Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8344 teksty.

14.11.2018r.

We­sele jest po to, aby po­pić, po­jeść, po­tańczyć, po­gadać, po­bić się, poz­nać się, poz­nać dzieci z życiem do­rosłych i żeby one się po­bawiły i poz­nały, a kiedy przy­jedzie ich po­ra, to zasnął [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 13:27

Kryminalne

Chłopa­ki i dziew­czy­ny w mieście gdzie pra­cowałem ja­ko po­lic­jant ba­wili się w ten sposób, że przez po­piątek na­zabi­jali kupę ludzi i po­tem poszli pić chodząc od knaj­py do knaj­py, a przy tym [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 06:47

20.09.2018r.

Dzi­siaj roz­poczy­na się nasza przy­goda z Bu­ro, czy­li ze świet­nym kierowcą auto­karu. Bu­ro i auto­kar są z Czar­nogóry i za­wiozą nas dzi­siaj do Al­ba­ni, a jut­ro gdzieś bar­dzo wy­soko w góry. Wycieczka [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 08:02

K

Cza­sami so­bie myśle, że może nie chciałeś,żebym odeszla,
chciałeś spraw­dzić ,czy odejde
a ja prze­cież tak bar­dzo chciałam zostać,
przy Tobie
Chciałam, żeby było dobrze
czy uda sie nam jeszcze co­kol­wiek poskładać
minęło ty­le cza­su... bo­li mnie ten rok...
a na­wet nie wiem jak mam "wrócić"...
nie wiem czy mam po co... 

list
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 19:20

Pensjonat pod Jesionami

Wi­tek stał przed ot­wartym ok­nem i przyglądał się te­gorocznym je­sionom, w za­sadzie ich liściom, które były zu­pełnie in­ne niż w zeszłym ro­ku o tej sa­mej prze­cież porze, czy­li pod ko­niec trze­ciej dekady [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 11:00

Urodziny Niepodległej

Ad­mi­nis­trac­ja wy­myślając ten te­mat, moim zda­niem, zde­cydo­wała się na coś wiel­kiego,a za­razem trud­ne­go, bo trze­ba złożyć hołd Niepod­ległej,a za­razem spy­tać - co ci, którzy wy­wal­czy­li tą niepod­ległość po­tem zro­bili z nią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 10:58

Przełomowy Wynalazek

Jest wreszcie nadzieja, światełko w tu­nelu dla mężczyzn chcących w pełni do­pieścić swo­je ko­biety w trak­cie miłości cieles­nej, a za­razem chcących od te­go wspa­niałego mo­men­tu w życiu człowieka pełni doz­nań, a to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 10:25

19.09.2018r. cz. 2

Auto­kar wjeżdża na prom i płyniemy na drugą stronę za­toki. Większość zde­cydo­wana ludzi wychodzi na pokład pro­mu i z niego ob­serwu­je morze i góry. My zos­ta­jemy w środ­ku auto­busu i spo­koj­nie raczymy [...] — czytaj całość

dziennik • 5 listopada 2018, 08:44

05.11.2018r.

Po­wiet­rze jest dzi­siej­sze­go po­ran­ka po pros­tu mgłą,stąd też pełno w nim snu­je się - jak mo­ja - mod­litw za kierowców, które próbują prze­bić się do(na szczęście) po­jem­ne­go ser­ca Bo­ga, więc prze­ważnie wszyscy [...] — czytaj całość

dziennik • 5 listopada 2018, 06:55

Do Ciebie

Do Pa­na J 
Tak bar­dzo byłeś mi blis­ki, że za­pom­nienie o To­bie jest trud­niej­sze niż myślałam..
Na­wet stos kar­tek o roz­wo­ju człowieka nie po­magają, bo cały czas pamiętam.........
Twój uśmiech, kiedy pat­rzyłeś na mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2018, 22:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

dzisiaj, 15:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st głucha ryb­ka miał być księciem a [...]

dzisiaj, 15:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]

dzisiaj, 15:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 14:56.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 14:50sprajtka do­dał no­wy tek­st Grunt to sięgając dna [...]

dzisiaj, 14:49carolyna sko­men­to­wał tek­st Jesienny deszcz wys­tu­kuje rytm [...]

dzisiaj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 14.11.2018r.  

dzisiaj, 10:59kati75 do­dał no­wy tek­st Jesienny deszcz wys­tu­kuje rytm [...]

dzisiaj, 10:29rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia