiadanie sześćdziesiąte czwarte

Grzecznie cze­kałem na przys­tanku na auto­bus czer­wo­ny w ko­loro­we rek­la­my ko­muni­kac­ji miej­skiej, co miał mnie za­wieźć do mias­ta po pięć bochenków chle­ba nasze­go pow­szed­niego smaczne­go i z cha­rak­te­rys­tyczny­mi dziura­mi, a cze­kając przyglądałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • przedwczoraj, 15:55

mikroopowiadanie sześćdziesiąte trzecie

Było to daw­no daw­no te­mu, a było tak, że Do­mini­kowa lu­biła chodzić po wsi od chałupy do chałupy, od sto­gu do sto­gu, od ster­ty do ster­ty, od os­trew­ki do os­trew­ki i w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:37

mikroopowiadanie sześćdziesiąte drugie

W pier­wszym dniu trze­ciego miesiąca pełnienia fun­kcji dy­rek­to­ra zwołał zeb­ra­nie i rzekł kaście zarządzającej i pospólstwu , czy­li sza­rac­twu pra­cow­nicze­mu - a te­raz drodzy państwo ja was wszys­tkich pous­ta­wiam, tak, żeby wasza [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:34

12.

Wyczekany,
Spot­kałam Cię całkiem nie przy­pad­kiem. Cho­ciaż boję się, że mo­je wy­bory nig­dy nie pod­su­wają pros­tych roz­wiązań. Cho­ciaż boję się, bo nie znam się na ludziach. Cho­ciaż boję się ko­lej­nych chwil, w których [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 20 marca 2018, 19:11

mikroopowiadanie sześćdziesiąte pierwsze

Wiel­kie ag­lo­merac­je mają swo­je plu­sy i mi­nusy, ale myślał, że je­go córka już nie spełnia kry­teriów wiej­skości, na­wet tej w ran­dze wsi gmin­nej, tak więc raczej nie mogłaby już pra­cować w tutejszym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 marca 2018, 17:21

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Po­wiedz mi czy to do­puszczal­ne, że mam mętlik w głowie?
I, że jes­tem chy­ba jedną z naj­bar­dziej niez­de­cydo­wanych osób na tej pla­necie..
Może po­win­nam stać się bar­dziej dojrzała?
Ub­rać perfekcyjny [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2018, 12:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 23:33szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:32szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:11Moon G do­dał no­wy tek­st Skufajczony szpo­fyn­dron Lor­da Va­dera [...]

wczoraj, 22:11RozaR do­dał no­wy tek­st Jaki sa­morząd ? 

wczoraj, 22:09Logos do­dał no­wy tek­st Nie bar­dzo wiem jak [...]

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 21:53Moon G do­dał no­wy tek­st Na Ich Hek­sagra­my

wczoraj, 21:41Logos do­dał no­wy tek­st Teoretycy mają jedną prze­wagę [...]