Nowe teksty pisane prozą

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane tek­sty pi­sane prozą — zgromadziliśmy 8176 tekstów.

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 19:49

mikroopowiadanie sto piętnaste

Nie wszys­tko załat­wi się pa­zura­mi, tym bar­dziej, że pa­zury te­raz sztuczne. 

opowiadanie • wczoraj, 08:32

mikroopowiadanie sto czternaste

Żeby to był je­den, ale w każdym do­mu jest ta­ki, co nie mówi dzień dobry. 

opowiadanie • wczoraj, 08:24

Bakinematografia

his­to­ria pol­ski ciągnie się od 20 w,. gdzie stra­ciliśmy część wie­dzy na pod­sta­wie wie­dzy z podręczników, bo jak trze­ba czer­pać wie­dze to wiemy że nie wiemy 

dziennik • przedwczoraj, 16:35

mikroopowiadanie sto trzynaste

Kil­ka­naście liszek wiło się w gęstej pajęczy­nie, jak­by ko­konie, a gałązka krze­wu dookoła była ogołoco­na z młodych zielo­nych lis­tków i pączków, którym gąsieni­ce nie poz­wo­liły przek­ształcić się w kwiaty. Niep­rosze­ni goście we [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:46

mikroopowiadanie sto dwunaste

Zna­komi­tym tłem dla solówek kosów są chóry wróbli, którym sceną są gąszcza krzewów i żywopłotów z tui, a do tej ek­spre­syj­nej ra­dości życia dos­to­sowała się przy­roda, którą w tych szczęśli­wych i pięknych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 maja 2018, 17:53

mikroopowiadanie sto jedenaste

Jest ma­jowy pod wieczór, a ja siedzę na drew­nianym pro­gu do­mu i wsłuchuję się w wir­tuozer­skie po­pisy kosów, które są jak niejed­na ge­nial­na mu­zyka wiel­kich mis­trzów mu­zyki po­ważnej, al­bo może też jazzo­we ja­kieś im­pro­wizac­je na fle­cie, a jeszcze myślę, że ta­kie cud­ności z siebie może wyz­wo­lić pa­ni Ula Dudziak. Piękny per­fekcyj­ny i szczęśli­wy zmie­rzch dnia i ge­nial­na uwer­tu­ra do nocy. 

opowiadanie • 18 maja 2018, 17:33

mikroopowiadanie sto dziesiąte

Córciu, pośred­ni­cy Bogów we wszel­kich re­ligiach, ich głosi­ciele, pro­rocy i mes­jasze twier­dzą, że dep­resje, ner­wi­ce i psycho­zy są wy­nikiem in­ge­ren­cji złych duchów w duszę człowieka, a na­wet w ciało przy cho­robach tego [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 maja 2018, 11:21

mikroopowiadanie sto dziewiąte

Zak­witła pier­wsza os­tróżka, na ra­zie w kwiaty przek­ształciły się czte­ry z chy­ba trzy­nas­tu pięter pączków i są nap­rawdę wspa­niałym doz­na­niem dla oczu, bo są jak­by prze­niesione z ja­kiejś naj­lep­szej baśni dla dzieci, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 maja 2018, 16:34

mikroopowiadanie sto ósme

Córuś, po­wiem ci, że człowiek, który mie­szka ze mną la­ta na jed­nej uli­cy lub w jed­nej klat­ce i nie mówi mi dzień dob­ry, to ja ta­kiemu człowieko­wi nie ufam i dla mnie ta­ka pos­ta­wa jest wy­razem bu­cos­twa i cham­stwa lub co naj­mniej braków w pod­sta­wach człowieczeństwa. 

opowiadanie • 17 maja 2018, 10:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

wczoraj, 21:22[email protected] do­dał no­wy tek­st Do Człowieka

wczoraj, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

wczoraj, 21:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]